مقایسه میزان تخم‌ریزی سنک (Monosteira unicostata Mulsant & Rey) روی کلن‌های صنوبر در کرج

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

2 دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

3 کارشناس ارشد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

4 استاد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

5 کارشناس پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده

سنک صنوبر Monosteira unicostata از خانواده Tingidae یکی از آفات مهم درختان صنوبر در نهالستانها و صنوبرکاریهای کرج می‎باشد. طی سالهای 1382 تا 1384، میزان تخم‌ریزی این آفت روی 15 کلن بومی و غیر‌بومی صنوبر که اواخر سال 1381 در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و با سه تکرار در مرکز تحقیقات البرز کرج کاشته شده بودند، مورد ارزیابی قرار گرفت. این کلن‌ها متعلق به گونه‌های Populus nigra L.، P. alba L.، P. deltoides Marsh. و همچنین دورگ P. x. euramericana (Dode) Guinier بودند. برای نمونه‌برداری از هر کلن، 4 اصله نهال در وسط هر کرت آزمایشی انتخاب شد و از اوایل خرداد‌ماه تا اواخر مهر به فاصله هر 15 روز یکبار، به‌مدت سه سال مورد بررسی قرار گرفتند. در هر نوبت نمونه‌برداری، تعداد چهار برگ از ارتفاع مختلف هر نهال در جهت‌های چهارگانه جغرافیایی، به‌طور تصادفی برداشت شد. در آزمایشگاه، تعداد تخم‌های موجود در واحد سطح برگ در مورد نهال‌های هر کلن در هر کرت آزمایشی (یک سانتی‌متر‌مربع) محاسبه شد. میانگین این داده‌ها، با استفاده از نرم‌افزار SAS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و برای مقایسه میانگین‌ها از آزمون دانکن استفاده شد. نتایج تجزیه واریانس داده‎های بدست آمده از تعداد تخم سنک روی نهال‌های صنوبر طی سه سال نشان داد که تفاوت معنی‌داری در سطح یک درصد بین گونه‌ها و کلن‌های صنوبر وجود دارد. ‌نتایج بررسی نشان داد که دو کلن Populus alba 44.9 و P. alba 58.57 در یک گروه، بیشترین تعداد تخم سنک را داشتند. کلن‌های متعلق به گونه Populusnigra و همچنین کلن ‌دورگ P. xe. Marilandica از نظر میزان تخم سنک، در گروه دوم قرار گرفتند. در این بررسی حداقل تعداد تخم آفت، روی کلن‌های Populus deltoides 77.51، P. deltoides 73.51، P. deltoides 69.55 و همچنین کلن دورگ P. x. euramericana 561.41. دیده شد. با توجه به نتایج این تحقیق که در شرایط طبیعی صورت گرفته است، اظهارنظر قطعی در خصوص معرفی کلن‌های کاملاً مقاوم نسبت به این گونه آفت، نیاز به مطالعات تکمیلی در شرایط کنترل شده دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the oviposition rate of Monosteira unicostata (Mulsant & Rey) on poplar clones in Karaj

نویسندگان [English]

  • Mehry Babmorad 1
  • Sayyed Mohsen Hesamzadeh.Hejazi 2
  • Reza Bagheri 3
  • Sayyed Ebrahim Sadeghi 4
  • Sattar Zeinali 5
1 Research Expert, Research Institute of Forests and Rangelands
2 Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangelands
3 Research Expert, Research Institute of Forests and Rangelands
4 Professor, Research Institute of Forests and Rangelands
5 Research Expert, Research Institute of Forests and Rangelands
چکیده [English]

Poplar lace bug, Monosteira unicostata (Het.: Tingidae) is one of the most important insect pest of poplars in nurseries and plantations. During 2003-2005, the rate of poplar lace bugs eggs was studied on 15 native and exotic poplar clones belonging to Populus nigra L., P. alba L., P. deltoides Marsh and also P. x. euramericana (Dode) Guinier in Alborz Research Center of Karaj. In first step, the clones were planted under the randomized complete blocks design with three replications at late March in 2002. Every experimental plot consisted of 16 seedlings. In each plot, four seedlings were evaluated for adult’s oviposition at 15 day intervals starting in early June until mid October. Four leaves of each seedling were randomly sampled and the sum of the eggs was recorded. The average number of the eggs on one cm2  leaf area was calculated. The data were analyzed using SAS software and Duncan test to compare the means. Based on the three year trial period data, there were significant differences (α=1%) among poplar the species and the clones. The clones Populus alba 44.9 & P. alba 58.57 had the highest density of eggs. Followed by, the clones belonging to Populusnigra and also P. xe. Marilandicaspecies showed the highest density as well. In this survey, P. deltoides 77.51, P. deltoides 73.51, P. deltoides 69.55 and also P. x. euramericana 561.41 showed the least number of eggs. With regards to the results achieved at field and in natural conditions, it is obvious that final opinion on introducing clones with permanent resistant to monosteira unicostata needs next complementary studies at controlled conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nursery؛ Populus nigra L
  • P. alba L
  • P. deltoides Marsh
  • P. x. euramericana (Dode) Guinier
- Ahadiyat, A., Sadeghi, S. E., Ostovan, H., Moharramipour, S., Ganbalani, G. N. & Zeinali, S., 2010. Antixenosis component of resistance in poplar species and clones (Populus spp.) to poplar lace-bug, Monosteira unicostata (Mulsant & Rey) (Hemiptera: Tingidae). Munis Entomology & Zoology, 5, suppl.: 1125-1135.

Babolmorad, M., Bagheri Zenouz, E. & Yarmand, H., 2004. Life history study of poplar lace bug, Monosteira unicostata. (Muls. & Rey) Het.: Tingidae in Karaj. Iranian Journal of Pajouhesh va Sazandeghi in Natural Resources, 17(1): 71-82.

- Babmorad, M. & Askary, H., 2003. Biological study on poplar lace bug, Monosteira unicostata (Het.: Tingidae) in laboratory and greenhouse conditions. Iranian Journal of Forest and Range Protection Research, 1(2): 119-131.

- Babmorad, M. & Sadeghi, S. E., 2004. Pests associated with poplar clones and species in Karaj. Iranian Journal of Forest and Range Protection Research, 2(1): 1-21.

- Babmorad, M., Sadeghi, S. E., Hesamzadeh Hejazi, M. & Omid, R., 2009. Comparative study of poplar lace bug, Monosteira unicostata (Mulsant & Rey) damage on different poplar species and clones in Karaj. Iranian Journal of Forest and Range Protection Research, 7(2): 106-114.

- Babmorad, M.,. Abai, M. & Yarmand, H., 2001. Hosts of poplar lace bug, Monosteira unicostata (Muls. & Rey) and preliminary study on its host preference in Karaj. Proceedings of the 2nd National Plant Protection Conference on Forests and Rangelands, Research Institute of Forests and Rangelands, Iran, P.42.

- Babmorad, M., Azizkhani, E., Omid, R. & Farashiani, E., 2006. Investigation damage of poplar lace bug (Monosteira unicostata) on different poplar species & clones in Karaj. Iranian Journal of Forest and Range Protection Research, 4(2): 103-112.

- Chararas, C., 1972. Les insects du peuplier biologie - ecologie noctivite methodes de protection. Librairie de la Faculte des Sciences. Paris, 372 pp.

- Ghasemi, R. & Modir Rahmati, A.R., 2004. Investigation on wood production of different poplar clones (wide crown clones) in Karaj area. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 12(2): 221-249.

- Ghasemi, R. & Modir Rahmati, A.R., 2003. Investigation on adaptability and wood production of different poplar clones (closed crown) in Karaj Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 11(3): 359-390.

-. Modi Rahmati, A.R., 2008. Process of poplar researches in Iran. Proceedings of the Second National Congress on Poplar and Potential Use in Poplar Plantation, Research Institute of Forests and Rangelands, Iran, 1:52-57.

- Norouzi, A., 2008. Wood farming as only primary solution for country wood industries to provide row material. proceedings of the Second National Congress on Poplar and Potential Use in Poplar Plantation, Research Institute of Forests and Rangelands, 1: 58-72.

- Önder, F. and Lodos, N., 1983. Preliminary list of Tingidae with notes on distribution and importance of species in Turkey. Ege Universitesi Ziraat Fakultesi Yayinlari, Bornova- Izmir. 51pp.

- Pericart, J., 1983. Faune de France in Hémiptères Tingidae Euro- Méditerranéens. vol. 69. Ouvrage publié avec le concours du centre National de la Recherche Scientifique. Fédération Francaise des sociétés de sciences Naturelles. 618 pp.

- Serafimovski, A., 1973. The poplar lace bug (Monosteira unicostata Muls.) biology and ecology. Godisnik, Sumarski Institut Skopje, 9: 31- 63.

- Talhouk, As., 1977. Contribution to the knowledge of almond pests in East Mediterranean countries. VI. The sap-sucking pests. Zeitschrift fur Angewandte, Entomologie, 83(3): 248-257.