کلیدواژه‌ها = مانگرو
بررسی رویش اولیه نهال‎های حرا (.Avicennia Marina (Forsk.) Vierh) تحت تاثیر عصاره ریشه و برگ درختان مادری

دوره 29، شماره 4، دی 1400، صفحه 391-401

10.22092/ijfpr.2022.357354.2037

مریم مصلحی؛ سینا بهروزی خورگو؛ اصغر بیژنی؛ محمود آباده؛ حسین پرورش؛ آژیر خلیل آریا


بررسی نقش اسکله بر ویژگی‌‌های رویشی و زایشی درختان حرا (.Avicennia marina (Forssk.) Vierh)

دوره 28، شماره 3، مهر 1399، صفحه 244-256

10.22092/ijfpr.2020.342904.1930

مریم یعقوب زاده؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ مریم مصلحی؛ افشین دانه کار؛ علیرضا میکاییلی تبریزی