ارزیابی روند تغییرات مشخصه‌های کمی در دو جامعه گیاهی مدیریت شده درجنگل خیرودکنار نوشهر

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

2 کارشناس ارشد جنگلداری

3 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این مطالعه که در جنگل خیرودکنار نوشهر انجام شد، با استفاده از داده‌های حاصل از آماربرداری در طی سالهای 1359 تا 1382تغییرات مشخصه‌های کمی در دو جامعه راشستان و راش- ممرزستان مقایسه گردید. آماربرداری با روش تصادفی سیستماتیک و با شبکه ثابت به ابعاد 200×200 متر با قطعه نمونه 10 آری در سطح 250 هکتار (هر جامعه با 125 هکتار سطح) انجام گرفت.
 نتایج نشان می‌دهد که در جامعه راشستان در طی دوره‌های مختلف، تغییرات معنی‌دار به لحاظ مشخصه‌های کمی حاصل نشد، در حالی که در جامعه راش- ممرزستان این تغییرات معنی‌دار می‌باشد. بنابراین می‌توان اذعان نمود که حذف برخی گونه‌ها به خصوص ممرز در هنگام نشانه‌گذاری با هدف ایجاد تیپ خالص راش می‌تواند عامل کاهش عوامل کمی نسبت به سال 1359 باشد. در جامعه راشستان تمرکز حجم در طبقات قطری میانی تا قطور بوده که باعث شده نمودار پراکنش موجودی حجمی به صورت تقریباً زنگوله‌ای گردد و تصویری از یک جنگل میانسال را به نمایش گذارد. در جامعه راش- ممرزستان منحنی پراکنش حجم در هکتار از حالت نرمال فاصله داشته و چوله به چپ می‌باشد که این مورد نشان‌دهنده تمرکز حجم در طبقات قطری بالا و مسن بودن توده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Changes trend in Quantitative Characteristics of two managed Forest associations

نویسندگان [English]

  • Ali Ghomi Avili 1
  • Asadollah Mataji 2
  • Sayyed Mohsen Hoseini 3
  • Gholamali Jalali 3
1 Postgraduate student (MSc.) Dep. of Forestry, Tarbiat Modarres University, Noor, Mazandaran, I. R. Iran
2 Assistance Professor, Research and Science Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Member of Scientific Board, Tarbiat Modarres University, Noor, Mazandaran, I. R. Iran
چکیده [English]

The aim of the study was to compare the quantitative characteristics of two Forest associations (Fagetum and Fageto- Carpinetum) at Kheiroudkenar Forest (Nowshahr, Mazandaran province, Iran), based on data collected from 1980-2003. The applied sampling method was systematic random with constant grid of 200*200 m. The plots (1000 m2) were located over 250 ha (125 ha for each forest association).
The results showed that in the Fagetum association there was not significant differences between the quantitative characteristics at different periods, whereas in Fageto-Carpinetum association, the difference was significant. As a result, elimination of some trees species, particularly hornbeam, during trees marking in order to convert the current forest association to pure Fagetum, might reduce the quantitative characteristics in future in comparison to 1980. In Fagetum association, high proportion of the tree,s volume belonged to moderate and high stem diameter values, whereas in Fageto-Carpinetum association, high proportion of the tree,s volume belonged to high stem diameter values. This indicates a moderate aged forest at Fagetum and old aged forest at Fageto-Carpinetum (bell and skew shape volume curve), respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Association
  • Evaluation
  • Fagetum
  • Fageto-Carpinetum
  • Nowshahr
  • quantitative characteristics
اسپهبدی، ک. ومحمد‌نژاد کیاسری، م.، 1380. ارزیابی کلی از روش‌های عمده جنگل‌شناسی در جنگلهای شمال (سری یک پجیم). مجموعه مقالات همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار، انتشارات سازمان جنگلها و مراتع کشور: 292 -272 .

- اعتماد، و.،1371. بررسی کمی و کیفی در سری نمخانه با دو شبکه آماربرداری متفاوت. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران،370 صفحه.

- تکه، ق. د.، 1381. بررسی زادآوری طبیعی در سیستم‌های  جنگل‌شناسی تک‌گزینی درختی و حفره‌ای. رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس. 251 صفحه.

- حبیبی، ح.، 1358. تأثیر رویشگاه در میزان زادآوری راش. نشریه منابع طبیعی دانشگاه تهران، شماره 31: 69-60.

- حسینی، س. و.، 1375. بررسی فیزیونومیک پوشش گیاهی بخش نمخانه از جنگل خیرودکنار. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران. 145صفحه.

- زاهدی امیری، ق.، 1369. بررسی رویش جنگل در سری نمخانه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران. 180 صفحه.

- شریعت‌نژاد، ش.، 1378. ارزیابی عملکرد اجرای طرح جنگلداری گلبند از نظر جنگل‌شناسی (سریهای شوراب و جمند). پایان‌نامه دکتری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس،302 صفحه.

- طاهری آبکنار، ک.، 1379. بررسی ساختار تجدید حیات طبیعی راش در جنگلهای اسالم (دانگ واحد). رساله دکتری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس، 112صفحه.

- معیری، م.، ه.، 1367. بررسی عملکرد اجرای طرح جنگلداری گلبند (دانگ تجدیدنسل اول سری شوراب). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس.150صفحه.

- نمیرانیان، م.، 1378. جزوه جنگلداریI,II . انتشارات نوآوران دانشگاه آزاد واحد نوشهر وچالوس،200صفحه.

- Kleinhof, A.E. 1997. Planning methodology and assessment of Silvicultural outputs: lanning and decision making for forest management in the market economy. Journal of Forest Ecology and Management,159: 15-63.

- Norris, W.R. and Farrar, D.R. 1999. A municipal inventory and evaluation of natural areas: History and methodology. (JIAS) Journal of the IowaAcademy of Science,106(3): 49-62.

- Nyland, R.D., 1996. Silviculture. Mc. Graw-Hill Co. New york, 633 p.

- William, P. and Veit, J., 1998. Building capacity for sustainable management assets. A reader in natural research management. Journal of Forest Ecology and  Management,107: 71-82.