تاثیر کاربرد فاضلاب شهری بر تجمع عناصر سنگین (کروم و نیکل) در درخت زیتون (Olea europaea L.) و خاک

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار، دانشگاه پیام نور بهشهر

4 مربی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی تجمع عناصر سنگین کروم و نیکل در اعماق مختلف خاک و اندامهای درخت زیتون (برگ و میوه) در اثر کاربرد فاضلاب شهری می‌باشد. برای انجام پژوهش حاضر، عرصه جنگل‌کاری شده با گونه زیتون، با دو تیمار آب چاه (شاهد) و فاضلاب شهری در طول هفت سال در شهر ری آبیاری شد. در هر یک از تیمارها (آبیاری با آب چاه و آبیاری با فاضلاب شهری)، سه قطعه نمونه به‌صورت منظم تصادفی (سیستماتیک) انتخاب گردید. در هر یک از قطعات، نمونه‌های برگ، ‌میوه و خاک (از عمق صفر تا 15، 15 تا 30 و 30 تا 60 سانتیمتری) برای تجزیه در سه تکرار برداشت شدند. کلیه نمونه‌ها طبق روشهای استاندارد تجزیه شیمیایی شدند و از دستگاه جذب اتمی با شعله مدل PU9400X استفاده گردید. با توجه به همگن بودن داده‌ها از آزمون t غیرجفتی استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که آبیاری با فاضلاب شهری سبب افزایش معنی‌دار غلظت نیکل و کروم در خاک می‌شود. غلظت نیکل و کروم در برگهای درختان آبیاری شده با فاضلاب شهری بیش از غلظت این عناصر در برگهای درختان آبیاری شده با آب چاه بود، اما اختلاف معنی‌داری در غلظت فلزات سنگین در میوه‌های زیتون مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of application municipal effluent on heavy metal (Cr and Ni) accumulation in Olea europaea L. trees and soil

نویسندگان [English]

  • Ashraf Aghabarati 1
  • Sayyed Mohsen Hosseini 2
  • Abbas Esmaili 2
  • Nader Bahramifar 3
  • Habib Maralian 4
1 M.Sc. Forestry, Junior college of agriculture
2 Assoc. Prof. Tarbiat Modares University
3 Assoc. Prof. of chemistry, Behshahr payamnoor University
4 Assist. Prof. of agriculture, Mohageg Ardebili University
چکیده [English]

     The aim of the study was to determine the accumulation of heavy metals (Cr and Ni) in different layers of soil, leaves and fruits of Olea europaea. In this investigation, irrigation of olive trees were done with both water of well (control) and sewage, for seven years in Rey town, south of Tehran. In each treatment (well water and municipal effluent), three samples were selected systematic randomly. In each sample, leaves and fruits of olive trees and soil (from 0-15, 15-30 and 30-60 cm depths), were collected for analyses in three replications. Samples were analyzed with standard methods and used atomic absorption based on flame (PU9400X). For comparison of concentrations of heavy metals in layers of soil, leaves and fruits and in order to normalizing of data, independent sample t-test was used. Results of this study show that irrigation with municipal effluent increase concentration of Ni and Cr in soil. Concentration of Ni and Cr were statistically greater in leaves of trees irrigated with municipal effluent than those of the leaves of trees irrigated with well water. There was no significant difference in spite of accumulation of heavy metals (Ni and Cr) in Olivefruits.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heavy metal
  • Pollution
  • soil
  • Tree
  • municipal effluent
-    افیونی، م.، رضایی نژاد، ی. و خیامباشی، ب.، 1377. اثر لجن فاضلاب بر عملکرد و جذب فلزات سنگین به‌وسیله کاهو و اسفناج. مجله علوم کشاورزی ومنابع طبیعی، جلد دوم، (1):30-19.

-    باقری، م.، 1379. اثرات پساب و سیستم های آبیاری بر برخی خواص فیزیکی، شیمیایی و آلودگی خاک تحت کشت چند محصول زراعی. پایان‌نامه (کارشناسی ارشد)، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی، 166صفحه.

-    عرفانی آگاه، ع.، 1378. بررسی کارآیی فاضلاب تصفیه شده خانگی در آبیاری زراعت کاهو و گوجه فرنگی. همایش جنبه‌های زیست محیطی استفاده از پساب در آبیاری، وزارت نیرو، کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، 11 آذر 1378: 79-61.

-       فاضلی، م. ش.، 1379. نقش ویژگی‌های کیفی خاک در استفاده از پساب خام شهری در امر کشاورزی. آب و محیط زیست، شماره 41: 30-24.

-    گازران، ع.، 1376. پیامدهای استفاده از فاضلابهای تصفیه شده خانگی در آبیاری چغندرقند. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، 146 صفحه.

- Anonymus, 1989. Statutory Instrument 1989 No. 1263 Studys (Use in Agriculture) Regulation. United Kingdom Resulations (UKR). MAFF, HMSO, London: 15-27.

- Bahati, M. and Singh G., 2003. Growth and mineral accumulation in Eucalyptus camaldulensis seedlings irrigated with mixed industrial effluents. Bioresource Technology, 88: 221-228.

- Baker, A. J. M., 1987. Metal tolerance. New Physiologist, 106: 93-111.

- Boon, D.Y. and Soltanpour P.N., 1992. Lead, Cadmium and Zinc contamination Aspen garden soils and vegetation. J. Environ. Qual., 21: 82-86.

-        De Temmerman, L.O., 1984. Determination of normal levels cupper limit values of trace elements in soils. Z.Pflanzen. Bodenk. 147: 687-694.

-        FAO, Land and Water Digital Media Series (LWDMS), 2000. Soil and Terrain Database, Land Degradation Status and Soil Vulnerability Assessment for Central and Eastern Europe. ISBN 92-5-104491-0. WWW.FAO.org/ docrep/TO551E/ TO551eob.htm.

- Hach, C., 2002. Water Analysis Handbook. Loveland, Colorado, USA: 61-62.

- Macnair, M. R., 1993. Transley review No. 49. The genetic metal tolerance in vascular plants. New Physiologist, 124: 541-559.

- Munther, K., 2001. Use of Treated Wastewater for Irrigation in Madaba. Environmental Health, 201: 299-302.

- Paula, M., Teodoro, M. and Murillo, M., 2006. Biomonitoring of trace elements in the leaves and fruits of Wild olive and holm oak trees. Science of the Total Environment, 355: 187-203.

- Sillanppa, M. and Jansson, H., 1992. Status of cadmium, lead, cobalt, and selenium in soils and plant of thirty countries. FAO soils Bulletin, Rome. Italy, 65p.

- Singh, G. and Bahati, M., 2005. Growth of Dalbergia sissoo in desert regions of western India using municipal effluent and plant chemistry. Bioresource Technology, 96: 1019-1028.   

- Willett, I. R., Jakobsen, P., Malafant, K. W. J. and Bond, W. J., 1984. Effect of land disposal of lime treated sewage sludge on soil properties and plant growth. Division of water and land resources, CSIRO, Canberra, Div. Rep. 84/3, 56p.

- Woolhouse, H. W., 1983. Toxicity and tolerance in the response of plants to metals. Physiological plant Ecology, 12: 245-300.