مقایسه رویش دو گونه صنوبر و پالونیا در فواصل کاشت مختلف در شمال ایران

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس جنگل‌داری، دانشکده منابع‌طبیعی دانشگاه مازندران

2 استادیار، دانشکده منابع‌طبیعی دانشگاه مازندران

3 دانشجوی دکتری، دانشکده منابع‌طبیعی دانشگاه مازندران

4 کارشناس صنایع چوب و کاغذ مازندران

چکیده

این تحقیق به‌منظور بررسی رویش دو گونه صنوبر و پالونیادر یک جنگل‌کاری 5 ساله در حوزه شرکت چوب و کاغذ مازندران با سه فاصله کاشت 3×3 متر، 4×4 متر و 5×5 متر در سه تکرار صورت گرفت. مشخصه‌های قطر برابر سینه و ارتفاع این دو گونه از نظر میزان رویش قطری و ارتفاعی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. برای هر کدام از فواصل کاشت این گونه‌ها، درصد زنده‌مانی نیز بررسی شد. داده‌ها در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی به دو صورت، یکبار مقایسه فواصل کاشت هر گونه به‌صورت جداگانه و در مرحله بعد مقایسه فواصل کاشت دو گونه پالونیا و صنوبر به‌صورت دوبه‌دو مورد بررسی قرار گرفت و از آزمون توکی برای مقایسه میانگینها استفاده شد. نتیجه نشان داد که درصد زنده‌مانی در هر دو گونه خوب و قابل قبول بود. بین فاصله کاشتها اختلاف معنی‌داری در مقدار رویش وجود داشت، به‌طوری‌که بیشترین مقدار رویش برای دو گونه در فاصله کاشت 3×3 متر مشاهده شد. به‌علاوه ارتفاع صنوبر در هر سه فاصله کاشت به‌صورت معنی‌داری بیشتر از پالونیا بود، ولی مقایسه قطر این گونه‌ها نتایج معکوسی را نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the growth of Paulownia fortunei and Populus deltoides plantations under different spacing in northern Iran

نویسندگان [English]

  • Nahid Riahifar 1
  • Asghar Fallah 2
  • Kiomars Mohammadi Samani 3
  • Yoosof Gorji Mahlebani 4
1 B.Sc. Forestry Graduate, Faculty of Natural Resources, University of Mazandaran
2 Assistant Prof., Faculty of Natural Resources, University of Mazandaran
3 Ph.D. Candidate, Faculty of Natural Resources, University of Mazandaran
4 Forestry Expert, Mazandaran Wood & Paper Company
چکیده [English]

     This study was carried out to investigate poplar and paulownia’s growth under different spacing in a 5-year plantation located in Mazandaran wood and paper company’s fields in Sari-Iran. The trees were planted in three different spacing: 3×3m, 4×4m, and 5×5 m, each established in 3 replications. The quantitative parameters including DBH and Height were measured and a comparison was made between the stands height and diameter growth. Survival percentage was also calculated across the stands. The averages were statistically compared in a randomized block design in two forms: 1) two species were separately compared in their threefold spacing, and 2) two species were crossed in each spacing. Tukey’s test was used to compare the averages. Results showed a promising rate of survival over the stands. Moreover, the growth was significantly different amongst different spacing of the stands, representing the best growth in 3×3m spacing. In addition, the height of poplar was significantly more than those of paulownia, though the diameter growth assessment showed a reverse trend between the stands. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fast- growing species
  • Growth
  • spacing
  • populus deltoids
  • Paulownia fortunei
- خوشنوای فومنی، م.، 1384. تعیین برآورد حجمی مناسب در توده صنوبر دست‌کاشت (بررسی موردی منطقه چنگاز). پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده منابع‌ طبیعی دانشگاه مازندران. 89 صفحه.

- بی‌نام، 1383. طرح جنگل‌داری تجدید نظر سری پهنه‌کلا، حوضه آبخیز 71 جنگلهای شمال کشور. 315 صفحه.

- قاسمی، ر. و مدیررحمتی، ع.، 1383. بررسی میزان تولید چوب کلن‌های مختلف صنوبر (کلن‌های تاج باز) در منطقه کرج. فصل‌نامه پژوهشی جنگل و صنوبر ایران، 12 (2): 250-221.

- همتی، ا. و مدیررحمتی، ع.، 1384. اثر فاصله کاشت بر تولید در هکتار ارقام مختلف صنوبر P. nigra L.. فصلنامه پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 13 (3): 78-53.

- یوسفی، ب. و مدیررحمتی، ع.، 1383. بررسی رفتار رشد ارتفاعی کلن‌های صنوبر در کردستان. فصلنامه پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 12 (4): 556-533.

- Bergmann, B.A. 2003. Five years of Paulownia field trials in North Carolina. New Forests 25: 185–199.

- Burgess, P.J., Incoll, L.D., Corry, D.T., Beaton, A., and Hart, B.J. 2004. Poplar (Populus spp.) growth and crop yields in a silvorable experiment at three lowland sites in England. Agroforestry Systems 63: 157-169.

- Carpenter, S.B., 1977. This ‘‘Princess’’ heals disturbed land. American Forests, 83: 22–23.

- Corona, P., Marziliano, P.A. and Scotti, R., 2002. Top_down: a prototype for poplar plantation in Italy. Forest Ecology and Management. 161: 65-73.

- Debelli, D.S., Harrington, C.A., Clendenen, G.W. and Zasada, J.C., 1997. Tree growth and stand development of four Populus clones in large monoclonal plots. New Forests, 14: 1–18.

- Fang, S., Xizeng, X., Shixing, L. and Louzhong, T., 1999. Growth dynamics and biomass production in short-rotation poplar plantations: 6-year results for three clones at four spacings. Biomass and Bioenergy, 17: 415-425.

- Sidhu, D.S. and Dhillon, P.S., 2007. Field Performance of ten Clones and two Sizes of Planting Stock of Populus deltoides on the Indo-Gangetic Plains of India. New Forest, 34 (2): 115-122.

- Swamy, S.L., Mishra, A. and Puri, S., 2006. Comparison of growth, biomass and nutrient distribution in five promising clones of Populus deltoides under an agrisilviculture system. Bioresource Technology, 97:  57–68.

- Tang, R.C., Carpenter S.B., Wittwer R.F. and Graves D.H. 1980. Paulownia–A crop tree for wood products and reclamation of surface-mined land. S. J. Appl. For. 4: 19–24.

- Wang, Q. and Shogren J.F., 1992. Characteristics of the crop-Paulownia system in China. Agric. Ecosys. Environ. 39: 145–152.

- Zhu, Z.H., Chao, C.J., Lu, X.Y. and Xiong, Y.G. 1986. Paulownia in China: Cultivation and utilization. Asian Network for Biological Sciences, Republic of Singapore and International Development Research Centre, Canada, 65 p.