دوره و شماره: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 31، بهار 1387، صفحه 168-1 

علمی- پژوهشی

2. مطالعه میزان توارث‌پذیری برخی از صفات رشد در نهالهای بارانک

صفحه 10-1

کامبیز اسپهبدی؛ حسین میرزایی ندوشن؛ مسعود طبری؛ مسلم اکبری نیا؛ یحیی دهقان شورکی


10. بررسی کیفی بذر دارمازو (Quercus infectoria Oliv.) در توده ­های جنگلی دست­ نخورده و گلازنی‌شده بانه

صفحه 111-99

زاهد شاکری؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ وحید اعتماد؛ منوچهر نمیرانیان


11. بررسی تأثیر رطوبت خاک بر چگونگی توسعه ریشه گیاه تاغ (.Haloxylon spp)

صفحه 123-112

محمد هادی راد؛ سیدرضا میرحسینی؛ محمدعلی مشکوه؛ مهدی سلطانی


15. بررسی تأثیر تیمارهای مختلف بر ریشه‌زایی قلمه Juniperus excelsa

صفحه 167-158

مصطفی خوشنویس؛ سودابه علی‌احمدکروری؛ مریم تیموری؛ محمد متینی‌زاده؛ احمد رحمانی؛ انوشیروان شیروانی