نویسنده = یحیی خداکرمی
تحلیل نقش دوگانه بهره‌برداری از محصولات غیرچوبی در جنگل‌‌های شبانکاره در استان کرمانشاه

دوره 30، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 70-82

10.22092/ijfpr.2022.357236.2035

سوزان بخت‌ور؛ امیر حسین علی بیگی؛ علی اصغر میرک زاده؛ یحیی خداکرمی


اثر تنک کردن بر رویش جست‌گروه‌های بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در جنگل‌های استان کرمانشاه

دوره 24، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 42-32

10.22092/ijfpr.2016.106686

یحیی خداکرمی؛ مهدی پورهاشمی؛ معصومه خان حسنی؛ هوشمند صفری؛ مرتضی پوررضا


نوسان های بین پایه ای و سالانه تولید بذر برودار (Quercus brantii Lindl.) در جنگل داربادام کرمانشاه

دوره 23، شماره 2، تیر 1394، صفحه 246-255

10.22092/ijfpr.2015.103009

مهدی پورهاشمی؛ مرتضی پوررضا؛ یحیی خداکرمی؛ پریسا پناهی


بررسی مشخصات رویشی دورگ‌های طبیعی صنوبر دلتوئیدس (Populus deltoides Marsh.) در شرایط آب و هوایی کرمانشاه

دوره 21، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 268-276

10.22092/ijfpr.2013.3866

فتحعلی نوری؛ یحیی خداکرمی؛ احمد همتی؛ علی رضا مدیر رحمتی؛ علی نوری


نتایج اولیه جست­‌دهی بلوط ایرانی (Lindl.Quercus brantii) بعد از آتش­‌سوزی در جنگل‌های زاگرس، استان کرمانشاه

دوره 17، شماره 2، تیر 1388، صفحه 236-225

مرتضی پوررضا؛ هوشمند صفری؛ یحیی خداکرمی؛ شهرام مشایخی


مطالعه فلوریستیکی و جامعه‌شناسی گیاهی جنگل های چهارزبر کرمانشاه

دوره 16، شماره 2، تیر 1387، صفحه 229-211

بهنام حمزه؛ معصومه خان حسنی؛ یحیی خداکرمی؛ مصطفی نعمتی پیکانی


معرفی برخی ویژگیهای بوم‌شناختی و جنگل‌شناسی مناطق جنگلی استان کرمانشاه

دوره 12، شماره 4، دی 1383، صفحه 582-557

معصومه خان حسنی؛ عادل جلیلی؛ یحیی خداکرمی؛ احمد توکلی