دوره و شماره: دوره 22، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 559-762 
7. پویایی پوسیدگی خشکه‌دارهای راش و ممرز در یک جنگل آمیخته راش

صفحه 624-635

فاطمه علیدادی؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ وحید اعتماد؛ کیومرث سفیدی


8. بررسی فلور و شرایط رویشگاهی بیشه زار انجیر وحشی (Ficus johannis Boiss.) در کوهستان شیرکوه یزد

صفحه 636-648

زهرا کریمی؛ محمدحسین ایران نژاد پاریزی؛ اصغر مصلح آرانی؛ بهمن کیانی


15. ارزیابی ویژگی‌های رویشی بذر و نونهال بلوط‌های گروه Quercus libani

صفحه 724-735

پریسا پناهی؛ مهنوش رضایی؛ مهدی پورهاشمی؛ مریم حسنی نژاد