استفاده از عکس‌های هوایی در برآورد نرخ تخریب جنگلهای چهارزبر استان کرمانشاه

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه

2 دانشیار، دانشگاه رازی کرمانشاه

3 عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه.

چکیده

در این تحقیق به منظور بررسی روند تغییرات کمی جنگلهای چهارزبر با سطحی معادل 10035 هکتار که در 34 کیلومتری جنوب غربی شهرستان کرمانشاه واقع شده است، عکس‌های هوایی سالهای 1334 و 1369 با مقیاس1:50000 از طریق تفسیر عکس‌های هوایی مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده از این مطالعه توانست به دو شیوه آهنگ کاهش سطوح جنگلی را در منطقه معین سازد. در روش اول که مبتنی بر آماربرداری از طریق استفاده از شبکه نقطه چین می باشد معلوم شد که به‌طور متوسط در فاصله زمانی 35 سال از 1334 تا 1369 سطوح اراضی تحت پوشش جنگل با 6% و مساحت 602 هکتار با متوسط سالیانه  16/0%  که متوسط سالیانه ای معادل 2/17 هکتار را شامل می باشد با کاهش سطح مواجه بوده است. در برآورد کاهش سطح پوشش درختی با استفاده از ترسیم و تفکیک این سطوح از روی عکس‌های هوایی، اختلاف سطوح تحت پوشش جنگل در فاصله زمانی 35 سال برابر با 6/641 هکتار می‌باشد که سالیانه به‌طور متوسط 33/18 هکتار از اراضی جنگلی کاسته و به اراضی غیر جنگلی افزوده شده است. به عبارتی نرخ تخریب و تبدیل اراضی جنگلی در این منطقه در 35 سال برابر با 95/5 درصد و سالیانه برابر با 17/0% برآورد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of deforestation rate in Chaharzebar forests in Kermanshah Province using aerial photographs

نویسندگان [English]

  • Ma'soomeh Khanhasani 1
  • Mozaffar Sharifi 2
  • Ahmad Tavakoli 3
1 Research expert, Agriculture and natural recourses research center of Kermanshah province
2 Member of scientific board, University of Razi
3 Member of scientific board, Agricalture and Natural resources Researches center of Kermanshah
چکیده [English]

 
In order to estimate deforestation rate consider in Chaharzebar forests, with 10035 ha area in 34 km South west of Kermanshah, we studied aerial photographs of years 1955 and 1990 with the scale 1: 50000. Results of two methods are shown as follow:
1– Sampling through dotted lattice: by average within a 35 years period of time, the forest areas has declined by 6% and the relative surface of 602 ha shows 0.16% decline (17.2 ha per year)
2– Drawing and separating the forest areas by photographs: the decline  forest area in this 35 year period is 641.6 ha which is 18.33 ha annually by average. On the other hand the non- forest areas has been increased. Deforestation rate in this region within 35 years is totally 5.95% and 17% annually. 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • aerial photograph
  • deforestation
  • Chaharzebar
  • Kermanshah
 – توکلی، الف.، 1375. بررسی روند تغییرات کمی و کیفی جنگلهای زاگرس شمالی (اهوران و هزارخانی کرمانشاه) از طریق تکنیک تفسیر عکسهای هوایی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه  تهران. 70 صفحه.

– خان حسنی، م.، 1384. گزارش نهایی طرح جامعه شناسی گیاهی جنگلهای چهارزبر. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، در دست انتشار.

 – زبیری، م. و دالکی، الف.، 1373. اصول تفسیر عکسهای هوایی با کاربرد در منابع طبیعی. انتشارات دانشگاه  تهران. 323 صفحه.

 - زبیری، م.، مجد، ع. و فتوت، م. ع.، 1363. بررسی کاربرد عکسهای هوایی قدیمی در آماربرداری جنگل. مجله منابع طبیعی ایران. جلد 38: 45-39.

– مهدوی، ع.، زبیری، م. و نمیرانیان.، م.، 1381. بررسی روند تغییرات کمی و کیفی جنگلهای مانگرو منطقه قشم با استفاده از عکسهای هوایی سالهای 1346 و 1373. مجله منابع طبیعی ایران. جلد 55(3): 386- 377.

– Banyard, S.G. and Fernando, W.D., 1988. Monitoring changes by using aerial photographs of two different dates. Bibliographic citation: Sri Lanka Forester,
18: 3-4

 – Ibrahim, S. and Hashim, I., 1990. Classification of mangrove forest by using 1: 40 000-scale aerial photographs. Forest Ecology and Management, 33-34: 1-4, 583-592.