تعیین‌ چرخة‌ بذردهی‌ راش ‌ Fagus orientalis Lipsky.در منطقه زیارت‌ گرگان

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان گلستان.

چکیده

به‌ منظور بررسی‌ و تعیین‌ چرخة‌ بذردهی‌ گونه‌ راش‌ در منطقه‌ جنگل‌ زیارت‌ تعداد 27 اصله‌ درخت‌ از آشکوب‌ بالا و درختان‌ چیره‌ انتخاب‌ گردید و مشخصه‌های‌ کمی‌ و کیفی‌ درختان ‌مذکور قبل‌ از قطع‌ برداشت‌ گردید. سپس‌ درختان‌ قطع‌ و از محل‌ برش (کنده‌) دیسکی‌ به‌ ضخامت‌ 10 سانتیمتر تهیه‌ و با اندازه‌گیری‌ دوایر سالیانه‌، مورد تجزیه‌ و تحلیل‌ قرار گرفت. ‌کاهش عرض دوایر سالیانه می تواند به عنوان عاملی جهت تعیین دوره بذردهی درختان محسوب شود. نتایج‌ بدست‌ آمده ‌به طور خلاصه‌ به شرح‌ می‌باشند:
راش‌ دارای‌ دو نوع‌ بذردهی‌ کلی‌ و جزیی‌ است. حداقل‌ سن‌ بذردهی‌ راش‌ در منطقه مورد مطالعه به طور میانگین‌ 49 سالگی (دامنه بین ‌35 تا 85 سال) است که‌ با بذردهی جزیی ‌شروع‌ می‌شود.
بذردهی‌ کلی‌ به طور میانگین‌ از 57 سالگی‌ به‌ بعد شروع‌ می‌شود.
رفتار درختان‌ درباره‌ بذردهی‌ بسیار متفاوت‌ است، به طوری که رفتار هر تک‌درخت‌ در خصوص‌ بذردهی‌ جزیی ‌با نظم‌ خاصی‌ اتفاق‌ می‌افتد ولی‌ در خصوص ‌بذردهی کلی‌ با پراکنش‌ گسترده‌ و نا منظم‌ حادث‌ می‌شود. بذردهی‌ جزیی‌ با دوره‌ 2 الی‌ 6 سال‌ اتفاق‌ می‌افتد و بذردهی کلی با پراکنش گسترده و نامنظم 3 تا 27 ساله حادث می‌شود.
زادآوری‌ طبیعی‌ جنگل‌ با بذردهی‌ جزیی، به دلیل‌ تعداد دفعات‌ بیشتر، انجام‌ می‌پذیرد.
در خصوص‌ ارتباط میزان‌ کاهش‌ رویش‌ و دوره‌ بذردهی‌ درخت، 3 طبقه‌ زیر قابل‌ تشخیص‌ است‌:
1- کاهش‌ رویش‌ قطری‌ بیشتراز 1 میلیمتر، بذردهی‌ کلی‌ محسوب‌ می‌شود.
2- کاهش‌ رویش‌ قطری‌ بین‌ 1 و 31/0 میلیمتر، بذردهی‌ جزیی‌ محسوب‌ می‌شود.
3- کاهش‌ رویش‌ قطری‌ کمتراز 31/0 میلیمتر، سال‌ بذردهی‌ محسوب‌ نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of beech (Fagus orientalis Lipsky) seeding cycle in Ziarat Forest

نویسندگان [English]

  • Sayyed Zaydollah Mirkazemi
  • Ali Reza Mirbadin
Member of Scientific Board, Research Center of Agriculture and Natural Resources of Golestan province, Gorgan
چکیده [English]

The trail was conducted at ZiaratForest (Longitude: 54º 25´ East, Latitude: 36º 43´ North, altitude: 650-2350. asl) of Caspian region of Iran in order to identify the seedling cycle of F. orientalis.
Twenty seven dominant beech trees were selected for quantitative and qualitative measurment. After soil and ground cover sampling and tree measurment, the trees were cut down and a disc sample was taken from each tree's stump. The discs were analyzed to study the annual rings. The results showed that:
1-Fagus orientalis has two seeding types, heavy and light.
2- The minimum age of seeding is about 49 year when is often associated with light seeding.
3- The heavy seeding begin at age of 57 year.
4- At a same site, different seeding cycles were observed during the living period.
5- The light and the heavy seeding repeat at 2-6 and 3-27 year period, respectively.
6- Natural regeneration depends on the light seeding cycles due to their frequent occurance.
7- There was a relationship between the averag decerese of annual ring growth rate and seeding types as follows:
a. If decrease of annual ring growth rate is more than 1mm, there will be a heavy seeding cycle.
b. If decrease of annual ring growth rate is between 1mm and 0.31mm, then there will be alight seeding cycle.
C. If decrease of annual ring growth rate is less than 0.31mm, there will not be a seeding cycle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forest
  • beech
  • Fagus orientalis
  • seeding cycle
  • Growth
  • Age
- بی‌نام، 1370. کتابچه‌ طرح‌ جنگلداری‌ زیارت. سرجنگلداری‌ کل منطقه‌ گرگان‌ وگنبد. 240 صفحه.

2- رسانه، ی.، مشتاق کهنمویی، م. و صالحی، پ.، 1380. بررسی کمی و کیفی جنگلهای شمال کشور. مجموعه مقالات همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار، سازمان جنگلها و مراتع، جلد اول: 55 – 79.

3- میربادین‌، ع. ر.، گرجی بحری، ی. و نمیرانیان، م.،‌ 1378. تعیین‌ دوره‌ بذردهی‌ راش‌ در راشستانهای‌ شمال‌ کشور (جنگلهای‌ کلاردشت‌). انتشارات ‌مؤسسه ‌تحقیقات‌ جنگلها و مراتع. نشریه‌ تحقیقات‌ جنگل‌ و صنوبر (3):‌ 59-1.

4- Holmsgaard, E., 1955. Tree ring analysis of Danish forest trees. Forest1. Forsogsv. Danm. 22, 246 p.

5- Pellinen, P., 1986. Biomasse Untersuchungen in Kalkbuchenwald. Diss. Gottingen, 113p.

6- Rohmeder, E., 1972. Das Saatgut in der Forestwissenschaft. Hamburg, 163 p.