بررسی استقرار چند گونه و پروونانس صنعتی اکالیپتوس در غرب استان فارس

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

2 دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

3 استادیار پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

4 کارشناس، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

چکیده

در این تحقیق به‌منظور معرفی گونه‌های مناسب و صنعتی اکالیپتوس، ابتدا نسبت به جمع‌آوری اطلاعاتی از قبیل خاک، عوامل اقلیمی و اسامی گونه‌های گیاهی منطقه اقدام و در ادامه تعداد 15 گونه و پروونانس اکالیپتوس در قالب طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی به فاصله 3×3 متر از یکدیگر کاشته و ویژگیهای زنده‌مانی، رشد طولی، رشد قطری ، کیفیت و درصد تاج‌پوشش به مدت پنج سال اندازه‌گیری شد. براساس مقایسه انجام‌ شده بین میانگین‌ها و انجام آزمون چند دامنه‌ای دانکن تا این مرحله از بررسی، گونه‌های Eucalyptus camaldulensis 15195، E. camaldulensis 15272، E. camaldulensis 15023، E. camaldulensis 20709 و E. maidenii 300-sh از نظر درصد زنده‌مانی در بالاترین رده و از نظر رویش قطری و ارتفاع در طبقه میانی جای داشتند و گونه‌های E. globulus ssp. bicostata 16731 و E. camaldulensis 41-ch با وجود رشد قطری و ارتفاعی بسیار مطلوب، از نظر درصد زنده‌مانی در پایین‌ترین رده قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on establishment of some industrial Eucalyptus species and provenances in Kazeroon, Fars province

نویسندگان [English]

 • Mojtaba Hamzehpour 1
 • Hosayn Sardabi 2
 • Kazem Bordbar 3
 • Ladan Joukar 1
 • Ali reza Abbasi 4
1 senior research expert, Research Center of Agriculture and Natural Resources of Fars Province
2 Associate prof., Research Institute of Forests and Rangelands
3 Assistant prof., Research Center of Agriculture and Natural Resources of Fars Province
4 Expert, Research Center of Agriculture and Natural Resources of Fars Province
چکیده [English]

In this research, the adaptation and establishment of several industrial provenances of Eucalyptus was studied during a five year period. Climatic, edaphic and floristic data were primarily collected. In this trial, 15 species and provenances of Eucalyptus were planted under Complete Randomized Blocks design with 3×3m spacing. Factors including survival, height, diameter and crown cover of the rees were assessed annually. Based on Duncan’s test, E. camaldulensis 15195, E. camaldulensis15272, E. camaldulensis 20709, E. camaldulensis 15023 and E. maidenii 300-sh ranked in the higher class in terms of survival, but they achieved the middle class with regard to height and diameter parameters. E. globulus ssp. bicostata 16731and E. camaldulensis 41-ch were classified in the lowest class in terms of survival, despite exhibiting excellent height and diameter growth.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Eucalyptus
 • afforestation
 • survival
 • DIAMETER
 • height
 • crown cover
- Anonymous, 2009. Climatic data of Ghaemieh Station, Fars Province Water Organization.

- Assareh, M.H. and Sardabi, H., 2007. Eucalyptus (Description, Illustration and Propagation by Advance Techniqnes). Research Institute of Forests and Rengelands, 672 p.

- Florence, R.G., 1996. Ecology and silviculture of eucalypt forest. CSIRO, Collingwood, Victoria, Australia, 413 P.

- Hillis, W.E. and Brown, A.G., 1984. Eucalyptus for food production. CSIRO, Academic press, Sydney, 434 p.

- Mortazavi Jahromi, S.M., 1994. Results of Eucalyptus Species Elimination Trials in Fars Province (Southern Iran). Research Institute of Forests and Rengelands, 71 p.

- Mortazavi Jahromi, S.M. and Kowsar, S.A., 2010. A Pilot Trial on Drought Resistant Tree Species Irrigated by Flood Water. Iranian Jornal of Forest and Poplar Reserchs, 18 (1): 90-106.

- Owji, M.G., 2005. Development of Eucalyptus species in Fars province. Research center of agriculture and natural resources of Fars province, Shiraz, Iran, 132 p.

- Sadati, S.E., Dastmalchi, M., Rezaei, S.A.A. and Mostafanezhad, S.R., 2004. Three Eucalyptus species trial on central coastal land of Caspian Sea in Iran. Iranian Jornal of Forest and Poplar Reserchs, 12 (1): 61-78.

- Saleheh shooshtari, M.S. and Rouhipour, H., 2006. Eucalyptus species trial on sandy dunes of Khuzestan province. Iranian Jornal of Forest and Poplar Reserch, 13 (4): 475-499.

- Stewart, G.S., Hawker, J.S., Nix, N.A., Rawlins, W.H.M. and Williams, L.F., 1982. The potential for production of hydrocarbon fules from crops in Australia. CSIRO, Melbourne, 86 p.

- Tewari, D.N., 1992. Monograph on Eucalyptus. Surya publication, Dehradun, India, 361 p.