ارزیابی توزیع‌های مختلف آماری در برآورد پراکنش تعداد در طبقات قطری توده‌های راش شفارود در مراحل مختلف تحولی جنگل

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان

2 دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

3 کارشناس ارشد، اداره کل منابع طبیعی استان گیلان

4 کارشناس ارشد پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان

چکیده

توزیع‌های آماری ابزاری مفید و ضروری در مدیریت جنگل به‌شمار می‌روند. بررسی وضعیت فعلی و آینده توده‌های جنگلی، توصیف ساختار جنگل و بررسی واکنش توده به عملیات پرورشی ازجمله توانمندیهای کاربرد توزیع‌های آماری در مدیریت جنگل می‌باشد. به‌منظور بررسی چگونگی پراکنش قطری در مراحل مختلف تحولی توده‌های کمتر دست‌خورده، پس از جنگل‌گردشی سه قطعه نمونه یک هکتاری براساس مراحل تحولی سه‌گانه کورپل در پارسل 34 سری 9 حوضه آبخیز شفارود انتخاب شدند. قطر در ارتفاع برابرسینه کلیه درختان به‌تفکیک گونه در سه قطعه انتخابی اندازه‌گیری شد. در این بررسی از توزیع‌های آماری متداول شامل توزیع‌های وایبول دو و سه پارامتری، بتا، جانسون SB، نمایی یک و دو پارامتری، گاما دو و سه پارامتری و لوگ‌نرمال سه پارامتری استفاده شد. کلیه توزیع‌های موردنظر و برازندگی آنها با استفاده از نرم‌افزار آماری Easy fit انجام شد. نتایج نشان داد که توزیع‌های آماری در مراحل مختلف تحولی جنگل یکسان نبوده، به‌طوری که توزیع لوگ‌نرمال سه پارامتری در مرحله تحولی اولیه دارای برازش مناسبی بود، در مرحله تحولی اوج، توزیع بتا و برای مرحله تحولی تخریب، توزیع جانسون SB مناسب ارزیابی شد. البته توزیع لوگ‌نرمال سه پارامتری برای هر سه مرحله تحولی برازندگی مناسبی نشان داد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of different statistical distributions for estimation of diameter distribution within forest development stages in Shafaroud beech stands

نویسندگان [English]

  • Beytollah Amanzadeh 1
  • Khosro Sagheb-Talebi 2
  • Farhad Fadaei Khoshkebijari 3
  • Baba Khanjani Shiraz 4
  • Arsalan Hemmati 4
1 Senior Research Expert, Research Center of Agriculture and Natural Resources of Guilan province
2 Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangelands
3 Senior expert of forestry, General Natural Resources office of Guilan
4 Research expert, Research Center of Agriculture and Natural Resources of Guilan province
چکیده [English]

As a necessary tool, statistical distributions have a wide application in forest. Actual and future condition of stands, description of stand structure and reaction of stands to silvicultural interventions are other applications of these functions in forest management. In order to study the statistical distributions, three sample plots of one hectare, were selected in three development stages of an untouched beech stand in Shafaroud forest. DBH of all trees (larger than 7.5 cm) within the sample plots were assessed. Distribution functions were fitted to the stem number distribution in diameter classes and were compared to the observed data within development stages using Kolmogrove-Smirnov, Anderson-Darling and Chi-Square tests by Easyfit software. Results showed that 1) for initial stage, three-parameter log-normal, 2) for optimal stage, beta and 3) for decay stage, Johnson’s SB have been fitted. In general, three-parameter log-normal function has been fitted well for all three stages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Statistical distribution
  • diameter distribution
  • forest development stages
  • Guilan
- بی‌نام، 1385. کتابچه طرح جنگل‌داری حوضه 9 شفارود. سازمان جنگلها و مراتع کشور، 289 صفحه.

- فلاح، ا.، زبیری، م.، جزیره‌ای، م.ح. و مروی مهاجر، م.، 1379. بررسی ساختار توده‌های طبیعی در جنگل خیرودکنار (بخش گرازبن). مجله منابع طبیعی ایران،    53 (3): 260-251.

- محمدعلیزاده، خ.، زبیری، م.، نمیرانیان، م.، هورفر، ع. و مروی مهاجر، م.، 1388. برازش توزیع قطر برابرسینه با بکارگیری برخی مدلهای (توزیع‌های) آماری (مطالعه موردی: جنگل خیرودکنار- نوشهر). تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 17 (1): 124-116.

- متاجی، ا. حجتی، س. و نمیرانیان، م.، 1379. مطالعه پراکنش تعداد در طبقات قطری در جنگلهای طبیعی با کاربرد توزیع‌های احتمالی (مطالعه موردی در سری گرازبن جنگل خیرودکنار- نوشهر). مجله منابع طبیعی ایران،   53 (2): 172-165.

- نمیرانیان، م.، 1369. کاربرد تئوریهای احتمالات در تعیین پراکنش درختان در طبقات قطری مختلف. مجله منابع طبیعی ایران، 44: 108-93.

- نمیرانیان، م.، 1372. کاربرد توزیع فراوانی بتا. مجله منابع طبیعی ایران، 44: 125-113.

- نمیرانیان، م.، 1385. اندازه‌گیری درخت و زیست‌سنجی جنگل. انتشارات دانشگاه تهران، 574 صفحه.

- Bullock, B. and Burkhart, H., 2005. Juvenile diameter distribution of loblolly pine characterized by the two-parameter Weibull function. New forests,    29: 233-244.

- Bullock, B. and Boone, E., 2007. Deriving tree diameter distribution using Bayesian model averaging. Forest Ecology and Management, 242: 127-132.

- Cao, Q., 2004. Predicting parameters of a Weibull function for modeling diameter distribution. Forest Science, 50 (5): 682-685.

- Kangas, A. and Maltamo, M., 2000. Calibration predicted diameter distribution with additional information. Forest Science, 46 (3): 390-396.

- Korpel, S., 1995. Die Urwaelder der Westkarpaten. Gustav Ficher Verlag, Stuttgart, 310 p.

- Liu, Ch., Zhang, L., Davis, C., Solomon, D. and Gone, J., 2002. A finite mixture model for characterizing the diameter distribution of mixed-species forest stands. Forest Science, 48 (4): 653-661.

- Nord-Larsen, T. and Cao, V., 2006. A diameter distribution model for even-aged beech in Denmark. Forest Ecology and Management, 231: 218–225.

- Palahi, T., Pukkala T. and Blasco, E., 2007. Comparison of beta, Johnson’s SB, Weibull and truncated Weibull functions for molding the diameter distribution of forest in Catalonia (north-east of Spain). Eur. J. For. Res., 126: 563-571.

- Shunzhong , W., Limini, D., Guohua, L., Jiangiong, Y., Hengmin, Z. and Qingil, W., 2006. Modeling diameter distribution of the broadleaved-Korean pine mixed forest on Changbai mountains of China. Science in China, Vol. 46, Supp. I: 177-188.

- Trincado, G., Quezada, R. and von Gadow, K., 2003. A comparison of two stand table projection methods for young Eucalyptus nitens (Maiden) plantations in Chile. Forest Ecology and Management, 180: 443-451.

- Wang, M. and Rennolls, K., 2005. Tree diameter distribution modeling: introducing the logit-logistic distribution. Can. J. For. Res., 35: 1305-1313.

- Zarnoch, S. and Dell, R., 1985. An evaluation of percentile and maximum likelihood estimators of Weibull parameters. Forest Science, 31 (1): 260-268.