کلیدواژه‌ها = تنوع ژنتیکی
تنوع سوماکلونال در گیاهان باززایی‌شده لیلکی (.Gleditschia caspica Desf) با استفاده از نشانگرهای بین ریزماهواره ژنومی (ISSR-PCR)

دوره 29، شماره 4، دی 1400، صفحه 326-338

10.22092/ijfpr.2022.356617.2027

مجتبی ایمانی راستابی؛ سید محمد حسینی نصر؛ غلامعلی رنجبر؛ مصطفی خوشحال سرمست


بررسی تنوع ‌ژنتیکی انار‌شیطان (Tecomella undulata (Roxb.) Seem) با استفاده از نشانگر مولکولی SSR

دوره 27، شماره 2، تیر 1398، صفحه 149-158

10.22092/ijfpr.2019.120121

ایرج امیری؛ حمید سودائی؛ اصغر مصلح آرانی؛ جواد طایی‌ سمیرمی؛ محمدعلی حکیم‌زاده


ارزیابی نتاج ناتنی پده و والدین آنها بر‌اساس ویژگی‌های مورفولوژیک و ریزمورفولوژیک برگ

دوره 21، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 768-779

10.22092/ijfpr.2014.5149

معصومه همایی؛ حسین میرزایی ندوشن؛ فرشته اسدی کرم؛ غلامرضا بخشی خانیکی؛ محسن کلاگری


استفاده از صفات مورفولوژیکی برگ برای تمایز توده‌های Populus nigra در استان‌های کرمانشاه و زنجان

دوره 17، شماره 3، مهر 1388، صفحه 381-369

افروز علی‌محمدی؛ فرهاد اسدی؛ ابراهیم عادلی؛ سید رضا طبایی عقدایی؛ اسداله متاجی


مطالعه میزان توارث‌پذیری برخی از صفات رشد در نهالهای بارانک

دوره 16، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 10-1

کامبیز اسپهبدی؛ حسین میرزایی ندوشن؛ مسعود طبری؛ مسلم اکبری نیا؛ یحیی دهقان شورکی


مطالعه عملکرد 9 مبدأ جغرافیایی بلندمازو (Quercus castaneifolia) در غرب استان گیلان

دوره 15، شماره 3، مهر 1386، صفحه 277-268

سوران نقشی؛ تیمور رستمی شاهراجی؛ بیت‌اله امان‌زاده؛ محمود دستمالچی؛ ذوقعلی سیاهی‌پور؛ ارسلان همتی


بررسی تغییرات ژنتیکی جوامع پده با استفاده از آنزیم پراکسیداز

دوره 15، شماره 2، تیر 1386، صفحه 122-115

محسن کلاگری؛ علی جعفری مفید آبادی؛ مسعود طبری؛ سید محسن حسینی


بررسی ویژگیهای مورفولوژیکی و کمی و کیفی توده‌های راش ایران از دیدگاه حفاظت ژن

دوره 12، شماره 2، تیر 1383، صفحه 184-147

پروین صالحی شانجانی؛ خسرو ثاقب طالبی