تأثیر آفات برگخوار(Erannis defoliaria & Operophtera brumata) بر رویش قطری سه درخت جنگلی شمال ایران (مطالعه موردی: ماشلک نوشهر)

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نوشهر و چالوس

2 استادیار، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

3 کارشناس گیاهپزشکی دفتر حمایت و حفاظت اداره کل منابع طبیعی نوشهر

چکیده

در این تحقیق کاهش رویش قطری ناشی از حمله دوگونه از پروانه‌های برگخوارErannisdefoliaria وOperophterabrumata  به سه گونه راش، ممرز و افرا در جنگل های شمال ایران از طریق اندازه گیری پهنای دوایر سالیانه مورد توجه قرار گرفته است. تعداد 30 نمونه رویشی از هر گونه گرفته شده و پهنای دوایر سالیانه آنها اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که در سالهایی (1377 تا 1379) که درختان این گونه ها مورد حمله پروانه برگخوار قرار گرفتند، کاهش رویش قابل ملاحظه‌ای اتفاق افتاده است، به‌طوری‌که با شروع و مشاهده آفت در سال 1377، پهنای دایره‌ها کاهش یافته و در نهایت در سال 1379 یعنی در اوج خسارت و طغیان به‌حداقل مقدار خود در چندین سال اخیر رسیده است. بیشترین کاهش رویش در ممرز و کمترین کاهش رویش در افرا مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of leaf feeder moth (Erannis defoliaria & Operophtera brumata) on radial growth of 3 tree species in north of Iran (case study: Mashalak, Nowshahr)

نویسندگان [English]

  • Hadi Daliri 1
  • Sa'eid Kazemi Najafi 2
  • Yazdanfar Ahangaran 3
1 Assistant Prof. Natural Resources Faculty, Islamic Azad University
2 Assistant Prof. Natural Resources and Marine Sciences Faculty, Tarbiat Modares University.
3 B.Sc. of Forest Protection.
چکیده [English]

In this study it has been considered that the inflict of two species, Erannis defoliaria and Operophtera brumata,decrease the radial growth of beech, maple and hornbeam in northern forests of Iran. 30 cores were prepared from each species and annual ring widths of them were measured. The results showed that in years 1998 and 1999, the growth of trees in the studied species considerably decreased when affected by O.brumata and E. defoliaria. By observing the moth in the year 1998, the radial growth decreased further more and reached to its minimum size when the loss was high. Maximum and minimum decrease in radial growth was observed in hornbeam and the maple, respectively.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • leaf feeder moth
  • radial growth
  • annual ring width
  • hornbeam
  • beech
  • MAPLE
- عادلی، ا. و یخکشی، ع.، 1354. حمایت جنگل. انتشارات دانشگاه تهران، 279 صفحه.

-کیادلیری، ه.، 1381. بررسی و مطالعه بیولوژی پروانه برگخوار  E. defoliaria در جنگل های غرب مازندران و تأثیر آن بر استمرار جنگل. رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، 151 صفحه.

- کیادلیری، ه.، استوان، ه.، عبائی، م. و آهنگران، ی.، 1384. بررسی زیست رفتاری آفت برگخوار E. defoliaria در جنگل های غرب مازندران. مجله علوم کشاورزی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی. سال یازدهم، ویژه‌نامه شماره 1: 159-145.

- Anonymous, 1991. USDA Forest Service, www.aphis.usda.gov

- Anonymous, 2000. Emergency program for the control of leaf- eating pests affecting forests of the Republic of Moldova, travel. Report, TCP/Mol/8922. Rome, 5p.

-Campbell, A., 1999. An introduction to forest protection. Oregon state university, Extension service. EC1253. Reprinted April 2002. 14p.

-Hall, 1994. http://www.cfi.forestry .ca/collections-cfi/questions_e.htm#q2

-Lobenger, G. and Skatulla, U., 1996. Untersuchungen űe Zusammehaenge zwischen Insektenbefall, Witterungsfaktoren and Eichnschaden in Unterfranken. In: Wulf and Berendes (eds.): Mitt. Biol. Bundesamts. Land-u. Forstw., Berlin, H. 322: 14-24.

- Mcmanus, M.L. and Liebhold, A.M., 1998. Proceedings: Population dynamics Impacts, and Integraded management of forest defoliating insects.USDA Forest Service, General Technical Report, NE-247: 222-229.

-Omnr, 2000. Annual Report on forest management. Ontario, ministry of natural resources, www.na.fs.fed.us.

- Packe, H., 1960. Wirtschaftliche Schaden infolge Buchenrindenerkose in der DDR. AFW, 15.

-Schweingruber, F. H., 1988. Tree rings: Basics and applications of dendrochronology. D. Reidel, Holland. 276 P.

-Schwenke, W., 1978. Die ForstSchadlinge Europas. Bd. III, Schmetterlinge. Paul Parey, Hamburg and Berlin. 467p.