دوره و شماره: دوره 21، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 594-787 

شناسنامه علمی شماره

1. شناسنامه

صفحه 1-7


7. برداشت کم‌اثر و تاثیر آن در عملیات بهره‌برداری جنگل

صفحه 654-665

هادی بیاتی؛ اکبر نجفی؛ پرویز عبدالمالکی


13. اثر شدت آتش‌سوزی بر ماکروفون خاک در جنگل‌های شاخه‌زاد بلوط ایرانی

صفحه 729-741

مرتضی پوررضا؛ سیدمحسن حسینی؛ علی اکبر صفری سنجانی؛ محمد متینی زاده؛ وارن دیک


16. ارزیابی نتاج ناتنی پده و والدین آنها بر‌اساس ویژگی‌های مورفولوژیک و ریزمورفولوژیک برگ

صفحه 768-779

معصومه همایی؛ حسین میرزایی ندوشن؛ فرشته اسدی کرم؛ غلامرضا بخشی خانیکی؛ محسن کلاگری