دوره و شماره: دوره 22، شماره 2 - شماره پیاپی 56، تابستان 1393، صفحه 175-367 
13. ساختار و ترکیب جنگل‌های رودخانه‌ای حوزه مارون بهبهان

صفحه 307-321

رضا بصیری؛ آسیه ریاضی؛ حمید طالشی؛ جواد پوررضایی