بررسی کاربرد روش نمونه برداری مربع تی دربرآورد مشخصه های کمی جنگلهای زاگرس (مطالعه موردی: سرخه دیزه کرمانشاه)

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران.

3 دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

روش نمونه برداری مربع تی(T-square) یکی از روشهای نمونه برداری فاصله‌ای می‌باشد که برای اندازه گیری تراکم (تعداد در واحد سطح) و تاج پوشش گیاهان بکار می رود. در این پژوهش کاربرد این روابط (با توجه به معیار صحت) به منظور برآورد تعداد در هکتار و درصد تاج پوشش درختان در جنگل های بلوط زاگرس در جنگل آموزشی و پژوهشی مرکز آموزش عالی قصرشیرین استان کرمانشاه بررسی شد. ابتدا در جنگل مذکور محدوده ای به مساحت50 هکتار انتخاب گردید، در مرحله بعد در آن آماربرداری صددرصد انجام گرفت و در نهایت تعداد 50 قطعه نمونه (نقطه نمونه برداری) برای روش نمونه برداری فاصله ای مربع تی به صورت منظم تصادفی در داخل آن برداشت گردید. نتایج بدست آمده نشان می دهند که هیچ‌کدام ازروابط ارائه شده برای برآورد تعداد در هکتار و درصد تاج پوشش درختان جنگل سرخه دیزه کرمانشاه با توجه به معیار صحت قابل قبول (صحت کمتر از %10) مناسب نیستند، هر چند که رابطه ارائه شده توسط بایت(Byth) نسبت به روابط ارائه شده توسط دیگل(Diggle) برای برآورد تعداد در هکتار و درصد تاج پوشش درختان در چنین جنگلهایی صحت بیشتری دارند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of T-square sampling method in Zagross forests (Case Study: Kermanshah province)

نویسندگان [English]

  • Reza Hosayn Heidari 1
  • Mahmood Zobeiri 2
  • Manoochehr Namiranian 3
  • Hooshang Sobhani 3
1 Ph.D. Scholar of Forestry, Faculty of Natural Resources, University of Tehran
2 Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran.
3 Associate Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran
چکیده [English]

T-square sampling method is one of the distance sampling methods for estimating the plant density and canopy cover. For plant density measurements, three formulas, of Diggle and Byth have been used. In this study, applicability of these formulas regarding to accuracy of estimate for density and canopy cover of Zagross Oak (Quercus brantii) forests in research and educational Forest of Qasr-e Shirin (Kermanshah province) were examined. At first, 50 hectares of the forest area was selected and the inventory of the population was carried out. Then, 50 systematic random sampling points for T-square sampling method in this area were measured and recorded. The results show that none of the formulas could provide an acceptable estimate based on 10% accepted accuracy; even though, the Byth formula has more accuracy level for density and crown coverage for this kind of forests. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • T-square
  • Density
  • Canopy Cover
  • accuracy
  • Oak
  • Zagross
- اسحق نیموری، ج.، 1379. مقایسه روش آماربرداری سیستماتیک با قطعات نمونه دایره ای و روش ترانسکت از نظر دقت و هزینه در جنگل های بلوط غرب. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران. 89 صفحه.

- پوربابایی، ح.، آهنی، ح. و بنیاد، م.ا.، 1383، بررسی الگوی مکانی درختان کرکف درجنگلهای شفارود، رضوانشهر،گیلان. مجله علمی محیط زیست، سال اول:
30-24.

- زبیری، م.،1381. زیست سنجی (بیومتری جنگل). انتشارات دانشگاه تهران، 411 صفحه.

- زبیری، م.، 1384. آماربرداری در جنگل (اندازه‌گیری درخت و جنگل). چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، 401 صفحه.

- مقدم، م.ر.،1380. اکولوژی توصیفی و آماری پوشش گیاهی. انتشارات دانشگاه تهران. 285 صفحه.

 -Bonham, C.D., 1989. Measurements for terrestrial vegetation. John Wiley and sons. 338 p.

-Byth, K., 1982. On robust distance-based intensity estimators. Biometrics 38: 127-135.

-Diggle, P.J. 1975. Robust estimation using distance methods. Biometrika, 63:39-48.

-Engeman, R.M., Sugihara, R.T., Pank, L.F. and Dusenberry, W.E., 1994. A comparison of plotless density estimators using Monte Carlo simulation. Ecology 75(6): 1769-1779.

- Krebs, C.J., 1989. Ecological Methodology. Harper Collins, New York. 653 p.

-Krebs, C.J. and Charles J., 2001. Programs for Ecological Methodology, 2nd ed. Dept. of Zoology, University of British Colombia,Vancouver, B.C. Canada V6T 1Z4  (software version 6.0).

-Southwood, T.R.E and Henderson, P.A., 2000. Ecological Methods. Blackwell science. http://www.blackwell science.com/southwood. 575 p.