بررسی خصوصیات رویشی کلن های مختلف صنوبر در خزانه‌های سلکسیون در استان اصفهان

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهشی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

2 دانشیار پژوهشی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

3 کارشناس، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان.

چکیده

در این تحقیق 44 کلن از گونه‌های مختلف صنوبر P. deltoides ,P. alba ,Populus nigra وP. euramericana به‌ترتیب 11،13 ،7 و 8 کلن و ازگونه‌های P. trichocarpa، P. suaveolens، P. candican، P. ciliata وP. simonii هر کدام یک کلن مورد بررسی قرار گرفتند. این تحقیق در ایستگاه قلعه سفید استان اصفهان طی سه سال انجام شد. زنده‌مانی، رشد طولی، قطری و تأثیر کف‌برکردن بر رشد طولی و قطری ملاک ارزیابی بود و ارتفاع و قطر در پایان هر سال اندازه‌گیری شد. در سال اول پس از آماربرداری، کلیه نهالها کف‌بر شدند. در سال دوم نهالهای با ریشه دو ساله و ساقه یکساله و سال سوم نهالهای ریشه سه ساله و ساقه دو ساله از نظر رشد طولی و قطری مورد مقایسه قرار گرفتند. در بین هشت گونه مورد بررسی در اولین سال، بیشترین زنده‌مانی را Populus simonii و Populus nigra و کمترین زنده‌مانی را Populus alba داشتند. در نهالهای ریشه و ساقه یکساله، بیشترین رشد طولی مربوط به گونه Populus nigra و کمترین رشد مربوط‌ به Populus suaveolens می‌باشد. در نهالهای کف‌بر شده (ساقه یکساله، ریشه دو ساله) همچنین ساقه دو ساله، ریشه سه ساله، بیشترین ارتفاع و قطر را Populus deltoides و کمترین ارتفاع و قطر را  suaveolens Populus داشتند. بیشترین اثر کف‌بری بر ارتفاع در Populus deltoides مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Growth characteristics of different Poplar clones in the selection nurseries in Esfahan province

نویسندگان [English]

  • Haydar Ali Daneshvar 1
  • Ali Reza Modirrahmati 2
  • Mohammad Taghi Feizi 3
1 Senior research expert, Research Institute of Forests and Rangelands
2 Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangelands
3 Research expert, Research Center of Agriculture and Natural Resources
چکیده [English]

In this research, 44 clones of different Poplar species including Populus alba, P. nigra, P. candican, P. deltoides, P. euramericana, P. suaveolens, P. ciliata and P. trichocarpa were studied within three years at Ghaleh –Sefid Experimental Station in Esfahan Province. The studied growth parameters consists of survival, height, diameter and effect of seedling basal cutting on shoots height and diameter growth. Height and diameter were measured annually. After measuring the one-year old seedlings, they were cut off from stem base. At the second year, the seedlings 1/2 (with one-year old shoots and two-years old roots) and at the third year the seedlings 2/3 (with two-years shoots and three-years roots) were measured. Results showed that the highest and lowest survival rate belonged to Populus simonii, P. nigra and P. alba, respectively; whereas the highest and lowest height growth belonged to P. nigra and P. suaveolens, respectively. The highest and lowest height and diameter growth of the one and two-years old shoots belonged to P. deltoides and P. suaveolens, respectively. The basal cutting affected the height growth of P. deltoides, significantly.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Poplar
  • selection
  • survival
  • height
  • DIAMETER
  • Growth
- اسدی اتوئی ،ع .،1380. روند تغییرات سطح جنگلهای شمال کشور. انتشارات سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور، شماره 332: 55-51.

- حمزه‌پور، م. و مدیررحمتی ،ع.، 1385. جمع آوری ارقام بومی و غیر بومی صنوبر در استان فارس و بررسی در خزانه سلکسیون. فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، (1)14: 91-80.

- قاسمی، ر. و مدیررحمتی، ع.، 1383. بررسی میزان تولید چوب کلنهای مختلف صنوبر در منطقه کرج. فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، (2)12: 249-221.

- مدیررحمتی، ع.ر.، 1363. بررسی طرحهای جدید و آینده صنوبر در موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع. مجموعه مقالات اولین سمینار اهمیت صنوبر. انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، شماره 45: 181-171.

- مدیررحمتی، ع.، همتی، ا. و قاسمی، ر.، 1376. بررسی مشخصات کلنهای صنوبر در خزانه‌های آزمایشی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور. نشریه شماره 177، 143 صفحه.

- هدایتی، م. و جهاندار، ج.، 1383. زراعت چوب و توسعه درختکاری. انتشارات سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور. نشریه شماره 332: 261-249.

- Froehlich, H., 1973. Zuchtung Anbau und Leistung der Papeln. Mitt. der Hess. Landesforstv. Band 10, 267p.

- Shiji,W., 1988. A brief introduction to study on the technique for Poplar. Int. Poplar Comm. B. China. 31p.

- Spass, J., 1987. Activity report of the Belgian National Poplar Commission. Beijing-China. 77p.