دوره و شماره: دوره 25، شماره 1 - شماره پیاپی 67، بهار 1396، صفحه 183-1 
11. تولید و ارزیابی برخی ویژگی‌های ریخت‌شناسی نونهال‌های میکوریزی پسته جنگلی (Pistacia vera)

صفحه 115-106

توران فیضی کمره؛ رامین رحمانی؛ حسن سلطانلو؛ محمد متینی‌زاده


16. بررسی اجرای شیوه d15 در جنگل‌های لوه استان گلستان

صفحه 171-160

سیدعبدالخالق یادگارنژاد؛ خسرو ثاقب‌طالبی؛ حشمت‌اله حیدری؛ محمدهادی معیری؛ سیدمحمد مرتضوی


17. تأثیر خاک‌اره و سرشاخه درختان در کاهش کوبیدگی خاک مسیرهای چوب‌کشی

صفحه 183-172

آیدین پارساخو؛ محسن مصطفی؛ علی‌اکبر محمدعلی پورملکشاه