کلیدواژه‌ها = صحارا- سندی
آت‌‌اکولوژی انارشیطان (Tecomella undulata (Roxb.) Seem) در جنوب ایران

دوره 26، شماره 4، دی 1397، صفحه 506-519

10.22092/ijfpr.2018.118581

ایرج امیری؛ حمید سودایی‌زاده؛ اصغر مصلح آرانی؛ جواد طایی سمیرمی؛ محمدعلی حکیم‌زاده