نویسنده = دیوید رابرتز
مقایسه عملکرد دو روش‌ خوشه‌بندی‌ غیرسلسله‌مراتبی در داده‌های پوشش‌گیاهی

دوره 29، شماره 4، دی 1400، صفحه 315-325

10.22092/ijfpr.2022.356241.2022

نغمه پاک گهر؛ جواد اسحاقی راد؛ غلامحسین غلامی؛ احمد علیجانپور؛ دیوید رابرتز


مقایسه روش‌‌های مختلف تجزیه‌وتحلیل خوشه‌‌ای (مطالعه موردی: جنگل‌‌های بلوط کرمانشاه)

دوره 27، شماره 2، تیر 1398، صفحه 207-218

10.22092/ijfpr.2019.120127

نغمه پاک‌گهر؛ جواد اسحاقی راد؛ غلامحسین غلامی؛ احمد علیجانپور؛ دیوید رابرتز