نویسنده = مهدی پورهاشمی
ویژگی‌های خاک و عناصر غذایی برگ در درختان سالم و خشکیده بلوط ایرانی (.Quercus brantii Lindl)

دوره 29، شماره 2، تیر 1400، صفحه 152-140

10.22092/ijfpr.2021.352613.1967

مهرداد زرافشار؛ محمد متینی زاده؛ محمدرضا نگهدار صابر؛ مهدی پورهاشمی؛ سید کاظم بردبار؛ محمدرضا ضیائیان