دوره و شماره: دوره 23، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 199-391 

علمی- پژوهشی

2. ارزیابی نمایه ها و نشانه های اجتماعی- اقتصادی در پایش طرح جنگلداری کلگچی لردگان

صفحه 199-208

مجتبی ایمانی راستابی؛ حمید جلیلوند؛ مهدی زندبصیری


7. تأثیر سطوح مختلف آمیختگی توسکا و صنوبر بر جمعیت فرانکیا در خاک

صفحه 256-268

احسان کهنه؛ امیر لکزیان؛ علیرضا آستارایی؛ کاظم خاوازی


8. شناسایی گونه های درختی پلت و ممرز با استفاده از مشخصه های هندسی و آماری به‌دست‌آمده از داده های لیدار هوایی

صفحه 269-278

رمضانعلی خرمی؛ علی اصغر درویش صفت؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ شعبان شتایی جویباری


9. ارتباط بین پوشش گیاهی و عامل های فیزیوگرافی در جنگل کران رودی دره‌خان در جنوب ارومیه

صفحه 279-293

مریم محمودی؛ الیاس رمضانی؛ جواد اسحاقی راد؛ مهناز حیدری ریکان


13. تأثیر ایجاد روشنه بر فعالیت آنزیم های خاک در یک جنگل راش شرقی

صفحه 332-341

سمیرا طاعتی؛ رامین رحمانی؛ خسرو ثاقب طالبی؛ محمد متینی زاده؛ هاشم حبشی


14. برآورد تولید و ارزش اقتصادی بذر بادام وامچک در رویشگاه کره بس استان چهارمحال و بختیاری

صفحه 342-353

راضیه شریف پور لاتونی؛ علی جعفری؛ حسن جهانبازی گوجانی؛ یوسف عسکری


17. تأثیر تبدیل مرتع به جنگل دست کاشت بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک

صفحه 379-391

هما ابراهیمی؛ کامران چپی؛ لقمان قهرمانی؛ مسعود داوری