ارائه مدل قطع درخت به‌وسیله اره‌موتوری در شیوه تک‌گزینی (مطالعه موردی: بخش نم‌خانه، جنگل خیرود)

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جنگل‌داری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس.

3 دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

4 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد جنگل‌داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران.

چکیده

اره‌موتوری با توجه به شرایط خاص جنگلهای شمال ایران، در عملیات قطع و تبدیل به وسیله‌ای بی‌بدیل تبدیل شده است. با این حال، انجام تحقیقاتی در مورد ارزیابی عملکرد و کارایی این وسیله ضروریست. تحقیق حاضر به‌منظور مطالعه زمانی عملیات قطع درخت، برآورد و محاسبه میزان تولید و هزینه اره‌موتوری و ارائه مدل رگرسیونی پیش‌بینی زمان قطع درخت انجام شد. در این تحقیق میزان تولید ساعتی قطع درخت به‌وسیله اره‌موتوری با در نظر گرفتن زمانهای تأخیر و بدون آن، به‌ترتیب برابر 6/51 مترمکعب در ساعت (6/9 درخت در ساعت) و 2/86 مترمکعب در ساعت (16 درخت در ساعت) بدست آمد. میزان تولید ساعتی با احتساب زمانهای تأخیر حدود 9/59 درصد کمتر از تولید خالص قطع درخت با اره‌موتوری بود. بررسی میزان تولید (مترمکعب در ساعت) قطع با اره‌موتوری نشان داد که با افزایش قطر، میزان تولید بدون تأخیر قطع درخت به‌صورت رابطه توانی افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، هزینه واحد تولید نیز به‌همین نسبت کاهش می‌یابد. متوسط زمان خالص یک دوره کار قطع برابر 74/3 دقیقه و متوسط زمان یک دوره قطع درخت با زمان تأخیر برابر 24/6 دقیقه بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction model of tree felling by chainsaw in selection system (Case study: Namkhaneh District, Kheiroud forest)

نویسندگان [English]

  • Jafar Fathi 1
  • Mohammad Reza Azarnoosh 2
  • Nasrollah Rafatnia 3
  • Javad Mirarab 4
1 M.Sc. student of forestry, Faculty of natural resources, Islamic Azad university, Chalous branch
2 Assistant Prof., Faculty of natural resources, Islamic Azad University, Chalous branch
3 Associate Prof., Faculty of forestry and wood and paper technology, Gorgan University of agricultural science and natural resources
4 M.Sc. graduated, Faculty of natural resources, University of Tehran
چکیده [English]

Regarding to special situation of northern forests in Iran, chainsaw is a unique cutoff. Nevertheless, study to evaluat operation efficiency is imperative. Present study was carried out with the aim of time study of cutting operation, estimating the productivity and costs of chainsaw, and developing a regression model. According to the results of this study, the hourly production of cutting by chainsaw with and without delay time were 51.6 m3/h (9.6 trees/h) and 86.2 m3/h (16 trees/h), respectively. Cutting productivity was increased related to DBH as power model and on the other hand the unit cost was decreased. Total cutting cycle time with and without delay time were averaged 6.24 and 3.74 minutes, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • time study
  • cutting
  • Regression model
  • Production
  • Cost
- جورغلامی، م. و مجنونیان، ب.، 1389. بررسی کارایی عملیات بینه‌بُری با اره‌موتوری به دو روش گرده‌بینه کوتاه و بلند. مجله جنگل ایران، 1 (2): 12-1.

- ساریخانی، ن.، 1387. بهره‌برداری جنگل. انتشارات دانشگاه تهران، 776 صفحه.

- سبحانی، ه. و رأفت‌نیا، ن.، 1376. دستورالعمل تهیه برنامه بهره‌برداری. 39 صفحه.

- مجنونیان، ب.، 1368. بررسی محل و موقعیت بهره‌برداری در سیستم تولید جنگل، مجله منابع طبیعی ایران،        43: 112-102.

- نیکوی، م.، 1386. بهینه کردن هزینه‌های تولید و کاهش صدمات بهره‌برداری و حمل و نقل به چوب، درخت و جنگل با طراحی بهره‌برداری. رساله دکتری جنگل‌داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، 187 صفحه.

- Anonymous, 1998. Safety and health in forestry work. International Labor Office (ILO) Geneva, Italy, 116 p.

- Bjorheden, R. and Thompson, M.A., 1995. An International Nomenclature for Forest Work Study. Paper presented at the XX IUFRO World Congress, Tampere, 6-12 August 1995, Manuscript, 16 p.

- Heinemann, H.R., 2004. Forest operation under mountainous conditions. In: Burley, J., Evans, J. and Youngquist, J., (Eds.). Encyclopedia of Forest Sciences. Elsevier Academic Press, Amsterdam: 279-285.

- Klepac, J. and Rummer, B., 2000. Productivity and cost comparison of two different-sized skidders.Written for Presentation at the 2000 ASAE Annual International Meeting Sponsored by ASAEMidwestExpressCenter, Milwaukee, Wisconsin, USA, 10 p.

- Li, Y., Wang, J., Miller, G. and McNeel, J., 2006. Production economics of harvesting small-diameter hardwood stands in central Appalachia. Forest Products Journal, 56 (3): 81-86.

- Lortz, D., Kluender, R., McCoy, W., Stokes, B. and Klepac, J., 1997. Manual felling time and productivity in southern forests. Forest Products Journal, 47 (10): 59-63.

- Rummer, R. and Klepac, J., 2002. Mechanized or hand operations: which is less expensive for small timber? In: Baumgartner, D.M., Johnson, L.R. and DePuit, E.J., (Eds.). Small Diameter Timber: Resource Management, Manufacturing, and Markets proceedings from conference held February 25-27, 2002 in Spokane, Washington, 268 p.

- Sessions, J., Boston, K., Murphy, G., Wing, M.G., Kellogg, L., Pilkerton, S., Zweede, J.C. and Heinrich, R., 2007. Harvesting Operation In The Tropics. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg.    170 p.

- Wang, J., Long, C., McNeel J. and Baumgras, J., 2004. Productivity and cost of manual felling and cable skidding in central Appalachain hardwood forests. Forest Products Journal, 54 (12): 45-51.

- Zar, J., 1999. Biostatistical Analysis. Prentice Hall, Newjersy, USA, 890 p.