نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آتش سوزی بررسی علل ضعف و مرگ و میر درختان پارک جنگلی چشمه ابوالمهدی [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 391-410]
 • آکاسیا بررسی‌ سازگاری‌ سه‌ گونه‌ آکاسیا به‌‌منظور تثبیت‌ بیولوژیکی‌ تپه‌های‌ شنی‌ در استان‌ خوزستان‌ [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 585-612]
 • آکومیناتا بررسی‌ سازگاری‌ سه‌ گونه‌ آکاسیا به‌‌منظور تثبیت‌ بیولوژیکی‌ تپه‌های‌ شنی‌ در استان‌ خوزستان‌ [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 585-612]

ا

 • ارتفاع بررسی ژنوتیپ‌های جمع‌آوری شده گردو در استان کردستان و معرفی ژنوتیپ‌های برتر به‌منظور کاشت در اراضی جنگلی مخروبه [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 471-487]
 • ارتفاع آزمایش جنگل‌کاری 14 ژنوتیپ بادام در شرایط دیم در شهرستان اراک [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 203-218]
 • ارتفاع‌ نتایج‌ اولیه‌ (ده‌ساله‌) طرح‌ آزمایش‌ سازگاری‌ سوزنی‌برگان‌ در منطقه‌ ارتفاعی‌ پایین‌بند جنگل‌های‌ نکا (کوهسارکنده‌) [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 411-446]
 • ارتفاع‌ نتایج ‌اولیه‌ (ده‌ساله‌) طرح‌ آزمایش‌ سازگاری‌ سوزنی‌برگان‌ در منطقه ‌ارتفاعی‌ میان‌بند جنگل‌های‌ نکا [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 285-317]
 • ارزیابی دقت تهیه نقشه کاربری پوشش اراضی در محدوده جنگل‌های شمال کشور با استفاده از داده‌های ماهواره +Landsat7 ETM [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 325-358]
 • ارس کال‌زایی و باززایی شاخه ارس Juniperus excelsa با استفاده از روش درون‌شیشه‌ای [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 247-264]
 • ایزوزیم تنوع و تمایز ژنتیکی جنگلهای راش ایران [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 35-94]
 • استان کردستان ارزیابی ویژگی‌های بذر درختان گردو (Juglans regia) در استان کردستان [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 565-584]
 • استان مرکزی بررسی یکنواختی رشد و تأثیر عملیات کف‌بر کردن در رشد کلن‌های مختلف صنوبر در خزانه‌های سلکسیون [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 495-518]
 • اصفهان آزمایش مقاومت به خشکی چند اکوتیپ و ژنوتیپ بادام خودرو و اهلی به‌منظور استفاده در جنگل‌کاری دیم [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 219-232]
 • افرا ـ ون‌ ـ فاصله‌ کاشت‌ ـ آمیختگی‌ ـ جنگلکاری‌ ‌بررسی‌ مناسبترین‌ تراکم‌ و ترکیب‌ افرا (Acer velutinum Boiss) و ون (Fraxinus excelsior ) در جنگلکاری‌ [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 19-34]
 • اکوتیپ آزمایش مقاومت به خشکی چند اکوتیپ و ژنوتیپ بادام خودرو و اهلی به‌منظور استفاده در جنگل‌کاری دیم [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 219-232]

ب

 • بیابان‌‌زدایی‌ بررسی‌ سازگاری‌ سه‌ گونه‌ آکاسیا به‌‌منظور تثبیت‌ بیولوژیکی‌ تپه‌های‌ شنی‌ در استان‌ خوزستان‌ [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 585-612]
 • بادام اثر تنش شوری بر رشد دو گونه وحشی و دو ژنوتیپ ‏از گونه اهلی بادام (Amygdalus lycioides, A. scoparia, Prunus dulcis (Mill) D. A. (Webb [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 1-18]
 • بادام آزمایش جنگل‌کاری 14 ژنوتیپ بادام در شرایط دیم در شهرستان اراک [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 203-218]
 • بادام آزمایش مقاومت به خشکی چند اکوتیپ و ژنوتیپ بادام خودرو و اهلی به‌منظور استفاده در جنگل‌کاری دیم [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 219-232]
 • بارانک اثر سن پایه‌های مادری و یک سال نگهداری بذر در رویاندن بذر بارانک [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 519-538]
 • بردباری آزمایش مقاومت به خشکی چند اکوتیپ و ژنوتیپ بادام خودرو و اهلی به‌منظور استفاده در جنگل‌کاری دیم [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 219-232]

پ

 • پیکسل تهیه نقشه کاربری پوشش اراضی در محدوده جنگل‌های شمال کشور با استفاده از داده‌های ماهواره +Landsat7 ETM [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 325-358]

ت

 • تاریخ کاشت مناسب‌ترین زمان کاشت بذر سدروس دئودارا (Cedrus deodara G. Don) برای تولید کمی و کیفی نونهال‌ها در خزانه [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 539-564]
 • تأمین‌ علوفه‌ بررسی‌ سازگاری‌ سه‌ گونه‌ آکاسیا به‌‌منظور تثبیت‌ بیولوژیکی‌ تپه‌های‌ شنی‌ در استان‌ خوزستان‌ [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 585-612]
 • تثبیت‌ اراضی‌ شنزار بررسی‌ سازگاری‌ سه‌ گونه‌ آکاسیا به‌‌منظور تثبیت‌ بیولوژیکی‌ تپه‌های‌ شنی‌ در استان‌ خوزستان‌ [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 585-612]
 • تراکم‌ جاده‌ طراحی‌ شبکه‌ حمل‌ ونقل‌ و تعیین‌ ماشین‌آلات‌ مناسب‌ در ‏جنگل‌ تحقیقاتی‌"واز"‏ [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 95-132]
 • تیمار نیتروژنی کال‌زایی و باززایی شاخه ارس Juniperus excelsa با استفاده از روش درون‌شیشه‌ای [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 247-264]
 • تیمار هورمونی کال‌زایی و باززایی شاخه ارس Juniperus excelsa با استفاده از روش درون‌شیشه‌ای [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 247-264]
 • تنش خشکی آزمایش مقاومت به خشکی چند اکوتیپ و ژنوتیپ بادام خودرو و اهلی به‌منظور استفاده در جنگل‌کاری دیم [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 219-232]
 • تنوع و تمایز ژنتیکی تنوع و تمایز ژنتیکی جنگلهای راش ایران [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 35-94]
 • تولید بیوماس بررسی استفاده از بیوماس صنوبر به‌منظور تولید علوفه [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 265-284]
 • تولید چوب آزمایش سازگاری و بررسی میزان تولید چوب کلن‌های مختلف صنوبر (کلن‌های تاج‌بسته) در منطقه کرج [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 359-390]

ج

 • جست تعیین ارقام مناسب صنوبر در سیستم بهره‌برداری کوتاه‌مدت سه‌ساله در منطقه کرج [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 613-637]
 • جنگل انبوه تهیه نقشه کاربری پوشش اراضی در محدوده جنگل‌های شمال کشور با استفاده از داده‌های ماهواره +Landsat7 ETM [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 325-358]
 • جنگل‌کاری بررسی ژنوتیپ‌های جمع‌آوری شده گردو در استان کردستان و معرفی ژنوتیپ‌های برتر به‌منظور کاشت در اراضی جنگلی مخروبه [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 471-487]
 • جنگل‌کاری آزمایش جنگل‌کاری 14 ژنوتیپ بادام در شرایط دیم در شهرستان اراک [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 203-218]
 • جنگل‌کاری آزمایش مقاومت به خشکی چند اکوتیپ و ژنوتیپ بادام خودرو و اهلی به‌منظور استفاده در جنگل‌کاری دیم [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 219-232]
 • جنگل‌کاری مناسبترین زمان جنگل‌کاری و روش‌های انتقال نهال زربین (Cupressus sempervirens L. var horizontalis Mill) در منطقه گرگان [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 233-246]
 • جنگلهای شمال تهیه نقشه کاربری پوشش اراضی در محدوده جنگل‌های شمال کشور با استفاده از داده‌های ماهواره +Landsat7 ETM [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 325-358]
 • جنگلهای‌ شمال‌ نتایج‌ اولیه‌ (ده‌ساله‌) طرح‌ آزمایش‌ سازگاری‌ سوزنی‌برگان‌ در منطقه‌ ارتفاعی‌ پایین‌بند جنگل‌های‌ نکا (کوهسارکنده‌) [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 411-446]
 • جنگل‌های‌ شمال‌ نتایج ‌اولیه‌ (ده‌ساله‌) طرح‌ آزمایش‌ سازگاری‌ سوزنی‌برگان‌ در منطقه ‌ارتفاعی‌ میان‌بند جنگل‌های‌ نکا [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 285-317]
 • جوانه‌زنی اثر سن پایه‌های مادری و یک سال نگهداری بذر در رویاندن بذر بارانک [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 519-538]

ح

 • حمل‌ ونقل‌ چوب‌ طراحی‌ شبکه‌ حمل‌ ونقل‌ و تعیین‌ ماشین‌آلات‌ مناسب‌ در ‏جنگل‌ تحقیقاتی‌"واز"‏ [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 95-132]

خ

 • خزانه مناسب‌ترین زمان کاشت بذر سدروس دئودارا (Cedrus deodara G. Don) برای تولید کمی و کیفی نونهال‌ها در خزانه [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 539-564]
 • خزانه سلکسیون بررسی یکنواختی رشد و تأثیر عملیات کف‌بر کردن در رشد کلن‌های مختلف صنوبر در خزانه‌های سلکسیون [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 495-518]
 • خزانه و کلن بررسی مشخصات رویشی 24 کلن مختلف صنوبر در مرحله خزانه [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 133-196]
 • خشکسالی بررسی علل ضعف و مرگ و میر درختان پارک جنگلی چشمه ابوالمهدی [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 391-410]

د

 • داده‌های ماهواره‌ای تهیه نقشه کاربری پوشش اراضی در محدوده جنگل‌های شمال کشور با استفاده از داده‌های ماهواره +Landsat7 ETM [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 325-358]
 • درصد زنده‌مانی بررسی ژنوتیپ‌های جمع‌آوری شده گردو در استان کردستان و معرفی ژنوتیپ‌های برتر به‌منظور کاشت در اراضی جنگلی مخروبه [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 471-487]
 • درصد زنده‌مانی آزمایش جنگل‌کاری 14 ژنوتیپ بادام در شرایط دیم در شهرستان اراک [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 203-218]
 • دوره برداشت سالیانه بررسی استفاده از بیوماس صنوبر به‌منظور تولید علوفه [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 265-284]

ر

 • راش تنوع و تمایز ژنتیکی جنگلهای راش ایران [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 35-94]
 • رسته‌بندی (رج‌بندی) بررسی مشخصات رویشی 24 کلن مختلف صنوبر در مرحله خزانه [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 133-196]
 • رشد اثر تنش شوری بر رشد دو گونه وحشی و دو ژنوتیپ ‏از گونه اهلی بادام (Amygdalus lycioides, A. scoparia, Prunus dulcis (Mill) D. A. (Webb [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 1-18]
 • رشد بررسی‌ سازگاری‌ سه‌ گونه‌ آکاسیا به‌‌منظور تثبیت‌ بیولوژیکی‌ تپه‌های‌ شنی‌ در استان‌ خوزستان‌ [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 585-612]
 • رویاندن بذر اثر سن پایه‌های مادری و یک سال نگهداری بذر در رویاندن بذر بارانک [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 519-538]
 • روش انتقال نهال مناسبترین زمان جنگل‌کاری و روش‌های انتقال نهال زربین (Cupressus sempervirens L. var horizontalis Mill) در منطقه گرگان [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 233-246]

ز

 • زربین بررسی علل ضعف و مرگ و میر درختان پارک جنگلی چشمه ابوالمهدی [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 391-410]
 • زربین مناسبترین زمان جنگل‌کاری و روش‌های انتقال نهال زربین (Cupressus sempervirens L. var horizontalis Mill) در منطقه گرگان [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 233-246]
 • زنده‌مانی‌ بررسی‌ سازگاری‌ سه‌ گونه‌ آکاسیا به‌‌منظور تثبیت‌ بیولوژیکی‌ تپه‌های‌ شنی‌ در استان‌ خوزستان‌ [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 585-612]
 • زنده‌مانی‌ نتایج‌ اولیه‌ (ده‌ساله‌) طرح‌ آزمایش‌ سازگاری‌ سوزنی‌برگان‌ در منطقه‌ ارتفاعی‌ پایین‌بند جنگل‌های‌ نکا (کوهسارکنده‌) [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 411-446]
 • زنده‌مانی‌ نتایج ‌اولیه‌ (ده‌ساله‌) طرح‌ آزمایش‌ سازگاری‌ سوزنی‌برگان‌ در منطقه ‌ارتفاعی‌ میان‌بند جنگل‌های‌ نکا [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 285-317]
 • زوال تدریجی بررسی علل ضعف و مرگ و میر درختان پارک جنگلی چشمه ابوالمهدی [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 391-410]

ژ

 • ژنوتیپ آزمایش مقاومت به خشکی چند اکوتیپ و ژنوتیپ بادام خودرو و اهلی به‌منظور استفاده در جنگل‌کاری دیم [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 219-232]

س

 • سازگاری آزمایش سازگاری و بررسی میزان تولید چوب کلن‌های مختلف صنوبر (کلن‌های تاج‌بسته) در منطقه کرج [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 359-390]
 • سازگاری‌ نتایج‌ اولیه‌ (ده‌ساله‌) طرح‌ آزمایش‌ سازگاری‌ سوزنی‌برگان‌ در منطقه‌ ارتفاعی‌ پایین‌بند جنگل‌های‌ نکا (کوهسارکنده‌) [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 411-446]
 • سازگاری‌ نتایج ‌اولیه‌ (ده‌ساله‌) طرح‌ آزمایش‌ سازگاری‌ سوزنی‌برگان‌ در منطقه ‌ارتفاعی‌ میان‌بند جنگل‌های‌ نکا [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 285-317]
 • سال کاشت اثر سن پایه‌های مادری و یک سال نگهداری بذر در رویاندن بذر بارانک [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 519-538]
 • سدر لبنان بررسی علل ضعف و مرگ و میر درختان پارک جنگلی چشمه ابوالمهدی [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 391-410]
 • سدروس دئودارا مناسب‌ترین زمان کاشت بذر سدروس دئودارا (Cedrus deodara G. Don) برای تولید کمی و کیفی نونهال‌ها در خزانه [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 539-564]
 • سرو شیراز بررسی علل ضعف و مرگ و میر درختان پارک جنگلی چشمه ابوالمهدی [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 391-410]
 • سوزنی‌برگ‌ نتایج‌ اولیه‌ (ده‌ساله‌) طرح‌ آزمایش‌ سازگاری‌ سوزنی‌برگان‌ در منطقه‌ ارتفاعی‌ پایین‌بند جنگل‌های‌ نکا (کوهسارکنده‌) [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 411-446]
 • سوزنی‌برگ‌ نتایج ‌اولیه‌ (ده‌ساله‌) طرح‌ آزمایش‌ سازگاری‌ سوزنی‌برگان‌ در منطقه ‌ارتفاعی‌ میان‌بند جنگل‌های‌ نکا [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 285-317]

ش

 • شیب‌ اراضی‌ طراحی‌ شبکه‌ حمل‌ ونقل‌ و تعیین‌ ماشین‌آلات‌ مناسب‌ در ‏جنگل‌ تحقیقاتی‌"واز"‏ [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 95-132]
 • شبکه‌ جاده‌ طراحی‌ شبکه‌ حمل‌ ونقل‌ و تعیین‌ ماشین‌آلات‌ مناسب‌ در ‏جنگل‌ تحقیقاتی‌"واز"‏ [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 95-132]
 • شوری اثر تنش شوری بر رشد دو گونه وحشی و دو ژنوتیپ ‏از گونه اهلی بادام (Amygdalus lycioides, A. scoparia, Prunus dulcis (Mill) D. A. (Webb [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 1-18]

ص

 • صفات رویشی بررسی استفاده از بیوماس صنوبر به‌منظور تولید علوفه [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 265-284]
 • صنوبر بررسی یکنواختی رشد و تأثیر عملیات کف‌بر کردن در رشد کلن‌های مختلف صنوبر در خزانه‌های سلکسیون [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 495-518]
 • صنوبر تعیین ارقام مناسب صنوبر در سیستم بهره‌برداری کوتاه‌مدت سه‌ساله در منطقه کرج [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 613-637]
 • صنوبر آزمایش سازگاری و بررسی میزان تولید چوب کلن‌های مختلف صنوبر (کلن‌های تاج‌بسته) در منطقه کرج [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 359-390]
 • صنوبر بررسی استفاده از بیوماس صنوبر به‌منظور تولید علوفه [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 265-284]
 • صنوبر بررسی مشخصات رویشی 24 کلن مختلف صنوبر در مرحله خزانه [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 133-196]

ط

 • طبقه‌بندی تهیه نقشه کاربری پوشش اراضی در محدوده جنگل‌های شمال کشور با استفاده از داده‌های ماهواره +Landsat7 ETM [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 325-358]
 • طول فصل خشک بررسی علل ضعف و مرگ و میر درختان پارک جنگلی چشمه ابوالمهدی [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 391-410]

ف

 • فارنزیانا بررسی‌ سازگاری‌ سه‌ گونه‌ آکاسیا به‌‌منظور تثبیت‌ بیولوژیکی‌ تپه‌های‌ شنی‌ در استان‌ خوزستان‌ [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 585-612]
 • فصل کاشت مناسبترین زمان جنگل‌کاری و روش‌های انتقال نهال زربین (Cupressus sempervirens L. var horizontalis Mill) در منطقه گرگان [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 233-246]

ق

 • قطر نتایج‌ اولیه‌ (ده‌ساله‌) طرح‌ آزمایش‌ سازگاری‌ سوزنی‌برگان‌ در منطقه‌ ارتفاعی‌ پایین‌بند جنگل‌های‌ نکا (کوهسارکنده‌) [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 411-446]
 • قطر بررسی ژنوتیپ‌های جمع‌آوری شده گردو در استان کردستان و معرفی ژنوتیپ‌های برتر به‌منظور کاشت در اراضی جنگلی مخروبه [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 471-487]
 • قطر آزمایش جنگل‌کاری 14 ژنوتیپ بادام در شرایط دیم در شهرستان اراک [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 203-218]
 • قطر نتایج ‌اولیه‌ (ده‌ساله‌) طرح‌ آزمایش‌ سازگاری‌ سوزنی‌برگان‌ در منطقه ‌ارتفاعی‌ میان‌بند جنگل‌های‌ نکا [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 285-317]
 • قطر برابر سینه اثر سن پایه‌های مادری و یک سال نگهداری بذر در رویاندن بذر بارانک [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 519-538]
 • قوه نامیه مناسب‌ترین زمان کاشت بذر سدروس دئودارا (Cedrus deodara G. Don) برای تولید کمی و کیفی نونهال‌ها در خزانه [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 539-564]

ک

 • کاج الدار بررسی علل ضعف و مرگ و میر درختان پارک جنگلی چشمه ابوالمهدی [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 391-410]
 • کشت بافت کال‌زایی و باززایی شاخه ارس Juniperus excelsa با استفاده از روش درون‌شیشه‌ای [دوره 11، شماره 2، 1382، صفحه 247-264]
 • کف‌بر کردن بررسی یکنواختی رشد و تأثیر عملیات کف‌بر کردن در رشد کلن‌های مختلف صنوبر در خزانه‌های سلکسیون [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 495-518]
 • کلرور سدیم اثر تنش شوری بر رشد دو گونه وحشی و دو ژنوتیپ ‏از گونه اهلی بادام (Amygdalus lycioides, A. scoparia, Prunus dulcis (Mill) D. A. (Webb [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 1-18]
 • کلرور کلسیم اثر تنش شوری بر رشد دو گونه وحشی و دو ژنوتیپ ‏از گونه اهلی بادام (Amygdalus lycioides, A. scoparia, Prunus dulcis (Mill) D. A. (Webb [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 1-18]
 • کلن بررسی یکنواختی رشد و تأثیر عملیات کف‌بر کردن در رشد کلن‌های مختلف صنوبر در خزانه‌های سلکسیون [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 495-518]
 • کلن تعیین ارقام مناسب صنوبر در سیستم بهره‌برداری کوتاه‌مدت سه‌ساله در منطقه کرج [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 613-637]
 • کلن آزمایش سازگاری و بررسی میزان تولید چوب کلن‌های مختلف صنوبر (کلن‌های تاج‌بسته) در منطقه کرج [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 359-390]
 • کمیت و کیفیت مناسب‌ترین زمان کاشت بذر سدروس دئودارا (Cedrus deodara G. Don) برای تولید کمی و کیفی نونهال‌ها در خزانه [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 539-564]
 • کوتاه‌مدت تعیین ارقام مناسب صنوبر در سیستم بهره‌برداری کوتاه‌مدت سه‌ساله در منطقه کرج [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 613-637]

گ

 • گردو ارزیابی ویژگی‌های بذر درختان گردو (Juglans regia) در استان کردستان [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 565-584]
 • گردو بررسی ژنوتیپ‌های جمع‌آوری شده گردو در استان کردستان و معرفی ژنوتیپ‌های برتر به‌منظور کاشت در اراضی جنگلی مخروبه [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 471-487]
 • گوناگونی ژنتیکی بررسی گوناگونی ژنتیکی جمعیت‌های راش در ایران (Fagus orientalis Lipsky) به‌وسیله تجزیه و تحلیل داده‌های DNA کلروپلاستی [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 447-470]

م

 • مقایسه ارقام آزمایش سازگاری و بررسی میزان تولید چوب کلن‌های مختلف صنوبر (کلن‌های تاج‌بسته) در منطقه کرج [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 359-390]
 • مکانیک‌ و استحکام‌ خاک‌ طراحی‌ شبکه‌ حمل‌ ونقل‌ و تعیین‌ ماشین‌آلات‌ مناسب‌ در ‏جنگل‌ تحقیقاتی‌"واز"‏ [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 95-132]
 • منطقه هیرکانی تنوع و تمایز ژنتیکی جنگلهای راش ایران [دوره 11، شماره 1، 1382، صفحه 35-94]
 • منطقه هیرکانی بررسی گوناگونی ژنتیکی جمعیت‌های راش در ایران (Fagus orientalis Lipsky) به‌وسیله تجزیه و تحلیل داده‌های DNA کلروپلاستی [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 447-470]
 • مونه‌های آموزشی تهیه نقشه کاربری پوشش اراضی در محدوده جنگل‌های شمال کشور با استفاده از داده‌های ماهواره +Landsat7 ETM [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 325-358]

ن

 • نقشه و تاج پوشش تهیه نقشه کاربری پوشش اراضی در محدوده جنگل‌های شمال کشور با استفاده از داده‌های ماهواره +Landsat7 ETM [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 325-358]
 • نمایش مکانی تهیه نقشه کاربری پوشش اراضی در محدوده جنگل‌های شمال کشور با استفاده از داده‌های ماهواره +Landsat7 ETM [دوره 11، شماره 3، 1382، صفحه 325-358]
 • نهالستان اثر سن پایه‌های مادری و یک سال نگهداری بذر در رویاندن بذر بارانک [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 519-538]
 • نونهال مناسب‌ترین زمان کاشت بذر سدروس دئودارا (Cedrus deodara G. Don) برای تولید کمی و کیفی نونهال‌ها در خزانه [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 539-564]

و

 • ویژگی‌های بذر ارزیابی ویژگی‌های بذر درختان گردو (Juglans regia) در استان کردستان [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 565-584]
 • ویکتوریا بررسی‌ سازگاری‌ سه‌ گونه‌ آکاسیا به‌‌منظور تثبیت‌ بیولوژیکی‌ تپه‌های‌ شنی‌ در استان‌ خوزستان‌ [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 585-612]

ی

 • یکنواختی رشد بررسی یکنواختی رشد و تأثیر عملیات کف‌بر کردن در رشد کلن‌های مختلف صنوبر در خزانه‌های سلکسیون [دوره 11، شماره 4، 1382، صفحه 495-518]