بررسی کمی وکیفی کشت آزمایشی گونه‌های بلندمازو, داغداغان و گردو در چمستان (مازندران)

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

2 عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

چکیده

در این تحقیق مشخصه‌های کمی و کیفی گونه‌های بلندمازو، داغداغان و گردو مورد بررسی قرارگرفت. نهالهای دو ساله گونه‌های یاد شده در سال 1362، در قالب طرح تحقیقاتی "کشت گروهی سریع الرشدترین درختان صنعتی ایران و جهان" در قطعات مجزا و در فاصله 4×4 متر در ایستگاه تحقیقات جنگل و مرتع چمستان کاشته شد. در سال 1384، از قطعات موجود مشخصه‌های قطر برابر سینه با دقت میلیمتر، ارتفاع کل، طول تاج، طول تنه و ارتفاع هرس با دقت سانتیمتر مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. نتایج نشان داد که زنده‌مانی بلندمازو در سن بیست و چهار سالگی 2/73 درصد، زنده‌مانی داغداغان 1/97 و زنده‌مانی گردو 7/85  درصد بوده است. متوسط ارتفاع سه گونه یاد شده به ترتیب 67/19، 48/11 و 96/15 متر ومتوسط رویش ارتفاعی سالانه بلندمازو، داغداغان و گردو به ترتیب 9/81 ، 8/47 و 5/66 سانتیمتر بدست آمد. متوسط قطر برابر سینه برای بلندمازو 7/26 سانتیمتر و متوسط رویش قطری آن 1/11 میلیمتر محاسبه شد. کمیت‌های یاد شده برای داغداغان 2/11 سانتیمتر و7/4 میلیمتر و برای گردو 9/17 سانتیمتر و 6/7 میلیمتر بود. حجم در هکتار سه گونه بلندمازو، داغداغان و گردو در سال بیست و سوم به ترتیب 9/287، 4/39 و 6/128 سیلو و رویش حجمی سالانه در هکتار آنها به ترتیب 5/12، 6/1 و 36/5 سیلو در هکتار برآورد گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quantitative and qualitative characteristics of Oak, Nettle tree and Walnut experimental plantations of Chamestan (Mazandaran)

نویسندگان [English]

  • Karamali Zabihi 1
  • Kambiz Spahbodi 2
  • Sayyed Reza Mostafanezhad 2
1 Research Expert, Agricultural and Natural Resources Research Center of Mazandaran province
2 Member of Scientific Board, Agricultural and Natural Resources Research Center of Mazandaran province
چکیده [English]

In this research, the qualitative and quantitative characteristics of Oak (Quercus castaneifolia), Nettle tree (Celtis australis) and Walnut (Juglans regia) were investigated in experimental plantation. Two-years old seedlings of  species were planted in separated groups in 4×4 meter spacing as a part of a research project “Group plantation of industrial fast growing trees” at 1983. Diameter at breast height (dbh), total height, crown and trunk height were measured in 2005. The results indicated that survival in 23-years old trees of oak was 73.2% and for nettle tree and walnut were 97.1, 85.7 percent, respectively. Mean height of oak, nettle tree and walnut were 19.67, 11.48 and 15.96 m, repectively. The annual height increment of oak, nettle tree and walnut were 81.9, 47.9 and 66.5 cm, respectively. The mean dbh were 26.7, 11.2 and 17.9 cm for oak, nettle tree and walnut. The volume was 287.9 m3ha-1 for oak, 39.4 m3ha-1 for nettle and 128.6 m3ha-1 for walnut. Volume increment was calculated 12.5 m3ha-1y-1 for oak, 1.6 m3ha-1y-1 for nettle tree and 5.36  m3ha-1y-1 for walnut.

کلیدواژه‌ها [English]

  • plantation
  • Oak
  • nettle tree
  • walnut
  • Chamestan
  • Mazandaran
- ابراهیمی، ع.، 1384 . کشت خالص و آمیخته بلندمازو و شش گونه همراه در چمستان. گزارش نهایی ده ساله اول، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، 185 صفحه.

- برهانی، ع.، 1377. گزارش بررسی آفات و بیماریهای طرح تحقیقاتی کلکسیون پایه مادر گردو در چمستان. گزارش داخلی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، 4 صفحه.

- ثابتی، ح.، 1373. درختان و درختچه های ایران. انتشارات دانشگاه یزد، 556 صفحه.

- ذبیحی. ک.، 1377. بررسی مشخصه های کمی وکیفی ارقام مختلف گردوی کشور در ایستگاه تحقیقات چمستان. گزارش داخلی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام مازندران،12 صفحه.

- رسانه، ی.، مشتاق کهنمویی، م.ح. و صالحی، ب.، 1380. بررسی کمی و کیفی جنگلهای شمال. مجموعه مقالات همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار، جلد اول (سخنرانی‌ها):  81 -56.

- زارع، ح.، اسدالهی، ف. و رحمانی، ر.، 1377. معرفی و بررسی جامعه داغداغان- شمشادستان در جنگل مزگا (نوشهر). پژوهش و سازندگی، شماره 39: 10-4 .

- زبیری، م.، 1373. اندازه گیری جنگل. انتشارات دانشگاه تهران، 258صفحه.

- گرجی بحری، ی.، 1367. بررسی کمی و کیفی توده بلند مازو- ممرزستان در جنگل خیرودکنار نوشهر. پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته جنگل‌داری دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، 47 صفحه.

- مشتاق کهنمویی، م. ح.، 1380. بررسی سیر آمار وسعت جنگلهای شمال کشور و چالش های ناشی از آن. مجموعه مقالات همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار، جلد اول (سخنرانی‌ها):460- 447.

- مصدق، ا.، 1375. جنگل شناسی. انتشارات دانشگاه تهران، 481 صفحه.

- هدایتی، م.، 1380. سیر تحول جنگل‌کاری در شمال کشور، تنگناها و راه کارها. مجموعه مقالات همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار، جلد اول (سخنرانی‌ها):370- 344.

- Anonymus, 1993. Afforestration. The DANI statement on enviroment policy. Department

  of agriculture for Nothern Irland.Forest service.

- Chapman, C.A., Chapman, L.G., Kaufman, L. and Zanne, A.E., 1999. Potential causes at arrested succession in Kibale National Park.U. and A: growth and mortality of seedling Afr. J. Ecol. 37: 81-92. 

- Cooper, R. and Roch., L., 1999. The international forestry seens. Environmental and wood supply issues. Irish forestry. 48.

- FAO, 2001. State of the world̉s forest. FAO techincal papers. Food and Agriculture  Organization of the United Nation, Rome.152 p.

- Gilman, E, F. and Watson, D, G., 1993. Celtis australis, Mediteranian Hacbery, Forest service. Department of agriculture, 137, 3p.

- Hemery, G. E ., Savill, P. S. and Thakut, A., 2005. Height growth and flushing in common walnut (J. regia L.): 5- year result from provenance trials in Great Britain. Forestry, 8(2): 121-123.

- Mayer, H., 1984. Waldbau auf soziologisch-oekologischer Grundlage. 3. Auflage, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 514p.

- Petite, B. and Montaganini, F., 2004. Growth equations and rotation ages of ten native tree species in mixed and pure plantations in the humid neotropics. Forest Ecology and management, 199: 243-257.

- Thadani, R. and Ashton, P. M. S., 1995. Regeneration of bangi Oak (Q. leucotrichophora A. Camus) in the central Himalaya. Forest Ecology and Management 270: 217-227.

- Ziegenhagen, B. and  Kaush, W., 1995. Productivity of young shaded Oak (Q. robur L.) as corresponding to shoot morphology and leaf anatomy. Forest Ecology and Management, 72: 97-108.