خصوصیات شیمیایی تاج‌بارش و آب‌شویی پوشش کف درختان راش در دوره‌های رویش و استراحت

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جنگل شناسی و اکولوژی جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استادیار گروه جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استاد، گروه خاکشناسی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 دانشیار، گروه جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

5 دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

تغییرات خصوصیات شیمیایی تاج‎بارش و آب‎شویی پوشش ‎کف در دوره‌های رویش (دارای برگ‎) و استراحت (فاقد ‎برگ) یکی از فرآیندهای اثرگذار بر چرخه بیوژئوشیمیایی در بوم‌سازگان‌های جنگلی به‌ویژه جنگل‌های پهن‌برگ خزان‎کننده است. این پژوهش به بررسی تغییرات خصوصیات شیمیایی تاج‎بارش و آب‎شویی پوشش‎ کف (سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم) گونه راش در دوره رویش و استراحت، در توده راش- ممرز در سری یک طرح جنگلداری دکتر بهرام‌نیا در استان گلستان می‌پردازد. نمونه‌های تاج‎بارش و پوشش‎ کف طی یک سال (87/10/1 الی 88/10/1) بعد از هر بارندگی جمع‌آوری و بررسی شد. برای بررسی تغییرات و مقایسه عناصر آب‎شویی‌شده در تاج و پوشش ‎کف در دو دوره رویش و استراحت از آنالیز آماری تی جفتی در سطح اطمینان 95 درصد استفاده شد. نتایج نشان داد آب‎شویی عناصر سدیم و پتاسیم در آب‎شویی تاج در دوره استراحت (24/3 و 60 کیلوگرم در هکتار) به‎‌طور معنی‌داری بیشتر از دوره رویش (18/7 و 52 کیلوگرم در هکتار) است. همچنین عناصر سدیم، پتاسیم و کلسیم در آب‎شویی پوشش‎ کف در دوره استراحت با مقادیر 12/6، 42/3 و 28 کیلوگرم در هکتار بیشتر از دوره رویش با مقادیر 8/6، 23/5 و شش کیلوگرم در هکتار بود. این پژوهش نشان داد که در جنگل‎های شرق هیرکانی، پوست، شاخه، برگ‎های درحال تجزیه و رسوبات اتمسفری نقش برجسته‎ای در آب‌شویی کاتیون‎ها در دوره استراحت دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Chemical properties of throughfall and forest floor leaching in Fagus orientalis trees within growing and non-growing periods

نویسندگان [English]

  • Maryam Moslehi 1
  • Hashem Habashi 2
  • Farhad Khormali 3
  • Ramin Rahmani 4
  • Ali Akbar Mohammad Ali Pourmalekshah 5
1 Ph.D. Student of Silviculture and Forest Fcology, Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources, Gorgan, Iran
2 Assistant Prof., Department of Forest Science, Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources, Gorgan, Iran
3 Prof., Department of Soil Science, Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources, Iran
4 Associate Prof., Department of Forest Science, Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources. Iran
5 Ph.D. Student of Forestry, Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Changes in chemical properties of throughfall and forest floor leaching in growing (leafed) and non-growing (leafless) periods essentially influence the biogeochemical cycle of forest ecosystems, especially in the broadleaved stands. The aim of this study was to compare the chemical composition. i.e. Calcium, Magnesium, Sodium and Potassium contents of throughfall as well as forest floor leaching in oriental beech trees in the Shastkolateh experimental forest of Golestan province. Throughfall and forest floor samples were taken after each rain within one year (21.08.2008 to 21.12.2009). To investigate leached nutrition of throughfall and forest floor in growing and non-growing periods, we used t-paired at the 95% confidence level. Results showed that Sodium and Potassium leaching in throughfall in the non-growing period (24.3 and 60 kg ha-1, respectively) were significantly higher than those of the growing period (52 and 18.7 kg ha-1, respectively). Furthermore, Sodium, Potassium and Calcium fluxes via forest floor in the  non-growing period were 12.6, 42.3 and 8.2 kg ha-1, which showed significantly higher rates than those measured during the growing period (8.6, 23.5 and 6 kg ha-1, respectively). This study concludes that factors e.g. bark, decomposed leaves, and dry deposition play remarkable roles in the cations leaching process in forest floor within the eastern Hyrcanian forests during the non-growing period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forest floor leaching
  • throughfall
  • mixed beech stand
  • growing and non-growing periods
 

Ph.D. Student of Silviculture and Forest Fcology, Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources, Gorgan, Iran

Assistant Prof., Department of Forest Science, Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources, Gorgan, Iran

Prof., Department of Soil Science, Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources, Iran

Associate Prof., Department of Forest Science, Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources. Iran

Ph.D. Student of Forestry, Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources, Gorgan, Iran