استفاده از مالچ در موفقیت جنگل‌کاری با ژنوتیپ های برتر گردو (L. Juglans regia) در اراضی جنگلی استان کردستان

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان

2 استادیار پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

3 مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان

چکیده

در فاز اول اجرای این طرح (تشکیل خزانه سلکسیون)، از میان 29 ژنوتیپ گردو جمع­آوری شده از سطح استان و پس از سه سال بررسی از لحاظ درصد زنده­مانی، رشد ارتفاعی و رشد قطری درنهایت پنج ژنوتیپ گردو 2–J، 10–J، 17-J، 18-J و 19-J به­عنوان ژنوتیپهای برتر از نقطه­نظر عوامل مورد بررسی انتخاب و برای کاشت در مرحله آزمایش جنگل­کاری معرفی شدند. در این طرح و در ادامه فاز اول پنج ژنوتیپ یادشده در قالب طرح اسپلیت پلات در سه تکرار با عامل اصلی استفاده از مالچ شاخه و برگ درختان و شاهد و عامل فرعی ژنوتیپهای یادشده مورد مقایسه قرار گرفتند. مدت زمان این مرحله از طرح هفت سال (1378 تا 1384) بود. نتایج نشان داد که استفاده از مالچ شاخ و برگ درختان در پای نهالها، با زنده­مانی متوسط 7/96 درصد، میانگین قطر تاج، 6/72 سانتی‌متر، میانگین ارتفاع، 9/135 سانتی‌متر و میانگین قطر یقه، 4/37 میلی‌متر نسبت به تیمار شاهد (عدم استفاده از آن) اختلاف معنی­داری در سطح 1% دارند. اگرچه ژنوتیپهای مورد بررسی (عامل فرعی) از لحاظ آماری اختلاف معنی­داری را نشان ندادند، ولی ژنوتیپ 19–J با متوسط زنده­مانی 4/96 درصد، میانگین قطر تاج، 4/70 سانتی‌متر، میانگین ارتفاع، 8/127 سانتی‌متر و میانگین قطر یقه، 2/35 میلی‌متر از وضعیت بهتری برخوردار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Walnut plantation trial in Kurdistan province of Iran

نویسندگان [English]

  • Firoozeh Mardani 1
  • Hosayn Sardabi 2
  • Bayazeid Yousefi 3
  • Hossayn Maroofi 3
1 Research Expert. Research Center of Agriculture and Natural Resources (RCANR)
2 Assistant Prof., Research Institute of Forests and Rangelands
3 Senior Research Expert, RCANR, Kordestan province
چکیده [English]

This experiment was conducted in Rikhalan Experimental Station in Marivan city of Kurdistanprovince of Iran in 1999 and ended in 2006. In first phase, (nursery selection) 29 genotypes of walnut (Juglans regia L.) were studied, under Randomized Complete Blocks Design (RCBD) with four replications in three years. The measured tree characteristics were: height, collar diameter and survival. Based on the results of first phase, for the second phase, five genotypes of walnut (J–2, J–10, J–17, J–18 and J–19) were selected and planted under Split Plots Design with three replications during seven years (1998–2006). The main plots were: Control and soil surface with mulch cover and the secondary plots contained five walnut genotypes. Results showed that there were only significant differences between the main treatments in respect to the growth characteristics (p < 0.01). Survival, crown diameter, height and collar diameter of the walnuts at plots applied with plant material mulch (oak chipped branches) were significantly greater (96.7 %, 72.6 cm, 135.9 cm and 37.4 mm, respectively) than the walnuts at control plots (77.9 %, 50.1 cm, 95.6 and 28.4 mm, respectively).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Juglans regia
  • survival
  • crown diameter
  • height
  • Collar diameter
  • genotype
- بی­نام، 1382. آمارنامه کشاورزی کشور، جلد اول: محصولات زراعی و باغی سال زراعی 82-1381. وزارت جهاد کشاورزی، معاونت برنامه­ریزی و اقتصادی، دفتر آمار و فن­آوری اطلاعات: 137 - 136

- سعادت، ی. و زندی، پ.، 1378. شناسایی و ارزیابی درختان برتر گردوJuglans regia در استان فارس. گردهمایی علمی یافته‌های تحقیقاتی در احیاء، توسعه و بهره‌برداری از جنگلهای جنوب. 9 – 8 اسفندماه 1378. اهواز: 75 – 62.

- مردانی، ف.، سردابی، ح.، یوسفی، ب.، معروفی، ح. و خانقایی، م.ا.، 1382. بررسی ژنوتیپهای جمع­آوری شده گردو در استان کردستان و معرفی ژنوتیپهای برتر به‌منظور کاشت در اراضی جنگلی مخروبه. فصلنامه پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 11(3): 487 – 471.

- Alent, P.N. and. Chebanov, V.I., 1981. Selection of the best forms of Juglans regia for commercial cultivation. Lesnoe- Khozyuistvo, 11: 30 – 34.

- Anonymous, 1998. Production year book. vol. 52. Table 76. FAO, 166 p.

- Atefi, J., 2001. Comparison of some promising Iranian walnut clones and foreign varieties. Proc. IV Int. Walnut symp. Bordeaux, France, In: Gremain, E. and Calvi, D. (eds.) Acta Horticulture, 544: 53-61.

- Melikestyan, N.A., 1987. Threshold resistance to dehydration as an index of adaptation of north American nuts in the ThilisiBotanic Garden. Soobscheniga Akademii Nauk Grauzinskoi SSR, 127 (3): 629-632.

- Newman, S.M., 2005. Agronomic and Economic Aspects of Walnut Agroforestry in the UK. Acta Hort. (ISHS), 705: 65-67.

- Palashev, I., 1978. Indices for determining the comparative drought resistance of Juvenile plants of some broadleaved forest tree species. Gorskostopaska, Nuuka, 15 (1): 32-39.

- Paris, P., Pisanelli, A., Todaro, L., Olimpieri, G. and Cannata, F., 2005. Agroforestry Systems, 65(2): 113-121.

- Strachenko, I.I., 1976. Effect of the meteorological conditions in 1972 on the condition of certain exotics in Mariupol forest experiment station. Lesnoi Zhurnal, No. 5: 153-155.

- Targon, P.G., 1974. Physiological characteristics of introduced species of walnut in Moldavia Obmen Veshchestv I Produktiv nost’rast, 76 – 94, Kishinev, Moldavian, SSR, Stiinca: 76 – 94.

- Titova, V.G., 1968. The water regime of woody species in the Crimean steppe. Bjull. Glavn. Bot. sada, Moskva, No. 69: 65 – 68.