نویسنده = پیام فیاض
تعداد مقالات: 3
1. اثر سرمای دیررس شبانه بر اجزای فتوسیستم دو در سه کلن شالک (Populus nigra L.)

دوره 24، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 438-428

معصومه حسنوند؛ پیام فیاض


2. واکنش نهال سفیدپلت (.Populus caspica Bornm) به تنش غرقابی

دوره 19، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 355-340

سید احسان ساداتی؛ مسعود طبری؛ محمدحسن عصاره؛ حسین حیدری شریف‌آباد؛ پیام فیاض


3. تأثیر منشأ قلمه و عمق کاشت در تکثیر غیرجنسی سفیدپلت (Populus caspica Bornm.)

دوره 18، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 679-667

سیداحسان ساداتی؛ مسعود طبری؛ محمدحسن عصاره؛ حسین حیدری شریف‌آباد؛ پیام فیاض