نمایه نویسندگان

آ

 • آهنگران، یزدانفر تأثیر آفات برگخوار(Erannis defoliaria & Operophtera brumata) بر رویش قطری سه درخت جنگلی شمال ایران (مطالعه موردی: ماشلک نوشهر) [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 309-301]

ا

 • احتشام زاده، محمد بررسی پراکنش بارانک بر اساس برخی از عوامل اکولوژیکی در جنگلهای سنگده (شرکت چوب فریم) [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 216-207]
 • اخوان، رضا بررسی ضریب قدکشیدگی پنج گونه مهم درختی در جنگلهای خزری ایران [دوره 15، شماره 2، 1386، صفحه 180-165]
 • ایران منش، یعقوب مقایسة جنگلکاری بادام کوهی در دو دامنة شمالی و جنوبی جنگلهای تخریب یافته استان‌ چهارمحال و بختیاری [دوره 15، شماره 1، 1386، صفحه 31-19]
 • اسپهبدی، کامبیز اثر مقدار بذر و عمق کاشت روی صفات کمی نهال دیودار (سدروس) [دوره 15، شماره 4، 1386، صفحه 335-329]
 • اسپهبدی، کامبیز بررسی پراکنش بارانک بر اساس برخی از عوامل اکولوژیکی در جنگلهای سنگده (شرکت چوب فریم) [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 216-207]
 • اسپهبدی، کامبیز بررسی کمی وکیفی کشت آزمایشی گونه‌های بلندمازو, داغداغان و گردو در چمستان (مازندران) [دوره 15، شماره 2، 1386، صفحه 133-123]
 • اسدی، فرهاد ارزیابی موفقیت ریشه زایی قلمه کلن‌های صنوبر با استفاده از تیمارهای مختلف [دوره 15، شماره 2، 1386، صفحه 143-134]
 • اسلامی، علیرضا بررسی دستیابی به منحنی تعادل در راشستانهای ناهمسال شمال کشور در مازندران [دوره 15، شماره 2، 1386، صفحه 104-92]
 • اعتماد، وحید بررسی تأثیر خشکه‌دارها در استقرار نهالهای راش و ممرز در جنگل آمیخته راش [دوره 15، شماره 4، 1386، صفحه 373-365]
 • امانی، منوچهر بررسی پراکنش بارانک بر اساس برخی از عوامل اکولوژیکی در جنگلهای سنگده (شرکت چوب فریم) [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 216-207]
 • امان‌زاده، بیت‌اله مطالعه عملکرد 9 مبدأ جغرافیایی بلندمازو (Quercus castaneifolia) در غرب استان گیلان [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 277-268]
 • امینی، روجا بررسی میزان دقت (کارآیی) روش آماربرداری تصادفی- سیستماتیک با قطعات نمونه یک‌هزارمترمربعی برای برآورد مقدار و توزیع سطح مقطع برابرسینه، حجم و تعداد درخت در طبقات قطری [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 206-195]
 • امینی، محمد بررسی میزان دقت (کارآیی) روش آماربرداری تصادفی- سیستماتیک با قطعات نمونه یک‌هزارمترمربعی برای برآورد مقدار و توزیع سطح مقطع برابرسینه، حجم و تعداد درخت در طبقات قطری [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 206-195]

ب

 • باباخانی، علی طراحی و روش ساخت مبدل اندازه‌گیری تنش به منظور تعیین تنسور تنش در خاک [دوره 15، شماره 2، 1386، صفحه 164-152]
 • باقری، رضا طراحی و ساخت ماشین برداشت صنوبر در روش بهره‌برداری کوتاه مدت [دوره 15، شماره 1، 1386، صفحه 54-43]
 • برهانی، علی بررسی و تولید نونهالهای کاج تدا (Pinus taeda L.) در شرق مازندران (ایستگاه تحقیقات جنگل و مرتع پاسند) [دوره 15، شماره 1، 1386، صفحه 75-65]

پ

 • پیرباوقار، مهتاب بررسی تولید و هزینه تیمبرجک C450 در دو جهت چوبکشی مخالف در سیستم بهره­برداری ترکیبی (مطالعه موردی: جنگل آموزشی پژوهشی خیرودکنار نوشهر) [دوره 15، شماره 4، 1386، صفحه 385-374]
 • پرون، ژان- لوک تعمیم مدل تصمیم‌گیری Faustmann برای محاسبات اقتصادی درخت (مطالعه موردی: راشستانهای شمال شرق فرانسه) [دوره 15، شماره 2، 1386، صفحه 194-181]
 • پوربابایی، حسن ارزیابی وضعیت موجود جنگل‌کاریهای پهن‌برگ بومی در شرق گیلان [دوره 15، شماره 4، 1386، صفحه 319-311]
 • پورنجف، سعید اثر مقدار بذر و عمق کاشت روی صفات کمی نهال دیودار (سدروس) [دوره 15، شماره 4، 1386، صفحه 335-329]

ت

 • تابنده، آفاق پاسخ جوانه‌زنی بذر لایه پردازی شده نمدار (Tilia platyphyllos Scop.) به آبیاری و عمق کاشت بذر [دوره 15، شماره 2، 1386، صفحه 151-144]
 • تیموری، مریم تأثیر تلقیح باکتریهای محلول کننده فسفات بر دانه‌رستهای افرا پلت (Acer velutinum) [دوره 15، شماره 1، 1386، صفحه 82-76]
 • توکلی، احمد استفاده از عکس‌های هوایی در برآورد نرخ تخریب جنگلهای چهارزبر استان کرمانشاه [دوره 15، شماره 2، 1386، صفحه 114-105]

ث

 • ثاقب طالبی، خسرو بررسی روند رویش قطری و ارتفاعی راش در جنگلهای طبیعی کلاردشت [دوره 15، شماره 4، 1386، صفحه 328-320]
 • ثاقب طالبی، خسرو بررسی مراحل تحولی و پویایی دو جامعه گیاهی راش شرقی در جنگلهای طبیعی منطقه خیرودکنار نوشهر [دوره 15، شماره 4، 1386، صفحه 416-398]
 • ثاقب طالبی، خسرو برآورد میزان ترسیب کربن خاک در جنگل‌های تحت مدیریت (مطالعه موردی جنگل گلبند در شمال کشور) [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 252-241]
 • ثاقب طالبی، خسرو بررسی دستیابی به منحنی تعادل در راشستانهای ناهمسال شمال کشور در مازندران [دوره 15، شماره 2، 1386، صفحه 104-92]

ج

 • جعفری گرزین، بهنوش بررسی پراکنش بارانک بر اساس برخی از عوامل اکولوژیکی در جنگلهای سنگده (شرکت چوب فریم) [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 216-207]
 • جعفری مفید آبادی، علی بررسی تغییرات ژنتیکی جوامع پده با استفاده از آنزیم پراکسیداز [دوره 15، شماره 2، 1386، صفحه 122-115]
 • جهانبازی، حسن بررسی مشخصات رویشی کلن‌های صنوبر در خزانه‌های تحقیقاتی در ایستگاه تحقیقات صنوبر و درختان سریع الرشد بلداجی [دوره 15، شماره 4، 1386، صفحه 364-349]
 • جهانبازی گوجانی، حسن مقایسة جنگلکاری بادام کوهی در دو دامنة شمالی و جنوبی جنگلهای تخریب یافته استان‌ چهارمحال و بختیاری [دوره 15، شماره 1، 1386، صفحه 31-19]

چ

 • چابک، عظیم بررسی پراکنش بارانک بر اساس برخی از عوامل اکولوژیکی در جنگلهای سنگده (شرکت چوب فریم) [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 216-207]

ح

 • حبشی، هاشم بررسی میزان دقت (کارآیی) روش آماربرداری تصادفی- سیستماتیک با قطعات نمونه یک‌هزارمترمربعی برای برآورد مقدار و توزیع سطح مقطع برابرسینه، حجم و تعداد درخت در طبقات قطری [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 206-195]
 • حبشی، هاشم تعیین الگوی پراکنش و ساختار در جنگل آمیخته راش شصت کلا گرگان [دوره 15، شماره 1، 1386، صفحه 64-55]
 • حیدری، رضاحسین بررسی کاربرد روش نمونه برداری مربع تی دربرآورد مشخصه های کمی جنگلهای زاگرس (مطالعه موردی: سرخه دیزه کرمانشاه) [دوره 15، شماره 1، 1386، صفحه 42-32]
 • حسینی، سید محسن بررسی تغییرات ژنتیکی جوامع پده با استفاده از آنزیم پراکسیداز [دوره 15، شماره 2، 1386، صفحه 122-115]
 • حسینی، سید محسن تعیین الگوی پراکنش و ساختار در جنگل آمیخته راش شصت کلا گرگان [دوره 15، شماره 1، 1386، صفحه 64-55]
 • حشمت الواعظین، سید مهدی تعمیم مدل تصمیم‌گیری Faustmann برای محاسبات اقتصادی درخت (مطالعه موردی: راشستانهای شمال شرق فرانسه) [دوره 15، شماره 2، 1386، صفحه 194-181]
 • حقیقیان، فرشاد بررسی مشخصات رویشی کلن‌های صنوبر در خزانه‌های تحقیقاتی در ایستگاه تحقیقات صنوبر و درختان سریع الرشد بلداجی [دوره 15، شماره 4، 1386، صفحه 364-349]

خ

 • خان حسنی، معصومه استفاده از عکس‌های هوایی در برآورد نرخ تخریب جنگلهای چهارزبر استان کرمانشاه [دوره 15، شماره 2، 1386، صفحه 114-105]
 • خورنکه، سیف اله اثر مقدار بذر و عمق کاشت روی صفات کمی نهال دیودار (سدروس) [دوره 15، شماره 4، 1386، صفحه 335-329]
 • خوشنویس، مصطفی تأثیر تلقیح باکتریهای محلول کننده فسفات بر دانه‌رستهای افرا پلت (Acer velutinum) [دوره 15، شماره 1، 1386، صفحه 82-76]

د

 • درویش صفت، علی‌اصغر بررسی تولید و هزینه تیمبرجک C450 در دو جهت چوبکشی مخالف در سیستم بهره­برداری ترکیبی (مطالعه موردی: جنگل آموزشی پژوهشی خیرودکنار نوشهر) [دوره 15، شماره 4، 1386، صفحه 385-374]
 • دستمالچی، محمود مطالعه عملکرد 9 مبدأ جغرافیایی بلندمازو (Quercus castaneifolia) در غرب استان گیلان [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 277-268]
 • دلفان اباذری، بهرام بررسی روند رویش قطری و ارتفاعی راش در جنگلهای طبیعی کلاردشت [دوره 15، شماره 4، 1386، صفحه 328-320]
 • دهبندی، عبدالرضا اثر مقدار بذر و عمق کاشت روی صفات کمی نهال دیودار (سدروس) [دوره 15، شماره 4، 1386، صفحه 335-329]
 • دهبندی، عبدالرضا بررسی و تولید نونهالهای کاج تدا (Pinus taeda L.) در شرق مازندران (ایستگاه تحقیقات جنگل و مرتع پاسند) [دوره 15، شماره 1، 1386، صفحه 75-65]

ذ

 • ذبیحی، کرمعلی بررسی کمی وکیفی کشت آزمایشی گونه‌های بلندمازو, داغداغان و گردو در چمستان (مازندران) [دوره 15، شماره 2، 1386، صفحه 133-123]
 • ذوالفقاری، اسلام نقش خشکه‌دارها در تجدید حیات طبیعی توده های جنگلی (مطالعه موردی: بخش چلیر جنگل خیرودکنار نوشهر) [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 240-234]

ر

 • رحمانی، رامین تعیین الگوی پراکنش و ساختار در جنگل آمیخته راش شصت کلا گرگان [دوره 15، شماره 1، 1386، صفحه 64-55]
 • رستمی شاهراجی، تیمور ارزیابی وضعیت موجود جنگل‌کاریهای پهن‌برگ بومی در شرق گیلان [دوره 15، شماره 4، 1386، صفحه 319-311]
 • رستمی شاهراجی، تیمور مطالعه عملکرد 9 مبدأ جغرافیایی بلندمازو (Quercus castaneifolia) در غرب استان گیلان [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 277-268]

ز

 • زارع، حبیب بررسی پراکنش بارانک بر اساس برخی از عوامل اکولوژیکی در جنگلهای سنگده (شرکت چوب فریم) [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 216-207]
 • زاهدی امیری، قوام‌الدین بررسی روشهای مختلف احیاء و استقرار زادآوری جنسی در جنگلهای بلوط زاگرس شمالی (مطالعه موردی: منطقه آرمرده شهرستان بانه) [دوره 15، شماره 4، 1386، صفحه 397-386]
 • زاهدی امیری، قوام‌الدین برآورد میزان ترسیب کربن خاک در جنگل‌های تحت مدیریت (مطالعه موردی جنگل گلبند در شمال کشور) [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 252-241]
 • زبیری، محمود بررسی تأثیر خشکه‌دارها در استقرار نهالهای راش و ممرز در جنگل آمیخته راش [دوره 15، شماره 4، 1386، صفحه 373-365]
 • زبیری، محمود برآورد سطح تاج پوشش جنگل در عکس‌های هوایی با استفاده از شاخص سایه در زاگرس [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 288-278]
 • زبیری، محمود بررسی کاربرد روش نمونه برداری مربع تی دربرآورد مشخصه های کمی جنگلهای زاگرس (مطالعه موردی: سرخه دیزه کرمانشاه) [دوره 15، شماره 1، 1386، صفحه 42-32]

س

 • ساداتی، سید احسان بررسی سازگاری گونه ارس ویرجینیا (Juniperus virginiana) در ایستگاه تحقیقات چمستان نور [دوره 15، شماره 1، 1386، صفحه 10-1]
 • سیاهی‌پور، ذوقعلی مطالعه عملکرد 9 مبدأ جغرافیایی بلندمازو (Quercus castaneifolia) در غرب استان گیلان [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 277-268]
 • سبحانی، هوشنگ بررسی تولید و هزینه تیمبرجک C450 در دو جهت چوبکشی مخالف در سیستم بهره­برداری ترکیبی (مطالعه موردی: جنگل آموزشی پژوهشی خیرودکنار نوشهر) [دوره 15، شماره 4، 1386، صفحه 385-374]
 • سبحانی، هوشنگ بررسی کاربرد روش نمونه برداری مربع تی دربرآورد مشخصه های کمی جنگلهای زاگرس (مطالعه موردی: سرخه دیزه کرمانشاه) [دوره 15، شماره 1، 1386، صفحه 42-32]
 • سردابی، حسین بررسی و تولید نونهالهای کاج تدا (Pinus taeda L.) در شرق مازندران (ایستگاه تحقیقات جنگل و مرتع پاسند) [دوره 15، شماره 1، 1386، صفحه 75-65]
 • سفیدی، کیومرث بررسی تأثیر خشکه‌دارها در استقرار نهالهای راش و ممرز در جنگل آمیخته راش [دوره 15، شماره 4، 1386، صفحه 373-365]

ش

 • شریفی، مظفر استفاده از عکس‌های هوایی در برآورد نرخ تخریب جنگلهای چهارزبر استان کرمانشاه [دوره 15، شماره 2، 1386، صفحه 114-105]

ط

 • طالبی، محمود بررسی مشخصات رویشی کلن‌های صنوبر در خزانه‌های تحقیقاتی در ایستگاه تحقیقات صنوبر و درختان سریع الرشد بلداجی [دوره 15، شماره 4، 1386، صفحه 364-349]
 • طبری، مسعود بررسی تغییرات ژنتیکی جوامع پده با استفاده از آنزیم پراکسیداز [دوره 15، شماره 2، 1386، صفحه 122-115]
 • طبری، مسعود پاسخ جوانه‌زنی بذر لایه پردازی شده نمدار (Tilia platyphyllos Scop.) به آبیاری و عمق کاشت بذر [دوره 15، شماره 2، 1386، صفحه 151-144]

ع

 • عادلی، ابراهیم برآورد میزان ترسیب کربن خاک در جنگل‌های تحت مدیریت (مطالعه موردی جنگل گلبند در شمال کشور) [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 252-241]
 • عدل، حمیدرضا برآورد بیوماس برگ و شاخص سطح برگ دو گونه عمده در جنگلهای یاسوج [دوره 15، شماره 4، 1386، صفحه 426-417]
 • عدل، حمیدرضا ارزیابی تطبیقی مهمترین عوامل مؤثر در توان اکولوژیک سه منطقه غربی، مرکزی و شرقی جنگلهای شمال ایران [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 300-289]
 • عراقی، محمد کاظم طراحی و ساخت ماشین برداشت صنوبر در روش بهره‌برداری کوتاه مدت [دوره 15، شماره 1، 1386، صفحه 54-43]
 • عرفانی فرد، سید یوسف برآورد سطح تاج پوشش جنگل در عکس‌های هوایی با استفاده از شاخص سایه در زاگرس [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 288-278]
 • علی احمد کروری، سودابه تأثیر تلقیح باکتریهای محلول کننده فسفات بر دانه‌رستهای افرا پلت (Acer velutinum) [دوره 15، شماره 1، 1386، صفحه 82-76]
 • علیمردانی، رضا طراحی و روش ساخت مبدل اندازه‌گیری تنش به منظور تعیین تنسور تنش در خاک [دوره 15، شماره 2، 1386، صفحه 164-152]

غ

 • غضنفری، هدایت بررسی روشهای مختلف احیاء و استقرار زادآوری جنسی در جنگلهای بلوط زاگرس شمالی (مطالعه موردی: منطقه آرمرده شهرستان بانه) [دوره 15، شماره 4، 1386، صفحه 397-386]

ف

 • فتاحی، محمد بررسی خصوصیات ظاهری و تعیین بهترین روش جوانه زنی بذر بنه [دوره 15، شماره 1، 1386، صفحه 18-11]
 • فقهی، جهانگیر بررسی تولید و هزینه تیمبرجک C450 در دو جهت چوبکشی مخالف در سیستم بهره­برداری ترکیبی (مطالعه موردی: جنگل آموزشی پژوهشی خیرودکنار نوشهر) [دوره 15، شماره 4، 1386، صفحه 385-374]
 • فقهی، جهانگیر برآورد سطح تاج پوشش جنگل در عکس‌های هوایی با استفاده از شاخص سایه در زاگرس [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 288-278]

ق

 • قاسمی، رفعت اله ارزیابی موفقیت ریشه زایی قلمه کلن‌های صنوبر با استفاده از تیمارهای مختلف [دوره 15، شماره 2، 1386، صفحه 143-134]
 • قاسمی، سعید بررسی و تولید نونهالهای کاج تدا (Pinus taeda L.) در شرق مازندران (ایستگاه تحقیقات جنگل و مرتع پاسند) [دوره 15، شماره 1، 1386، صفحه 75-65]

ک

 • کیادلیری، هادی تأثیر آفات برگخوار(Erannis defoliaria & Operophtera brumata) بر رویش قطری سه درخت جنگلی شمال ایران (مطالعه موردی: ماشلک نوشهر) [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 309-301]
 • کاظمی نجفی، سعید تأثیر آفات برگخوار(Erannis defoliaria & Operophtera brumata) بر رویش قطری سه درخت جنگلی شمال ایران (مطالعه موردی: ماشلک نوشهر) [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 309-301]
 • کلاگری، محسن بررسی تغییرات ژنتیکی جوامع پده با استفاده از آنزیم پراکسیداز [دوره 15، شماره 2، 1386، صفحه 122-115]
 • کلاگری، محسن تأثیر تلقیح باکتریهای محلول کننده فسفات بر دانه‌رستهای افرا پلت (Acer velutinum) [دوره 15، شماره 1، 1386، صفحه 82-76]
 • کهنه، احسان ارزیابی وضعیت موجود جنگل‌کاریهای پهن‌برگ بومی در شرق گیلان [دوره 15، شماره 4، 1386، صفحه 319-311]

گ

 • گرجی بحری، یوسف اثر تنک کردن ملایم و شدید در توده‌های دست‌کاشت کاج تدا درگیلان [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 232-217]

م

 • متاجی، اسداله بررسی مراحل تحولی و پویایی دو جامعه گیاهی راش شرقی در جنگلهای طبیعی منطقه خیرودکنار نوشهر [دوره 15، شماره 4، 1386، صفحه 416-398]
 • متینی زاده، محمد تأثیر تلقیح باکتریهای محلول کننده فسفات بر دانه‌رستهای افرا پلت (Acer velutinum) [دوره 15، شماره 1، 1386، صفحه 82-76]
 • محمدی، جهانگرد تعیین الگوی پراکنش و ساختار در جنگل آمیخته راش شصت کلا گرگان [دوره 15، شماره 1، 1386، صفحه 64-55]
 • محمدنژاد کیاسری، شیرزاد بررسی پراکنش بارانک بر اساس برخی از عوامل اکولوژیکی در جنگلهای سنگده (شرکت چوب فریم) [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 216-207]
 • محمدنژاد کیاسری، شیرزاد بررسی و تولید نونهالهای کاج تدا (Pinus taeda L.) در شرق مازندران (ایستگاه تحقیقات جنگل و مرتع پاسند) [دوره 15، شماره 1، 1386، صفحه 75-65]
 • محمودی طالقانی، عباداله برآورد میزان ترسیب کربن خاک در جنگل‌های تحت مدیریت (مطالعه موردی جنگل گلبند در شمال کشور) [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 252-241]
 • مخدوم، مجید ارزیابی تطبیقی مهمترین عوامل مؤثر در توان اکولوژیک سه منطقه غربی، مرکزی و شرقی جنگلهای شمال ایران [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 300-289]
 • مدیررحمتی، علیرضا آزمایش سازگاری ارقام تاج‌باز صنوبر جهت معرفی مناسبترین آنها به بخش اجراء در سنندج (مرحله اول) [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 267-253]
 • مدیر رحمتی، علیرضا بررسی مشخصات رویشی کلن‌های صنوبر در خزانه‌های تحقیقاتی در ایستگاه تحقیقات صنوبر و درختان سریع الرشد بلداجی [دوره 15، شماره 4، 1386، صفحه 364-349]
 • مرتضوی جهرمی، سید مرتضی بررسی سازگاری و رویش درختچه هوهوبا در جنوب استان فارس [دوره 15، شماره 4، 1386، صفحه 348-336]
 • مریخ، فرشید طراحی و روش ساخت مبدل اندازه‌گیری تنش به منظور تعیین تنسور تنش در خاک [دوره 15، شماره 2، 1386، صفحه 164-152]
 • مریخ، فرشید طراحی و ساخت ماشین برداشت صنوبر در روش بهره‌برداری کوتاه مدت [دوره 15، شماره 1، 1386، صفحه 54-43]
 • میرکاظمی، سیدزیداله جهت زادآوری تکمیلی در طرح جنگل‌داری لوه [دوره 15، شماره 2، 1386، صفحه 91-83]
 • مروی مهاجر، محمدرضا بررسی تولید و هزینه تیمبرجک C450 در دو جهت چوبکشی مخالف در سیستم بهره­برداری ترکیبی (مطالعه موردی: جنگل آموزشی پژوهشی خیرودکنار نوشهر) [دوره 15، شماره 4، 1386، صفحه 385-374]
 • مروی مهاجر، محمدرضا بررسی تأثیر خشکه‌دارها در استقرار نهالهای راش و ممرز در جنگل آمیخته راش [دوره 15، شماره 4، 1386، صفحه 373-365]
 • مروی مهاجر، محمدرضا نقش خشکه‌دارها در تجدید حیات طبیعی توده های جنگلی (مطالعه موردی: بخش چلیر جنگل خیرودکنار نوشهر) [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 240-234]
 • مروی مهاجر، محمدرضا ارزیابی تطبیقی مهمترین عوامل مؤثر در توان اکولوژیک سه منطقه غربی، مرکزی و شرقی جنگلهای شمال ایران [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 300-289]
 • مسیب‌نژاد، ایرج ارزیابی وضعیت موجود جنگل‌کاریهای پهن‌برگ بومی در شرق گیلان [دوره 15، شماره 4، 1386، صفحه 319-311]
 • مصطفی نژاد، سید رضا بررسی کمی وکیفی کشت آزمایشی گونه‌های بلندمازو, داغداغان و گردو در چمستان (مازندران) [دوره 15، شماره 2، 1386، صفحه 133-123]
 • مصطفی نژاد، سید رضا بررسی سازگاری گونه ارس ویرجینیا (Juniperus virginiana) در ایستگاه تحقیقات چمستان نور [دوره 15، شماره 1، 1386، صفحه 10-1]
 • مهاجر، ناصر جهت زادآوری تکمیلی در طرح جنگل‌داری لوه [دوره 15، شماره 2، 1386، صفحه 91-83]
 • مهدوی، رضا اثر تنک کردن ملایم و شدید در توده‌های دست‌کاشت کاج تدا درگیلان [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 232-217]
 • موسوی، سید علیرضا بررسی و تولید نونهالهای کاج تدا (Pinus taeda L.) در شرق مازندران (ایستگاه تحقیقات جنگل و مرتع پاسند) [دوره 15، شماره 1، 1386، صفحه 75-65]

ن

 • نصیرزاده، عبدالرضا بررسی خصوصیات ظاهری و تعیین بهترین روش جوانه زنی بذر بنه [دوره 15، شماره 1، 1386، صفحه 18-11]
 • نقشی، سوران مطالعه عملکرد 9 مبدأ جغرافیایی بلندمازو (Quercus castaneifolia) در غرب استان گیلان [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 277-268]
 • نگهدار صابر، محمدرضا بررسی خصوصیات ظاهری و تعیین بهترین روش جوانه زنی بذر بنه [دوره 15، شماره 1، 1386، صفحه 18-11]
 • نمیرانیان، منوچهر بررسی روشهای مختلف احیاء و استقرار زادآوری جنسی در جنگلهای بلوط زاگرس شمالی (مطالعه موردی: منطقه آرمرده شهرستان بانه) [دوره 15، شماره 4، 1386، صفحه 397-386]
 • نمیرانیان، منوچهر نقش خشکه‌دارها در تجدید حیات طبیعی توده های جنگلی (مطالعه موردی: بخش چلیر جنگل خیرودکنار نوشهر) [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 240-234]
 • نمیرانیان، منوچهر برآورد سطح تاج پوشش جنگل در عکس‌های هوایی با استفاده از شاخص سایه در زاگرس [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 288-278]
 • نمیرانیان، منوچهر بررسی دستیابی به منحنی تعادل در راشستانهای ناهمسال شمال کشور در مازندران [دوره 15، شماره 2، 1386، صفحه 104-92]
 • نمیرانیان، منوچهر بررسی ضریب قدکشیدگی پنج گونه مهم درختی در جنگلهای خزری ایران [دوره 15، شماره 2، 1386، صفحه 180-165]
 • نمیرانیان، منوچهر بررسی کاربرد روش نمونه برداری مربع تی دربرآورد مشخصه های کمی جنگلهای زاگرس (مطالعه موردی: سرخه دیزه کرمانشاه) [دوره 15، شماره 1، 1386، صفحه 42-32]

ه

 • همتی، احمد بررسی مشخصات رویشی کلن‌های صنوبر در خزانه‌های تحقیقاتی در ایستگاه تحقیقات صنوبر و درختان سریع الرشد بلداجی [دوره 15، شماره 4، 1386، صفحه 364-349]
 • همتی، ارسلان اثر تنک کردن ملایم و شدید در توده‌های دست‌کاشت کاج تدا درگیلان [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 232-217]
 • همتی، ارسلان مطالعه عملکرد 9 مبدأ جغرافیایی بلندمازو (Quercus castaneifolia) در غرب استان گیلان [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 277-268]
 • هناره خلیانی، آزاد بررسی روشهای مختلف احیاء و استقرار زادآوری جنسی در جنگلهای بلوط زاگرس شمالی (مطالعه موردی: منطقه آرمرده شهرستان بانه) [دوره 15، شماره 4، 1386، صفحه 397-386]

ی

 • یوسفی، بایزید آزمایش سازگاری ارقام تاج‌باز صنوبر جهت معرفی مناسبترین آنها به بخش اجراء در سنندج (مرحله اول) [دوره 15، شماره 3، 1386، صفحه 267-253]