کلیدواژه‌ها = جهت دامنه
بررسی ارتباط عامل‌های پستی و بلندی با گسترش زوال بلوط در جنگل مله‌سیاه ایلام

دوره 23، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 190-197

10.22092/ijfpr.2015.102384

جعفر حسین زاده؛ ایاد اعظمی؛ ماشاء اله محمدپور


تأثیر عوامل فیزیوگرافی و خاک بر وضعیت تجدید حیات ارس در دامنه‌های هزار مسجد خراسان (منطقه لاین) ایران

دوره 20، شماره 3، مهر 1391، صفحه 459-444

10.22092/ijfpr.2012.107450

تکتم مومنی‌مقدم؛ مسلم اکبری‌نیا؛ خسرو ثاقب‌طالبی؛ رضا اخوان؛ سیدمحسن حسینی