اثر سن و عمق کاشت قلمه در زنده‌مانی اولیه و رشد صنوبر دلتوئیدس (.Populus deltoides Bartr. ex Marsh) در استان گیلان

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جنگل‌داری، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

رشد سریع صنوبرهای حاصل از قلمه‌های خشبی برای موفقیت جنگل‌کاریها بسیار مهم است. بدون رشد سریع، رقابت با علفهای هرز، زنده‌مانی و عملکرد نهالها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این تحقیق اثر سن قلمه و عمق کاشت بر روی زنده‌مانی اولیه، رشد و بیوماسPopulus deltoides 69/55 در گلخانه بدون منبع حرارتی مورد مطالعه قرار گرفت. قلمه‌های خشبی از شاخه‌های یکساله و دوساله جمع‌آوری و با دو عمق مختلف در گلدان کاشته و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با دو عامل سن قلمه و عمق کاشت و در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که زنده‌مانی اولیه، بیوماس هوایی، وزن خشک برگ و ساقه، تعداد و طول شاخه‌ها و نسبت ریشه به ساقه به‌طور معنی‌داری تحت تأثیر سن قلمه قرار دارند. عمق کاشت، تنها بیوماس هوایی و وزن خشک ساقه را تحت تأثیر قرار داد، اما اثر معنی‌داری بر روی سایر صفات نداشت. این مطالعه نشان داد که قلمه‌های یکساله که 2:3 طول آنها درون زمین قرار گرفته برای تکثیر غیر‌جنسی Populus deltoides مناسب‌تر هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of cutting age and planting depth on early survival and growth of eastern cottonwood (Populus deltoides Bartr. ex Marsh.) in Guilan province

نویسندگان [English]

  • Bahman Kiani 1
  • Mas'oud Tabari 2
1 Ph.D. student of Forestry, Tarbiat Modares University
2 Associate Prof., Tarbiat Modares University
چکیده [English]

 
Rapid early growth of poplars established from hardwood cuttings is critical to the success of Poplar cultivations. Without rapid growth,weed competition can significantly affect tree survival and productivity. The effects of cutting age and planting depth on early survival, growth and biomass of Populus deltoides clone 69/55 were studied in cold frame test in Guilan province. Results showed that early survival, aerial biomass, leaf and shoot dry weight, shoot number and length and finally root to shoot ratio (r/s) were significantly affected by cutting age. Planting depth only affected aerial biomass and shoot dry weight, however had no significant effect on the other variables. This study found that one year old cuttings planted about two third length deep, are preferable for vegetative propagation of Eastern cottonwood by cuttings.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • vegetative propagation
  • Poplar
  • rooting
  • hardwood cuttings
- اسدی، ف. و قاسمی، ر.، 1386. ارزیابی موفقیت ریشه‌زایی قلمه کلن‌های صنوبر با استفاده از تیمارهای مختلف. فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر، 15(2): 143-134.

-  بصیری، ع.، 1370. طرحهای آماری در علوم کشاورزی. انتشارات دانشگاه شیراز. 595 صفحه.

- Demchik, M., Current, D., Johnson, W., Riemenschnelder, D., Vongroven, S. and Wene, E., 2002. Hybrid Poplars as an alternative Crop, University of Minnesota extension Service, USA, 7 p.

- Dickman, D., Phipps, H. and Netzer, D., 1980. Cutting diameter influences early survival and growth of several populus clones. USDA forest service, USA. 4 p.

- Duke, J.A., 1983. Populus deltoids Bartr Ex Marsh, handbook of energy crops. PurdueUniversity, West Lafayette, USA, Unpublished.

- Hansen, E., Toltsed, D. and Tower, M., 1991. Planting depth of hybrid poplar cuttings influences number of shoots. USDA  Forest service, USA, 4 p. 

- Haog, J.Ch. and Short, H., 1992 .Use of willow and cottonwood cuttings forvegetating shorelines and riparian areas. USDA Natural Resources Conservation Service, Aberdeen, USA, 12 p.

- Kaiser, C.E., Rice, D.E. and Wallace, K.R., 1994. Stand establishment and culture of hybrid poplar, Proceedings of the IEA/BA, International Conference Mobile, Alabama, USA: 25-30.

- Nestiky, S., 1997. Poplars, their cultivations and use in Slovakia. Forest Research Institute Zvolen, Slovakia, 1p.

- Robinson, D.J. and Raffa, K.F., 2003. Importance of cutting diameter and method of production on early growth of hybrid poplar, North Carolina State University, USA, 5 p.

- Russell, M.B. and Honkala, B.H., 1990. Silvics of North America: Vol 2: Hardwoods, U.S. Department of Agriculture, Forest Service, USA, 877 p.

- Schmidt, L., 1993. Vegetative Propagation. UNDP/FAO Regional Project on Tree Breeding and Propagation, Philippines.

- Eyre, F.H., 1980. Forest Cover types of the United States and Canada, Society of American foresters. Washington, DC. 148 p.

- Winer, B.J., 1972. Statistical principles in experimental design, McGraw-Hill publications.