نویسنده = جواد اسحاقی راد
مقایسه عملکرد دو روش‌ خوشه‌بندی‌ غیرسلسله‌مراتبی در داده‌های پوشش‌گیاهی

دوره 29، شماره 4، دی 1400، صفحه 315-325

10.22092/ijfpr.2022.356241.2022

نغمه پاک گهر؛ جواد اسحاقی راد؛ غلامحسین غلامی؛ احمد علیجانپور؛ دیوید رابرتز


مقایسه روش‌‌های مختلف تجزیه‌وتحلیل خوشه‌‌ای (مطالعه موردی: جنگل‌‌های بلوط کرمانشاه)

دوره 27، شماره 2، تیر 1398، صفحه 207-218

10.22092/ijfpr.2019.120127

نغمه پاک‌گهر؛ جواد اسحاقی راد؛ غلامحسین غلامی؛ احمد علیجانپور؛ دیوید رابرتز


ارتباط بین پوشش گیاهی و عامل های فیزیوگرافی در جنگل کران رودی دره‌خان در جنوب ارومیه

دوره 23، شماره 2، تیر 1394، صفحه 279-293

10.22092/ijfpr.2015.103013

مریم محمودی؛ الیاس رمضانی؛ جواد اسحاقی راد؛ مهناز حیدری ریکان


بررسی و مقایسه تنوع گیاهان چوبی دو منطقه حفاظت شده و غیرحفاظتی ارسباران

دوره 17، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 133-125

احمد علیجانپور؛ جواد اسحاقی راد؛ عباس بانج شفیعی