عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر توسعه صنوبرکاری در استان گیلان (مطالعه موردی: شهرستان صومعه‌سرا)

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلا‌‌‌می ‌واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلا‌‌‌می ‌واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

در تحقیق حاضر عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر توسعه زراعت چوب صنوبر در شهرستان صومعه‌سرا بررسی شده است. اجرای تحقیق به‌صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری را 200 خانوار از صنوبرکاران در سال 1389- 1388 در شهرستان صومعه‌سرا با حداقل سطح زیر کشت 3 هکتار تشکیل می‌داد. روش نمونه‌گیری به‌صورت تصادفی ساده و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از نرم‌افزار SPSS استفاده شد. نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره خطی در مدل بدست آمده نشان داد که اولین سال کشت صنوبر، مدت زمان (ساعت) شرکت در کلاس‌های آموزشی، مقدار استفاده از تسهیلات دولتی و اولین سطح زیر‌کشت صنوبر در مجموع 17/5 درصد واریانس توسعه زراعت چوب صنوبر را تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Socio-economic factors on development of poplar plantation in Guilan province (Case Study:Somesara)

نویسندگان [English]

  • Kambiz Alizadeh Anaraki 1
  • Farhad Lashgarara 2
  • Hadi Kiadaliri 2
1 M.Sc. student, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Science and Research Branch, Islamic Azad University
2 Assistant professor, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Science and Reearch Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

The aim of the study was to investigate the effects of economical-social factors on poplar plantation development at Somesara city. The statistical society consisted of 200 poplar planter households in 2009 to 2010 at Somesara city at minimum acrage of three hectars. The field study was conducted, using questionnaires. Simple random sampling was applied to colloct data. The data was analyzed, using SPSS software and multivariate linear regression. The results showed that 17.5 % of the variance of poplar cultivation and development related to four variables, including: first year of poplar cultivation, attending training courses, amount of governmental loans and support and first acrage of poplar cultivation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Poplar cultivation
  • regression
  • training course
  • govermental loans
  • questionair
- Alipor, S.R. and Gorgi Mahlabani, U., 2008. Role of development and expansion of Wood farming.. Proceedings of the Second National Congress on Poplar and Potential Use in Poplar Plantation, 5-7 May 2008, Vol. 2, Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran: 462-469.

- Aminpour, T., 2008. Wood agriculture opportunities challenges. Proceeings of Second National Congress on Poplar and Potential Use in Poplar Plantation, Volume2: Harvest and Wood Industries, Pests and Diseases, Social-Economic issues, Extention and People Participation, Environmental Applications, Research Institute of Forests and Rangelands: 381-386.

- Anonymous, 2008. Annaul statistical report of Guilan province of Iran, Maps of Guilan province cities. Guilan province Statistical Generl office, Administrantion Deputy of Guilan province Government.

- Anonymous, 2009. The Forestry and Forest Parks Office of Forest, Range and Watershed Management Organization, Administration of natural resources and watershed management of Guilan province, Rasht. 75 p

- Asadi, F., 1994. Studying social-economic reasons of reduction in poplar plantation areas in Zanjanroud region. Ph.D. Thesis, Tehran University, 117 p.

- Assareh, M.H., 2008a. Introduction. Proceeding of Second National Congress on Poplar and Potential Use in Poplar Plantation, 5-7 May 2008. Vol. 1, Research Institute of Forests and Rangelands Publication, Tehran, Iran: 13-14.

- Assareh, M.H., 2008b. Wood agriculture with development poplar plantation, need for access to cellulose materials. Proceeding of Second National Congress on Poplar and Potential Use in Poplar Plantation, , 5-7 May 2008, Vol. 1, Research Institute of Forests and Rangelands Publication, Tehran, Iran: 46-51.

- Bagheri, R., Ghasemi, R. and Pourseyyed Larzjani, S.H., 2003. Poplar Plantation. Proceedings of the First National Congress on Poplar Plantation, Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran: 48-59.

- Hwang J.W., Noh, E.R. and Hyun, S.K., 1993. Activities related to Poplar breeding, cultivation, exploitation and utilization in Korea, Institute of forest

- Jazirei, M.H., 2008. Analysis on wood agriculture in Iran. Proceeding of Second National Congress on Poplar and Potential Use in Poplar Plantation, 5-7 May 2008, Vol. 1, Research Institute of Forests and Rangelands Publication, Tehran, Iran: 17-27.

- Louis, E.B., James, P.E. and Fernanes.C.M., 1999. Agroforestry in Sustainable Agriculture Systems. CRC Press, lewis, 416 p.

- Lugendo, H.R, 2003. Socio-Economic factors influencing adoption of agroforestry practices by farmers in Lowland agro-Ecological Zone Of Tarine District, Tanzania. MSc. thesis in Management Natural Resources for Sustainable Agriculture, Sokoine University of Agriculture, Morogoro, Tanzania, 124 p.

- Molaei, S.A., 2008. Wood agriculture from view of a man who planted poplar. Proceeding of Second National Congress on Poplar and Potential Use in Poplar Plantation, 5-7 May 2008, Vol. 2, Research Institute of Forests and Rangelands Publication, Tehran, Iran: 73-74.

- Mohammadpour, P., 2007. Studying geographical effects of poplar plantation with emphasis on its social-economic influences in villages of Astane-Ashrafieh. Msc thesis, Islamic Azad University of Rasht, 214 p.

- Manzourolajdad, M. and Najafi, S., 2008. The role of poplar plantation development on wood and paper industries and economy. Proceeding of Second National Congress on Poplar and Potential Use in Poplar Plantation, 5-7 May 2008, Vol. 2, Research Institute of Forests and Rangelands Publication, Tehran, Iran: 450-453.

- Rafi, B.M., 1993. Knowledge, attitude and adoption of farm forestry practices among the participant and Non-participant farmers in Shimago District, M.Sc. thesis, University of agricultural sciences, Banglore, India,

- Saremi, A., 1993. Studying effect social-cultural factors on acceptance of new ideas in agriculture by different groups of wheat project in north of Fars province. MSc thesis, Tehran University, 165 p.

- Tabatabai, M., 1984. Poplar wood and access facilities in industries. Seminar of poplar importance, Research Institute of Forests and Rangelands Publication: 133-145.

- Vatani, L. and Davanlou, M., 2008. Reviewing the obstacles and problems of public participation in performing ligniculture plan (a case study in the forestry domin of Mazandaran wood and paper industries). Proceeding of Second National Congress on Poplar and Potential Use in Poplar Plantation, 5-7 May 2008, Vol. 2, Research Institute of Forests and Rangelands Publication, Tehran, Iran: 355-358.

- Weir, Sh. and Knight, J., 2000. Adoption and diffusion of agricultural innovations in Ethiopia: the role of education, Uk,

- Yousefi, Y., Ajorlou, A., Khaksari, Gh. And Aghakhani, S., 2008. Investigation of poplar farming reduction reasons in Markazi province (a case study in Khondab region). Proceeding of Second National Congress on Poplar and Potential Use in Poplar Plantation, 5-7 May 2008, Vol. 2, Research Institute of Forests and Rangelands Publication, Tehran, Iran: 481-482.