دوره و شماره: دوره 19، شماره 3 - شماره پیاپی 45، پاییز 1390، صفحه 452-265 

علمی- پژوهشی

2. بررسی مقاومت به شوری در نهال چهار گونه درختی مناسب جنگل‌داری شهری

صفحه 282-265

پروانه عبدالهی؛ علی سلطانی؛ حبیب‌الله بیگی هرچقانی


7. واکنش نهال سفیدپلت (.Populus caspica Bornm) به تنش غرقابی

صفحه 355-340

سید احسان ساداتی؛ مسعود طبری؛ محمدحسن عصاره؛ حسین حیدری شریف‌آباد؛ پیام فیاض