دوره و شماره: دوره 24، شماره 1 - شماره پیاپی 63، بهار 1395، صفحه 187-1 
5. اثر تنک کردن بر رویش جست‌گروه‌های بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در جنگل‌های استان کرمانشاه

صفحه 42-32

یحیی خداکرمی؛ مهدی پورهاشمی؛ معصومه خان حسنی؛ هوشمند صفری؛ مرتضی پوررضا