تأثیر زمان کاشت در رشد و زنده‌مانی نونهال های کاج بروسیا و زربین در شرق مازندران (ایستگاه تحقیقات جنگل و مرتع پاسند)

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جنگل‌داری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

3 کارشناس ارشد، اداره کل منابع طبیعی ساری

4 مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

5 کارشناس ارشد، اداره کل منابع طبیعی ساری.

چکیده

در این تحقیق مناسب‌ترین زمان کاشت گونه‌های کاج بروسیا و سرو زربین در طول دو سال متوالی مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج بررسی متغیرهای کمی و کیفی نونهالهای سرو زربین (متوسط قطر یقه، متوسط ارتفاع، متوسط زنده‌مانی و متوسط کیفیت)، کاشت پاییزه نسبت به کاشت بهاره برتری داشته است (آزمون t، سطح احتمال 01/0). در ارتباط با کاشت پاییزه، گونه کاج بروسیا نیز اگرچه از نظر متغیرهای کمی متوسط قطر یقه و متوسط ارتفاع، برتری معنی‌داری را نسبت به کاشت بهاره از خود نشان داده است (آزمون T، سطح احتمال 01/0)، ولی به‌لحاظ متغیرهای کیفی و متوسط زنده‌مانی بین دو فصل کاشت بهاره و کاشت پاییزه اختلاف معنی‌داری مشاهده نشده است. در ارتباط با گونه کاج بروسیا نیز از آنجایی ‌که به‌لحاظ متغیرهای کیفی و متوسط زنده‌مانی بین دو تاریخ‌ کاشت اختلاف معنی‌داری وجود نداشته است، تعیین مناسب‌ترین زمان کاشت براساس برآورد هزینه تولید نو‌نهال در دو فصل کاشت پاییزه (پانزدهم آبان‌ماه) و کاشت بهاره (پانزدهم اسفندماه) قابل توصیه خواهد بود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of sowing date on growth and survival of Brutain Pine (Pinus brutia) and Mediterranean Cypress (Cupressus sempervirens var. horizontalis) in eastern Mazandaran (Passand Research Station)

نویسندگان [English]

 • Shirzad Kiasari 1
 • Hosayn Sardabi 2
 • Sayyed Alireza Mousavi Garmestani 3
 • Ali Borhani 4
 • Moosa Karandeh 3
 • Rostam Bozorgnejad 5
 • Sa'ied Ghasemi 4
1 Ph.D. Student, Islamic Azad University, Science and Research Campus
2 Assis. Prof., Research Institute of Forests and Rangelands
3 Senior Forest Expert, General Office of Natural Resources
4 Senior Research Expert, Research center of Agriculture and Natural Resources
5 Senior Forest Expert, General Office of Natural Resources
چکیده [English]

    The objective of this study was to find out the most suitable date of seed sowing in respect to quantitative and qualitative growth of Pinus brutia and Cupressus sempervirens var. horizontalis seedlings in forest nursery from September 2003 to September 2005. In respect to quantitative parameters of both studied species (mean collar diameter, mean height), the sowing date in autumn was better than the spring (P<0.01). In respect to qualitative parameters and survival of seedlings there was no significant difference between the sowing dates for Pinus brutia. However, for Cypress the autumn sowing date was better than spring (P<0.01).

کلیدواژه‌ها [English]

 • height
 • sowing date
 • survival
 • DIAMETER
 • quality
 • Seedling
- بی‌نام، 1374. بررسی سوزنی‌برگان در جنگلکاری‌های شمال کشور. دفتر جنگلکاری و پارک ها، سازمان جنگلها و مراتع، 98 صفحه.

- خورنکه، س.، 1384. گزارش پنجساله طرح تحقیقاتی بررسی مقایسه رشد 5 گونه سوزنی‌برگ سازگار شده در سواحل شرق دریای خزر (آزمایش پیشاهنگ). مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران، 35 صفحه.

- دستمالچی، م.، 1374. کاج بروتسیا. انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها ومراتع، شماره 130. 139 صفحه.

- دهبندی، ع. ر. و محمدنژاد کیاسری، ش.، 1380. بررسی مقدماتی پوپلمان سدروس دئودارا در ایستگاه تحقیقات پاسند. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 8(1): 44-39.

- زارع، ح.، 1380. گونه‌های بومی و غیربومی سوزنی‌برگ در ایران. موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، شماره 271، 498 صفحه.

- لامپتر، و.، ترجمه حجازی، ا.، 1373. تکنولوژی بذر. انتشارات دانشگاه تهران، 442 صفحه.

- محمدنژاد کیاسری، ش.، دستمالچی، م., موسوی گرمستانی، س.ع. و جعفری ب.، 1382. نتایج اولیه (دهساله) طرح آزمایش سازگاری سوزنی‌برگان در منطقه ارتفاعی پایین‌بند جنگلهای نکا (کوهسارکنده). فصلنامه پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 11(3): 446-411.

- مهاجر، ن.، 1382. مناسب‌ترین زمان جنگل‌کاری و روشهای انتقال نهال زربین در منطقه گرگان. فصلنامه پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران،  11(2): 245-233.

- Abdullah, Y. and Nadir, T., 1987. Effect of soil media, sowing depths, covering material and the season on the germination and growth of Pinus brutia seedlings in Hammam area. Mesopotamia Journal of Agriculture, 19(2): 259-270.

- Barbour, J., Holston, K. and Eckhart, R., 2002. Effect on longleaf pine seed germination in nursery. Proceeding of the fourth longleaf Alliance Regional Conference. North Carolina, November 17-20. Longleaf Alliance Report. No 6: 14-18.

- Boyer, J. N. and South, D.B., 1988. Date of sowing and emergence timing affect growth and development of loblolly pine seedlings. New Forest, 2: 231-246.

- Gholami, S., Hosseini, S. M. and Sayad, E., 2007. Effect of soil, sowing depth and sowing date on growth and survival of Pistacia atlantica seedlings. Biological sciences. 10(2): 245-249.

- Isik, K. and Kara, N., 1997. Altitudinal variation in Pinus brutia Ten. and its implication in genetic conservation and seed transfers in Southern Turkey. Silvae Genetica. 46: 113-120.

- Jinks, R. L. and Jones, S.K., 1996. The effect of seed pretreatment and sowing date on the nursery emergence of Sitka spruce seedlings. Forestry. 69(4): 335- 345.

- Kawaz, S. and Jabur, K., 1989. Effect of methods and times of sowing on the growth of Pinus brutia  in Hammam. Mesopotamia Journal of Agriculture, 21(4):167-181.

- Kawaz, S. and Jabur, K., 1990. Effect of methods and times of sowing on the growth of Cupressus sempervirens var. pyramidalis in Hammam. Mesopotamia Journal of Agriculture, 22(2): 193-207.

- Mccreary, D., 1988. Emergence and growth of blue and valley oak seedlings as affected by acorn sowing date. Proceedings, 10th North American Forest Biology Workshop, physiology and genetic of reforestation, Vancouver, British Columbia, July 10-22, University of British Columbia: 200-204.

- Mccreary, D., 1990. Acorn sowing date affects field performance of blue and valley oaks. Tree Planters Notes. 41:2, 6-9.

- Michelle, D., Leinonen, K.,  Ilvesniemi, H. and Westman, J., 2003. Combined effects of site preparation, soil properties and sowing date on the establishment of Pinus sylvestris and Picea abies from seeds. Forest research, 33(5): 931-945.

- Simunovic, M., 1953. Nursery sowing of Cupressus sempervirens in September. Inst. Nauc. Sum Istraz., 2(3): 16-32.