بررسی سازگاری کاج رادیاتا و الیوتی در چمستان نور

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 معاون مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

2 مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

چکیده

به‌منظور مقایسه سازگاری و رشد دو گونه کاج، نهالهای PinuselliottiiوP. radiata  به‌صورت گروهی در سطح 7500 مترمربع در اسفند ماه 1374 در عرصه چمستان نور کاشته شدند. پس از پایان فصل رشد، علاوه بر تعیین درصد زنده‌مانی، اندازه‌گیری کمی (قطر، ارتفاع) به‌مدت پنج سال انجام گرفت. بعد در سن 10سالگی نیز مشخصه‌های کمی و کیفی اندازه‌گیری شدند. مقایسه دو توده پس از جمع‌آوری داده‌ها با آزمون T-test در محیط SPSS صورت گرفت. نتایج نشان می‌دهد که به‌لحاظ زنده‌مانی، گونه P. elliottii (با 75%) نسبت به  P. radiata (با 57%) از برتری نسبی برخوردار می‌باشد. از نظر قطر برابر سینه، بین کاج رادیاتا (5/15 سانتیمتر) و کاج الیوتی (4/15 سانتیمتر) اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد، اما از نظر رشد ارتفاعی کاج الیوتی با میانگین ارتفاع 1/11 متر نسبت به کاج رادیاتا با میانگین ارتفاع 5/9 متر اختلاف معنی‌داری را نشان داد. همچنین مشخص گردید که کاج الیوتی با 190 سیلو در هکتار در مقابل رادیاتا با91 سیلو در هکتار از حجم بیشتری نیز برخوردار می‌باشد. این پژوهش مشخص نموده که در شرایط منطقه جلگه‌ای چمستان نور، گونه P. elliottii  به‌لحاظ زنده‌مانی و رویش از برتری نسبی در مقابل کاج رادیاتا برخوردار می‌باشد. بنابراین برای توسعه جنگل‌کاری در منطقه مورد مطالعه و مناطق مشابه با هدف زراعت چوب و استفاده از گونه‌های سریع الرشد، می‌توان از کاج الیوتی استفاده نمود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on compatibility of two species of Pine(P. elliottii and P .radiata) in Chamestan-Noor (Mazandaran)

نویسندگان [English]

  • Sayyed Ehsan Sadati 1
  • Sayyed Reza Mostafanejhad 2
1 Ph.D. student, Tarbiat Modares University
2 Senior research export, member of scientific board, Mazandaran Agricultural and Natural Resources Research Center
چکیده [English]

 
     In order to compare adaptability and growth of Pinus elliottii and P. radiata, the trial was conducted in 1995 at Chamestan-Noor Forest and Rangeland Experimental station (Caspian Sea of Iran). The seedlings oftwo species were planted in separate groups. Each stand area was 7500m2. In addition, determination of survival and measurements of quantity accomplished (for five years). After 10 years, parameters such as survival, quantity and quality are determined. Finally, data with T-test method in SPSS are analyzed. Species comparisons showed that P. elliottii survival (75%) is more than P. radiata survival (57%) in the studied area. The mean diameter at breast height (D.B.H) of Slash pine and Monterey pine were 15/4 and 15.5 centimeters, respectively. Also mean height of Slash pine and Monterey pine were 11.1 and 9.5 meters, respectively. Analysis of mean height and diameter demonstrated that there were no significant difference for diameter growth between P. elliottii and P. radiata. However, there was significant difference for height growth between two species. Furthermore, volume per ha for P. elliottii 190 sylve and for P. radiata 91 sylve were determined. Comparison of two pines revealed that Slash pine (P. elliottii) grows faster and is more resistant than Monterey pine (P. radiata) in theChamestan region. Thus, Slash pine for plantation with aim of wood production and using of fast growing species is proposed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • compatibility
  • Growth
  • plantation
  • P. elliottii
  • P. radiata
- بی‌نام، 1375. گزارش جنگل‌کاریهای سوزنی برگ شمال کشور. سازمان جنگلها و مراتع کشور ،124صفحه.

- ثاقب طالبی، خ. و دستمالچی، م.، 1376. تحقیقات سازگاری درختان غیربومی در استان گیلان. انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، نشریه شماره 68: 133-76.

- زارع، ح.، 1380. گونه‌های بومی و غیربومیسوزنی برگ در ایران. انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، 498 صفحه.

- زبیری، م.، 1373. آماربرداری در جنگل. انتشارات دانشگاه تهران،40 صفحه.

- ساداتی، س. ا.، دستمالچی، م.، رضایی، س.ع.ا. و مصطفی‌نژاد، س.ر.،1383. بررسی سازگاری و عملکرد سه گونه اکالیپتوس بیست ساله در چمستان نور مازندران. انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور. فصلنامه پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 12(1): 78 – 61.

- سردابی، ح.، 1368. بررسی سازگاری گونه‌های مختلف اکالیپتوس و کاج در شرق ساحل دریای خزر. پایان‌نامه فوق‌لیسانس، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، 239 صفحه.

- لطیفی، د.، 1375. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی سازگاری اکالیپتوسها و سوزنی‌برگان در سواحل شرقی مازندران. مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان مازندران، 28صفحه.

- محمد نژاد کیاسری، ش.، دستمالچی، م.، موسوی گرمستانی، س.ع.ر. و جعفری، ب.، 1382. نتایج اولیه (دهساله) طرح آزمایش سازگاری سوزنی‌برگان در منطقه ارتفاعی پایین‌بند جنگلهای نکا (کوهسار کنده). انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور. فصلنامه پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 11 (3): 446-411.

 - مروی مهاجر، م. ر.، 1384. جنگل‌شناسی و پرورش جنگل. انتشارات دانشگاه تهران، 387 صفحه.

- ناصری، ی. و ایروانی، ‌س.ع.، 1363. گزارش مطالعات تفصیلی دقیق خاکشناسی و طبقه‌بندی اراضی، ایستگاه تحقیقات چمستان نور. وزارت کشاورزی، سازمان تحقیقات کشاورزی. 38 صفحه.

- Fowells, H.A., 1965. Silvics of forest trees of the United States, U.S.A. Agricultural Handbook No .271, 762p.

- Li, S.F., 1999. Study on the relationship between the height of P. elliottii,plantation and site condition. Journal of Fujian – College of Forestry: 275-298.

- Mirov, N.T., 1967. The Genus Pinus .University of California, Berkeley, New York, 602p.

- Pan, Z.G., 2000. Preliminary report on provenance test of 15-year-old loblolly Pine and Slash Pine special issue of silviculture. Scientia-Silvae-sinicae: 70-79.

- Price, R.A., 1989. The genera of Pinaceae in the Southeastern United States. J. Arnold Arbor. 70: 247-305.

- Russell, M., Honkala, B. and Barbara, H., 1990. Silvics of North American. Forest  Service, United State Department of Agriculture, Washington, DC, Vol.3, 877p.