نویسنده = هاشم حبشی
تأثیر مساحت قطعه‌نمونه بر تخمین ویژگی‌های ساختاری توده آمیخته راش (Fagus orientalis Lipsky)

دوره 28، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-13

10.22092/ijfpr.2020.341295.1891

سیده سارا نورالهی؛ رامین رحمانی؛ هاشم حبشی؛ دنیله کاستانیری


تغییرات ماهانه کمیت تاج‌بارش و آب ‌نفوذی به لاشریزه در توده‌های جنگلی هیرکانی

دوره 26، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 93-103

10.22092/ijfpr.2018.116144

هاشم حبشی؛ رامین رحمانی؛ خسرو ثاقب‌طالبی؛ الهام شبانی


تأثیر ایجاد روشنه بر فعالیت آنزیم های خاک در یک جنگل راش شرقی

دوره 23، شماره 2، تیر 1394، صفحه 332-341

10.22092/ijfpr.2015.103017

سمیرا طاعتی؛ رامین رحمانی؛ خسرو ثاقب طالبی؛ محمد متینی زاده؛ هاشم حبشی


خصوصیات شیمیایی تاج‌بارش و آب‌شویی پوشش کف درختان راش در دوره‌های رویش و استراحت

دوره 23، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 25-36

10.22092/ijfpr.2015.102327

مریم مصلحی؛ هاشم حبشی؛ فرهاد خرمالی؛ رامین رحمانی؛ علی اکبر محمدعلی پورملکشاه


تأثیر شیوه تدریجی- پناهی بر تنوع گونه‌ای درختی در جنگل های بلوط لوه گرگان

دوره 16، شماره 2، تیر 1387، صفحه 250-241

جهانگیر محمدی؛ شعبان شتایی جویباری؛ هاشم حبشی؛ مجتبی امیری


تعیین الگوی پراکنش و ساختار در جنگل آمیخته راش شصت کلا گرگان

دوره 15، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 64-55

هاشم حبشی؛ سید محسن حسینی؛ جهانگرد محمدی؛ رامین رحمانی