بررسی خصوصیات ظاهری و تعیین بهترین روش جوانه زنی بذر بنه

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

2 عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده

به منظور بررسی خصوصیات ظاهری و تعیین بهترین روش جوانه زنی بذرهای درختان بنه و کلخونگ، آزمایشی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. در این طرح دو جمعیت بنه و یک جمعیت کلخونگ مورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای اعمال شده در آزمایش تعیین قوه نامیه شامل 4 سطح سرما، اسید، اسید- سرما و شاهد بود. سایرصفات مورد مطالعه شامل اندازه گیری وزن هزار دانه، تعداد و درصد بذرهای پر وپوک، ابعاد بذر و درصد رطوبت بود. بر اساس نتایج، وزن هزار دانه بذر بنه در فیروزآباد و نیریز به ترتیب 5/314 و 4/243 گرم و بذر کلخونگ 12/87 گرم شد. از نظر خصوصیات ظاهری، بذرهای بنه فیروزآباد به ترتیب  با 3/9 ، 0/7  و5/5 میلیمتر طول، عرض و ضخامت، دارای بیشترین  اندازه بود. نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین درصد جوانه زنی بذرهای بنه در شهرستان فیروزآباد با 76 و 20 درصد به ترتیب مربوط به تیمار اسید - سرما و شاهد و در شهرستان نیریز بیشترین و کمترین درصد جوانه زنی بذرهای بنه به ترتیب با 5/63 و 5/38 درصد متعلق به تیمار سرما و اسید بود. براساس این تحقیق در منطقه فیروزآباد، تیمار اسید - سرما با 76 درصد و در منطقه نیریز تیمار سرما با 5/63 درصد بهترین نتیجه را داشتند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Physical characteristics and the best method of germination in Pistacia atlantica

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Negahdarsaber 1
  • Mohammad Fattahi 2
  • Abdorreza Nasirzadeh 1
1 Members of scientific board, Research Center of Agriculture and Natural recourses, Fars province
2 Member of scientific board, Research Institute of Forests and Rangelands
چکیده [English]

     Physical characteristics and the best method for germination of Pistacia atlantica and P.khinjuk seeds were studied in a Complete Randomized Block Design, with 4 treatments and 4 replications. The seeds of P. atlantica collected from Firoozabad and Neyriz while those of P. khinjuk seeds were from Mamasanie in Fars province. The treatments were cooling, acid, acid + cooling and control. The studied factors were weight, size, moisture content, germination and healthiness of seeds. Results showed that the weight of 1000 seeds of P.atlantica from Firoozabad and Neyriz and P.khinjuk from Mamasani were 314.8 g, 243.211 g, and 87.038 g, respectively. The means of size (length, width and thickness) of P.atlantica from Firoozabad was 9.3, 7.0, 5.5 mm, respectively. The size of Neyriz seeds was 9.0, 6.2, 5.3 mm and that of P.khinjuk from Mamasani was 6.9, 5.7, 4.6 mm. The maximum and minimum rate of germination in Firoozabad seeds were 76% and 20% related to acid+ cooling and control treatments. In seeds of Neyriz the mentioned rates were 65.5% and 38.5% related to cooling and acid treatments. The P.khinjuk seed lot collected from Mamasani showed no germination.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pistacia atlantica
  • P.khinjuk
  • seed
  • germination
  • Treatment
  • acid
- اوجی، م. ق. و پیرویان کازرونی، ف.، 1382. اثر نور و سرمادهی بر جوانه زنی و رشد و نمو جنین بنه در شرایط درون شیشه‌ای (In vitro). فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران. 10(2): 388 – 371.

- ثابتی، ح.1373.جنگلها، درختان و درختچه‌های ایران. انتشارات دانشگاه یزد. 875 صفحه.

- حمزه‌زرقانی، ح. 1379. بیولوژی و پراکندگی عامل زنگ بنه در فارس. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز. 160 صفحه.

- حیدری، م. و راحمی، م. 1382. مقایسه اثرات شوری بر جوانه زنی بذر، رشد و ترکیب‌های شیمیایی
دانهال‌های بنه (Pistacia mutica) و دو پایه پسته اصلی (vera Pistacia). فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران.10(2): 370 – 357.  

- خاتم‌ساز، م. 1367. فلور ایران تیره پسته. مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع. 25 صفحه.

- نعمتی‌، ا. 1376. بررسی مقدماتی آت‌اکولوژی پسته‌وحشی (بنه). پایان نامه کارشناسی‌ارشد. دانشگاه گرگان.137 صفحه.

- Kaska, N., AK, B.E., Ozguven, A.I. and Nikpeyma, Y., 1994. The effects of GA3 applications on Pistacia vera seed germination and seedling growth. Abstract Book of First International Symposium on Pistachio Nut: 67.

- Zohary, D., 1996. Taxonomy of the genus Pistacia L. Pistacia genetic resourses. International workshop: 1-11.