بررسی مفهوم کنترل در طرح‌های جنگل‌داری جنگل های هیرکانی (مطالعه موردی: جنگل خیرود)

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جنگل‌داری، دانشکده منابع طبیعی

2 دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

در حال حاضر در جنگلهای شمال دو کارکرد تولید چوب و حفاظت جنگل از اهمیت زیادی برخوردارند. با توجه به گذر زمان نیاز است تا مفاهیمی مانند فرایند برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل در طرح‌های جنگل‌داری به‌شکلی نوین بیان شوند. بنابراین در این تحقیق با بکارگیری برنامه‌ریزی هدفمند پروژه (object-oriented planning) و ابزار اجرایی آن، به رویکرد چارچوب منطقی (Logical Framework Approach) در طرح‌های جنگل‌داری جنگلهای شمال (به‌طور موردی در جنگل آموزشی- پژوهشی خیرود) از دو دیدگاه تولید چوب و حفاظت جنگل به‌شکل مرحله‌ای، به تعیین سیستم اهداف در چارچوب منطقی و کنترل اجرایی فعالیت‌ها در جنگل پرداخته شد. در نتیجه با بیان فرایند برنامه‌ریزی و استفاده از روش ذکر شده، یک ماتریس برنامه‌ریزی و کنترل طراحی شده است. این ماتریس دربردارنده اهداف راهبردی، راهکاری، عملیاتی، فعالیت‌ها و شاخص‌های کنترل دستیابی به اهداف (کنترل موفقیت) می‌باشد. کنترل اجرایی فعالیت‌ها نیز از طریق پاسخ به سؤالات کلیدی مدیریتی (نوع فعالیت، زمان، مکان، چه کسی و چگونه) در یک جدول ارائه شده است. این نتایج مفهوم کنترل را از دو جنبه دستیابی به اهداف (کنترل موفقیت) و اجرای فعالیت‌ها (کنترل اجرایی) بیان می‌نمایند و این به‌معنای بیان مفهوم جدیدی از کنترل در طرح‌های جنگل‌داری جنگلهای خزری در ایران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on the concept of control in forest management plans of Caspian forests (Case study: Kheyrud forest)

نویسندگان [English]

  • Seyyed Zahra Goushegir 1
  • Jahangeir Feghhi 2
  • Mohammad Reza Marvi Mohajer 3
  • Majeid Makhdoum 3
1 M.Sc. in Forestry. Faculty of Natural Resources, University of Tehran
2 Associate Prof., Faculty of Natural Resources, University of Tehran
3 Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran
چکیده [English]

At the time being, in the Caspian forests two functions of wood production and forest conservation are of the great significance, but in course of time passage, it is needed to express processes concepts of planning, implementation and control of forest management plan in a innovative expression. This study tries to make an object-oriented planning and logical framework approach as performance tool on forest management plans (case study: Kheyrud) from stand point of wood production and forest conservation, design target system in a log frame and control of forest activities step by step. The results of the study express two aspects of control concept to achieve objectives (control of success) and activities (control of activities). This expression means a new concept of control in the Caspian forest management plans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • object-oriented planning
  • logical frame work approach
  • control forest operations
  • control success
  • forest conservation
  • forest production
- بی‌نام، 1363. طرح جنگلداری سری پاتم. گروه جنگل‌داری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، 206 صفحه.

- بی‌نام، 1374. طرح جنگل‌داری سری نم‌خانه. گروه جنگل‌داری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، 197 صفحه.

- Anonymous, 1995. Logical framework approach (a flexible tool for participatory development). Danida, 152 p.

- Anonymous, 1996. Project cycle management (PCM) and objectives-oriented project planning (ZOPP). Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, (GTZ), 23 p.

- Anonymous, 1997. Objectives-oriented Project Planning (ZOPP). Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), 35 p.

- Anonymous, 2000. Forest structure and pattern of forest. Alberta center for Boreal studies biodiversity. http://www.borealcentre.ca/facts/forests.pdf.

- Anonymous, 2004. The logical framework. Economic Cooperation and Development, State Secretariat for Economic Affairs (SECO), Kek-CDC, 18 p.

- Anzalone, F., 2000., Project Management: A Technique for Coping with Change. Law Library Journal, (92): 53-70.

- Dale, T., 2006. A Framework for Linking Projects and Project Management Methods. Dissertation. University of Conterbury, 182 p.

- Feghhi, J., 1998. Informations- und Metainformationsbedarf für die forstliche Planung im Hinblick auf ein Wald-Informations-System. Beiheft zur Schwierschen Zeitschrift für Forstwesen, 191 p.

- Gawler, M., 2005. logical framework analysis. WWF (Conservation Project and Program Management), 8 p.

- Higman, S., Mayers, J. Bass, J. and Nussbaum, N., 2005. The Sustainable Forestry Handbook. Earthscan, London, 332 p.

- Jackson, B., 1999. Designing Projects and Project Evaluations using the Logical Framework Approach. http://iucn.org/themes/eval/english/lfa.htm.

- Lefevre, P., Kolsteren, P., De Weal, M., Byekwaso, F. and Beghin, I., 2000. Comprehensive participatory planning and evaluation. Nutrition unit tropical medicine nationals treat, 8 p.

- Moriarty, P., Bachelor, C., Abd-Alhadi, F., Laban, P. and Fahmy, H., 2007. The empowers approach to water governance: Guidelines, method and tools how to improve water governance and water management. Empowers and Inwardem, Egypt, 156 p.

- Ortengren, K., 2004. A summary of the theory behind the LFA method. The Logical Framework Approach. Swedish International Development cooperation Agency (SIDA), 36 p.

- Powell, E., 1998. Questionnaire design: asking questions with a purpose. Texas Agricultural Extension Service, Texas: 2-17.

- Rosenberg, L.J. and Posner, L.D., 1979. The logical framework: A manager’s guide to a scientific approach to design and evaluation. USAID Document PN-ABN963 82060, Washington DC, Practical Concepts, 56 p.

- Wallace, S., 2007. the epmbook. www.ePMbook.com/planning.htm.