ارزیابی مدیریت پایدار جنگل در حوضه آبخیز دوپلان استان چهارمحال و بختیاری

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جنگل‌داری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد

2 استادیار، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد

3 دانشیار، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد

چکیده

هدف از این پژوهش تعیین معیار­ها و شاخص ­های مدیریت پایدار جنگل و ارزیابی رویکرد­های مختلف مدیریتی به روش امتیاز‌دهی در حوضه دوپلان استان چهارمحال و بختیاری بود. در این راستا طی یک فرآیند دومرحله­ ای، نظرخواهی از مردم محلی و رتبه ­دهی توسط گروه ذینفعان محلی و کارشناسان، معیار­ها و شاخص ­ها در سطح منطقه ­ای تعیین شدند. نتایج نشان داد که معیار­های حمایت و حفاظت از جنگل (در برابر عامل‌های طبیعی و انسانی)، کارکرد اقتصادی و اجتماعی و استقرار شرایط قانونی و سازمانی مناسب به‌ترتیب دارای بیشترین رتبه بودند. همچنین نتایج ارزیابی مدیریت کنونی نشان داد که معیار حفاظت از تنوع زیستی، آموزش جوامع محلی و شاخص ­های افزایش حاصلخیزی خاک، توسعه سیستم­های  زراعت چوب، حفظ یکپارچگی و انسجام اکولوژیک سیستم­های آبی حوضه، مدیریت دام و کاهش خسارت­های ناشی از آن، استفاده از اکوتوریسم و جنبه­ های گردشگری طبیعی، علاقه و همکاری جوامع روستایی، رسانه ­ها، سازمان­های مردم‌نهاد، سیاستمداران و عموم مردم، برگزاری جلسات در بین جوامع جنگل­ نشین و انتقال و سازگاری فناوری متناسب بیشترین فاصله را با مدیریت پایدار دارند. درنهایت از بین رویکرد­های مورد بررسی، رویکرد حفاظت و احیاء، افزایش سرمایه­ گذاری در جنگل، توانمند­سازی جنگل­ نشینان و آموزش و ترویج بالاترین رتبه را در رسیدن به مدیریت پایدار در منطقه مورد مطالعه به‌خود اختصاص دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An assessment of forest management sustainability in Do-Polan district, Chaharmahal and Bakhtiari Province, Iran

نویسندگان [English]

  • Hamdollah Sadeghi Kaji 1
  • Ali Jafari 2
  • Nabiollah Yarali 3
1 Ph.D. Student, Faculty of Natural Resources and Earth Sciences, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
2 Assistant Prof., Faculty of Natural Resources and Earth Sciences, Shahrekord University, Shahrekord, ‎Iran
3 Associate Prof., Faculty of Natural Resources and Earth Sciences, Shahrekord University, Shahrekord, Iran ‎
چکیده [English]

The study aims at finding appropriate criteria and indicators (C & Is) to assess different forest management approaches based on a rating method system in Do-Polan district, Chaharmahal and Bakhtiari province. To do that, we used a two-step process including collection of local people’s feedback and rating them by opinions from stakeholders, local interest groups and experts to determine the importance of C & Is. Results gave the highest scores to the criteria related to protection and conservation of forest, economic and social functions, embedding appropriate rules and institutional structures. Biodiversity conservation and local communities’ education level were assessed as the criteria with the least influence on sustainable management. Moreover, several indicators were assessed to be currently furthermost from sustainable management, including soil fertility conservation, developing agroforestry systems, ecological integrity and connectivity of aquatic systems in a watershed, grazing management and overgrazing restoration, promoting ecotourism, facilitating participation of local communities, media, NGOs, politicians and publics and localizing appropriate technologies. Finally, the following solutions received comparatively highest scores toward sustainable management goals in the site area,: conservation and restoration, forest investment programs, empowerment of the local communities and extending education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multi criteria assessment
  • Zagros forest
  • ranking method
  • criteria and indicators
- Anonymous., 2008. Watershed studies in Dupolan. Administration of Natural Resources at Chaharmal and Bakhtiari province, 238p (In Persian).

-Anonymous, 2009. Guidelines for Monitoring and evaluation of natural resources and watershed     management plan. Published by Forests, Range and Watershed Organization, No. 505, 180p (In Persian).

- Balana, B.B., Mathijs, E. and Muys, B., 2010. Assessing the sustainability of forest management: An application of multi-criteria decision analysis to community forests in northern Ethiopia. Journal of Environmental Management, 91: 1294-1304.

- Ebrahimi Rostaghi, M., 2005. The role of policy and decision making in management and conservation of non-Caspian forests of Iran. Proceeding of Forest Protection in Sustainable Management Seminar, Iranian Society of Forestry, 2005: 137-151 (In Persian).

- FAO., 2001. Criteria and Indicators for Sustainable Forest Management: A Compendium. Forestry Department, Food and Agriculture Organization of the United Nations (www.fao.org).

- Fattahi, M., Ansari, N., Abbasi, H. and Hasani, M., 2000. Management of Zagros forests (Case Study: Forests of Darbadam in Kermanshah province). Published by Research Institute of Forests and Ranglands, 472p (In Persian).

- Goushegir, S.Z., Feghhi, J., Mohajer, R.M. and Makhdoum, M., 2009. Criteria and indicators of monitoring the sustainable wood production and forest conservation using AHP (Case study: Kheyrud Educational and Research Forest). African Journal of Agricultural Research, 4(10): 1041-1048.

- Higman, S., Mayers, J., Bass, S., Judd, N. and Nussbaum, R., 2005. The Sustainable Forestry Handbook. Earth Scan Press, London, 332p.

- Islam, I., Siwar, C.S., Islamil, M. and Hidayah, N., 2010. Criteria and indicators for sustainable forest management in Malaysia. American Journal of Environmental Sciences, 6(3): 212-218.

- Jafari, A., Najafifard, A., Mafigholami, D., 2012. Analytical Network Process approach to sustainable forest management of Zagros. Journal of Natural Ecosystem of Iran, 2(2): 1-10 (In Persian).

- Khazaee, H., Falah, A. and Yakhkeshi, A., 2009. Implementation of policy, planning and institutional framework for sustainable forest management. Iranian journal of Forest and Poplar Research, 16(4): 599-608 (In Persian).

- Mendoza, G.A., Mcoun, P., Prabhu, R., Sukadri, D., Purnomo, H. and Hartanto, H., 1999. Guidelines for Applying Multi-criteria Analysis to the Assessment of Criteria and Indictors. Criteria and Indicators Toolbox Series, CIFOR, Bogor, 85p.

- Mendoza, G.A., Prabhu , R., 2003. Qualitative multi-criteria approaches to assessing indicators of sustainable forest resource management. Forest Ecology and Management, 174(1-3): 329-343.

- Mendoza, G.A. and Prabhu, R., 2000a. Multi-criteria decision making approaches to assessing forest sustainability using criteria and indicators: a case study. Forest Ecology and Management, 131(13):107-126

- Mendoza, G.A. and Prabhu, R., 2000b. Development of methodology for selecting criteria and indicators of sustainable forest management: a case study of participatory assessment. Environmental Management, 26(6): 659-673.

- Mendoza, G.A., Prabhu, R., Nyerenda, R., Standa-Gunda, W. and Mutimukuru, T., 2003. A community-driven multi-criteria approach to developing indicators of sustainable resource management. Journal of Forest Policy, 10(1): 1-21.

- Najafifar, A., 2012. The role of land use planning in optimal management of Zagros forests (Case study: Sarab Darreh-shahr catchment, Ilam province). Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 9(4): 510-522 (In Persian).

- Tajbar, S.R., Menaria, B.L., Dugaya, D. and Kotwal, P.C. 2008. Sustainable forest management in India. Current Science, 94: 996-1001.

- Tang, K.C. and Davis, A., 1995. Critical factors in the determination of focus group size. Family Practice, 12: 474-475.

- Van Bueren, E.L. and Blom, E., 1997. Hierarchical Framework for the Formulation of Sustainable Forest Management. Wageningen the Netherlands by Tropenbos Foundation, 97p.

- Wiersum, K.F., 1995. 200 years of sustainability in forestry: lessons from history. Environmental Management, 19(3): 321-329.

- Wolfslehner, B. and Vacick, H., 2008. Evaluating sustainable forest management strategies with the Analytic Network Process in a Pressure-State-Response framework. Journal of Environmental Management, 88(1): 1-10.

- Zandebasiri, M. and Ghazanfari, H., 2010. The main consequences of affecting factors on forest management of local settlers in the Zagros forests (Case study: Ghalegol watershed in Lorestan province). Iranian Journal of Forest, 2(2): 127-138 (In Persian).

- Zandebasiri, M. and Parvin, T., 2012. Investigation on importance of Near East Process’s criteria and indicators on sustainable management of Zagros forests (Case study: Tang-e-Solak Water Catchment, Kohgiloye and Boyer Ahmad province). Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 20(48): 204-216 (In Persian).