ارزیابی عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور و مراکز تابعه با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسنده

مربی پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده

امروزه ارزیابی و بهبود عملکرد پژوهشی در مؤسسات برای ارتقاء پیشرفت سطح تحقیقاتی اعضای هیئت علمی و تولید علم، از موضوعات بسیار مهم و کلیدی در حوزه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی است.به‌منظور افزایش سطح کمی‌ و کیفی تولیدات علمی در این حوزه، ارزیابی عملکرد اعضای هیئت علمی و اتخاذ تدابیر و سیاست‌گذاری‌های مناسب،لازم به‌نظر می‌رسد. دراین پژوهش برای بررسی عملکرد واحدهای تحقیقاتی و سنجش کارایی از روش تحلیل فراگیر داده‌ها (DEA) استفاده شد و 872 پرونده ترفیع اعضای هیئت علمی در 11 واحد ستادی و27 واحد استانی در سال‌های 1385 تا 1388مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان داد که میانگین کارآیی فنی کمتر از 0/623 بود و کارائی ناشی از مقیاس، به‌نسبت زیاد است. واحدهای تحقیقاتی زیست‌فناوری، گیاهان داروئی، گیاه‌شناسی، بانک‌ژن، چوب و کاغذ، مرتع و جنگل، به‌ترتیب بیشترین مقادیر کارائی فنی را نشان دادند. سایر واحدهای تحقیقاتی، کارائی فنی کمتر از میانگین دوره را داشتند. نتایج همچنین نشان داد که بین مرتبه علمی و بهره‌وری پژوهشی رابطه مثبت وجود دارد. مقایسه میانگین کارائی ناشی از مقیاس و کارائی مدیریتی هریک از واحدهای تحقیقاتی، با فرض بازده ثابت و متغیرنسبت به مقیاس نشان داد که در طی دوره مورد مطالعه، 28 واحد تحقیقاتی دارای مقادیر کارائی ناشی از مقیاس کمتر از کارائی مدیریتی بودند، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که کارائی ناشی از مقیاس، بیشترین تأثیر را بر ناکارائی فنی بر فرض بازده به مقیاس ثابت داراست. این بدین معنی است که بیشتر واحدهای تحقیقاتی، اهمیت تولید بهینه مقیاس را مورد توجه قرار نمی‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the research performance of scientific board of Research Institute of Forests and Rangelands and the affiliated centers using Data Envelopment Analysis (DEA)

نویسنده [English]

  • Mohammad Bagher Khodaei
Senior Research Expert, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO)
چکیده [English]

Assessment of research performance of scientific board in research institutes is considered as a key topic to monitor the process of knowledge production. This research was aimed to assess the performance of scientific board to adopt appropriate strategies to increase the quantitative and qualitative level of scientific products in the field of natural resources research. The DEA method was applied to assess the performance of research units. In total 872 scientific outputs of the scientific board in 11 administrative units and 27 provincial units of RIFR were investigated in a time span between 2007 and 2010. Our results showed that the average technical efficiency was lower than 0.623, while scale efficiency was relatively high. During the period of the study, research divisions of biotechnology, medicinal plants, gene bank, wood and paper, rangeland and forest showed the highest levels of technical efficiency, whereas other research divisions revealed a lower level of technical performance. The results also indicated a positive relationship between academic ranks and research productivity. By assuming constant and variable return to scale, comparing the average scale and management efficiencies of each research units showed a lesser scale efficiency than management efficiency for 28 research units during the study period. Therefore, scale efficiency was concluded to have the highest impact on technical inefficiency based on the assumption of constant return to scale. That is, the importance of optimal production scale is not taken into account by the majority of research units.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific board
  • Efficiency
  • scientific products
  • Productivity
- Alibeygi, A., 2008. An Analysis of the Research Productivity of Faculty Members: The Case of Razi University. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, (46):125-154 (In Persian).

- Azizzadeh Forozi, M., 2005. Strides in Development of Medical Education. Journal of Medical Education Development Center of Kerman University of Medical Sciences, 2(2): 102-108 (In Persian).

- Banker, R. D., Charnes, A. and Cooper, W. W., 1984. Some models for estimating technical and scale efficiencies in data development analysis. Management Science, 30 (9): 1078-1092.

- Charnes, A., Cooper, W. and Rhodes, E., 1978. Measuring the Efficiency of Decision Making Units. European Journal of Operational Research, 2: 429-444.

- Dabagh, R. and Baradran Shoraka, H.R., 2009. Explanation of key performance indicators and measure the productivity of a large state university in Iran. Research in educational systems, 2(4) : 91 - 113 (In Persian).

- Ebrahimi, A., Saati, S. and Reisi, S., 2012.  Assessing the research efficiency of academic staff by data envelopment analysis applied in the industrial faculty of the Islamic Azad Unievrsity's South Tehran branch. Journal of Lahijan branch applied mathematics, 2: 71-80.

- Emami-Meibodi, A., 2005. Measurement of performance and productivity (scientific - practical).  Institute of Business Research, The New Economy Business Research, Tehran, 290p (In Persian).

- Foroughi, F. and Kharrazi, H. 2006. Faculty Members’ Scientific Productivity in Kermanshah Medical Sciences University. Iranian Journal of Medical Education 5(2): 181-186 (In Persian).

- Ghaneirad, M. and Ghazepur, F., 2002. Normative and institutional factors affecting the productivity of faculty members. Journal of Cultural Research, 40: 167 - 206 (In Persian).

- Hedjazi, Y. and Behravan, J., 2009. The Relationship Between Individual and Institutional Factors and Research Productivity of Agricultural Faculty Members, The Case of Agricultural. Faculties of Tehran Province, Iran Agricultural Extension and Education Journal. 5 (1):47-60 (In Persian).

- Mehrabian, F., Nasiripour, A.A., Farmanbar, R., Keshavarz Mohammadian, S., 2011. Determination of Manpower Productivity Promotion Factors in Terms of Faculty Members and Free-University Lecturers of Guilan University of Medical Sciences. Research In Medical Education, 3(2):58-63 (In Persian).

- Shoja, N., Fallah Golodar, M. and Darvish Motevali, M.H., 2012. Estimating the efficiency of Islamic Azad University (IAU) 12th district's branches by multi-component models in data envelopment analysis. Journal of Lahijan branch applied mathematics, 2: 11-28.

- Taherpour, M., Sefidi, F. and Javadi, A., 2012. Effective Factors on Job Motivation of Faculty Members of Qazvin University of Medical Sciences. Dena Duart., 6(22):21-31 (In Persian).

 - Yazdi , E. and Ahmadi , Y., 2011. Measuring the productivity of higher education institutions by Data Envelopment Analysis (DEA). Iranian Quarterly of Education Strategies, 4(3): 129-136 (In Persian).