بررسی ویژگی‌های مورفولوژیک کمی و کیفی راش در دو توده خالص و آمیخته (مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود)

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

4 استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

ویژگیهای مورفولوژیک درختان یکی از متغیرهای مهم در ارزیابی‌های کمی و کیفی توده‌های جنگلی است. این تحقیق به بررسی این ویژگی‌ها بر روی 289 پایه درخت راش در یک توده خالص و 259 پایه درخت در توده آمیخته و با ساختار ناهمسال شامل قطر برابرسینه، ارتفاع درخت، سطح مقطع برابرسینه، طول تاج، قطر تاج، حجم تاج، طول و درصد تنه بدون شاخه، ضریب قدکشیدگی و انشعاب ساقه درخت در محل تاج در بخش گرازبن جنگل خیرودکنار می‌پردازد. این مطالعه نشان داد که در توده خالص فقط میانه و میانگین ارتفاع درختان مورد اندازه‌گیری و طول تنه آنها به‌طور معنی‌داری از توده آمیخته بیشتر است؛ این در حالی است که در مورد پایه‌های راش موجود در دو توده مقایسه شده این متغیرها از نظر آماری اختلاف معنی‌داری ندارند (5%=α) و در هر دو توده متغیرهای کمی و کیفی راش مشابه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparison on the quantitative and qualitative morphological characteristics of beech (Fagus orientalis Lipsky) in a pure and mixed stand (Gorazbon district, North of Iran)

نویسندگان [English]

 • Korosh Kabiri Koupaei 1
 • Mohammad Reza Marvie Mohadjer 2
 • Ghavamoddin Zahedi Amiri 3
 • Manoochehr Namiranian 3
 • Vaheid Etemad 4
1 Ph.D. student, Faculty of Natural Resources, University of Tehran
2 Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran
3 Associate Prof., Faculty of Natural Resources, University of Tehran
4 Assistant Prof., Faculty of Natural Resources, University of Tehran
چکیده [English]

    Morphological characteristics are important variables applied in forest inventory practices. This paper investigates such variables as diameter at breast height, basal area, height, crown length and width, volume, trunk length and ratio and slenderness coefficient as well as stem branching behavior on 289 stems in a pure stand and 259 stems in a mixed stand with uneven-aged structure in Gorazbon district, North of Iran. Results show no difference between two stands except for height and trunk length which is significantly higher for pure stand while there is no significant difference (α= 0.05) for all concerned variable for beech trees between the two stands.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • beech
 • Morphological characteristics
 • pure stand
 • mixed stand
 • uneven-aged structure
 • Hyrcanian forests
- اخوان، ر. و نمیرانیان، م.، 1386. بررسی ضریب قدکشیدگی پنج گونه مهم درختی در جنگلهای خزری ایران. تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 15(2): 180- 165.

- صالحی شانجانی، پ. و ثاقب ‌طالبی، خ.، 1383. بررسی ویژگیهای مورفولوژیکی و کمی و کیفی توده‌های راش ایران از دیدگاه حفاظت ژن. تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 12(2): 184-147.

- مروی مهاجر، م.ر.، 1354. بررسی رابطه بین خواص مورفولوژیک درخت راش با پایگاه. نشریه دانشکده منابع طبیعی، 32: 29- 15.

- مروی مهاجر، م.ر.، 1355. بررسی خواص کیفی راشستانهای شمال ایران. نشریه دانشکده منابع طبیعی ایران، 34: 96-77.

- مروی مهاجر، م.ر.، زبیری، م.، اعتماد، و. و جورغلامی، م.، 1387. اجرای شیوه تک‌گزینی در سطح پارسل و نیاز آن به آماربرداری صددرصد گونه‌های درختی (مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود). مجله منابع طبیعی ایران، 61 (4): 908-889

- نمیرانیان، م.، 1379. مطالعه شاخصهای مهم اندازه‌ای گونه راش در بخش گرازبن جنگل خیرودکنار. مجله منابع طبیعی ایران، 53(1): 96-87.

- Assmann, E., 1970. The principles of forest yield study. Pergamon Press, UK, 506 p.

- Burschel, P. and Huss, J., 1987. Grundriss des Waldbau. Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin. 352 p.

- Podlaski, R., 2002. Relationship between crown characteristics and the radial increment of beech (Fagus sylvatica L.) in ŚwiętokrzyskiNational Park (Poland). For. Sci., 48 (3): 93-99.

- Ponce-Hernandez, R., 2004. Modeling win-win scenarios of carbon sequestration through land-use changes. FAO, Rome. 156 p.

- Sagheb-Talebi, Kh. and Schütz, J.Ph., 2002. The structure of natural oriental beech (Fagus orientalis) forests in the Caspian region of Iran and potential for the application of group selection system. Forestry, 75(4): 465-472.

- Wang, Y., Titus, S.J. and LeMay, V.M., 1998. Relationship between tree slenderness coefficients and tree or stand characteristics for major species in boreal mixed wood forests. Can. J. For. Res. 28: 1171-1183.