نتایج مقدماتی تأثیر شدت‌های مختلف تنک‌کردن بر گونه پیسه‌آ (L.Karst)Picea abies در جنگل‌های دست‌کاشت اسالم

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، کارشناس پژوهش. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان

2 مربی پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان

3 دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده

گونه پیسه‌آ Picea abies (L.Karst) در سال 1353 در جنگل اروستون منطقه اسالم در ارتفاع 1400 متر بالاتر از سطح دریای آزاد کشت گردید. در سال 1375 به‌منظور بررسی واکنش توده به عملیات تنک‌کردن، 4/1 هکتار از جنگل‌کاری‌های این گونه در قالب آماری بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار و 4 تیمار شامل شاهد (بدون دخالت)، تنک‌کردن سبک (10 تا 15 درصد رویه‌زمینی) با گردش زمانی سه‌ساله، متوسط (15 تا 20 درصد رویه‌زمینی) با گردش زمانی پنج‌ساله و شدید (20 تا 25 درصد رویه‌زمینی) با گردش زمانی هفت‌ساله انتخاب گردید. قطر درختان هرساله در 12 کرت 1200 مترمربعی اندازه‌گیری شده و عملیات تنک‌کردن با در نظر گرفتن وضعیت توده و تیمارهای موردنظر به روش سوئیسی انجام شد. مطالعه در سن 23 سالگی توده آغاز و طول دوره بررسی شامل سالهای 1375 تا 1385 بود. نتایج اولیه اختلاف معنی‌داری را بین تیمارهای مختلف از نظر تعداد در هکتار و رویش قطری نشان داد. بیشترین و کمترین تعداد در واحد سطح به‌ترتیب در قطعات شاهد و تنک‌کردن سبک دیده شد و میزان رویش قطری در تیمار شاهد نسبت به تیمارهایی که در آن دخالت شده بود، کمتر بود (P<0.05).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preliminary results of impact of thinning on Norway spruce in Asalem region

نویسندگان [English]

  • Zoghali Siahipour 1
  • Beytollah Amanzadeh 2
  • Khosro Sagheb-Talebi 3
1 Research expert, Agriculture and Natural Resources Research Center of Guilan province
2 Senior Research expert, Agriculture and Natural Resources Research Center of Guilan province
3 Associate Prof., Research Institute of Forest and Rangelands
چکیده [English]

Norway spruce (Picea abies (L.) Karst) trees were planted in Asalem region in 1974 in altitude of 1400 m.a.s.l. In order to study the stand response to thinning practice, 1.4 ha of this area was selected and an experiment was conducted by Complete Randomized Block with four treatments and three replications. The thinning treatments included light removal of basal area (10-15%), moderate (15-20%) and heavy (20-25%) and control (with no intervention). Thinning rotation were 3, 5 and 7 years for the treatments, respectively. Diameter at breast height (DBH) of all trees were measured every year. The study began at the age of 23 years and the study period extended between 1996 to 2006 when the trees were 34-years old. The thinning method was positive and from above (Swiss method). Results showed significant difference of stem numbers and diameters among different treatments after 11 years of study (P> 0.05). The lowest and the highest diameter increment was observed in control and light thinning treatments, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Norway spruce
  • Thinning
  • Intensity
  • Asalem
  • Iran
- امان‌زاده، ب.، سیاهی‌پور، ذ.، ثاقب‌طالبی، خ.، خانجانی شیراز، ب. و همتی، ا.، 1379. بررسی رویش و تولید چوب گونه Picea abies (L.) Karst در منطقه اسالم. پژوهش و سازندگی، 46: 67-64.

- سیاهی‌پور، ذ.، رستمی، ت.، ثاقب‌طالبی، خ. و طاهری، ک.، 1381. بررسی میزان موفقیت Picea abies (L.) Karst در جنگل‌کاری‌های استان گیلان. تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 10: 53-1.

- گرجی ‌بحری، ی. و قلیزاده، م.ن.، 1376. بررسی مقایسه میزان موفقیت کاشت نهال گلدانی و ریشه‌لخت در دو فصل پاییز و بهار درخت نوئل (Picea abies) در منطقه جنگلی سنگده (فریم). پژوهش و سازندگی، 37: 61-60.

- گرجی ‌بحری، ی. و همتی، ا.، 1383. نتایج عملیات پرورشی در جنگلهای دست‌کاشت کاج تدا و توسکای ییلاقی در ناحیه جلگه‌ای شمال ایران. پژوهش و سازندگی، 62: 9-2.

- مروی مهاجر، م.، 1384. جنگل‌شناسی و پرورش جنگل. انتشارات دانشگاه تهران، 387 صفحه.

- میربادین، ع. و ثاقب‌طالبی، خ.، 1370. میزان موفقیت جنگل‌کاری با گونه پیسه‌آ در جوامع مختلف گیاهی در منطقه کلاردشت. انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، شماره 75، 36 صفحه.

- محمدنژاد کیاسری، ش.، دستمالچی، م.، موسوی گرمستانی، س.ع. و جعفری، ب.، 1382. نتایج اولیه (ده ساله) طرح آزمایشی سازگاری سوزنی‌برگان در منطقه ارتفاعی میان‌بند جنگلهای نکا (ونمک). تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 11 (2): 318-285.

- همتی، ا.، امان‌زاده، ب.، سیاهی‌پور، ذ.، خانجانی شیراز، ب. و اکبرزاده، ع.، 1381. نتایج مقدماتی طرح سازگاری سوزنی‌برگان مهم جهان در جنگلهای اسالم (استان گیلان). تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 8: 124-87.

- همتی، ا.، خانجانی شیراز، ب. و قادری وانگاه، ب.، 1388. بررسی سازگاری برخی از سوزنی‌برگان مهم جهان در منطقه میان‌بند جنگلهای اسالم. تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 17 (1): 72-64.

- Anonymus, 1983. Ertragstafeln Fichte (Picea). Eidgenoessische Anstalt fuer das forstliche Versuchswesen, Birmensdorf, ZH. 5 p + Tabelen.

- Fangliang, H. and Barclay, H., 1999. Long-term response to thinning in a Picea abies plantation on southern Vancouver Island: British Colubmia. Canadian Journal of Forest Research, 30: 566-572.

- Juodvaliks, A., Kairiukstis, L. and Vasiliauskas, R., 2005. Effects of thinning on growth of six tree species in north-temperate forests of Lithuania. European Journal of Forest Research, 124: 187-192.

- Kramer, H., 1988. Waldwachstumslehre. Verlag Paul Parey, 374 p.

- Leibundgut, H., 1984. Die Waldpflege. Verlag Paul Haupt, 214 p.

- Pape, R.,1999. Effects of thinning regime on the wood properties and stem quality of Picea abies. Scandinavian Journal of Forest Research, 14: 38-50.

- Rollinson, T.J.D., 1988. Thinning Control. Forestry commission field book. 256 p.

- Rostami Shahraji, T., 1995. An examination of growth and performance of 1100 provenances of Norway spruse in Ireland. Ph.D. thesis submitted to the department of crop science horticulture and forestry faculty of agriculture of the National University of Ireland-Dublin, 322 p.

- Seidel, K.W., 1980. Growth of western Larch after thinning from above and below to several density levels. USDA, Forest service: 1-20 p.

- Schuetz, J.Ph., 1990. Sylviculture 1 Principes d, education des forets. Press Polytechnique federale de Lausanne, 243 p.