دوره و شماره: دوره 20، شماره 4 - شماره پیاپی 50، زمستان 1391، صفحه 698-525 
5. تأثیر مرگ ‌و ‌میر درختی بر ساختار جنگل‌های بلوط ایرانی در استان ایلام

صفحه 577-565

احمد حسینی؛ سید محسن حسینی؛ احمد رحمانی؛ داوود آزادفر


10. تأثیر مقدار ترافیک بر فرسایش سطحی جاده جنگلی (مطالعه موردی: جنگل کوهمیان- آزادشهر)

صفحه 644-634

مصطفی مقدمی‌راد؛ احسان عبدی؛ محسن محسنی ساروی؛ حامد روحانی؛ باریس مجنونیان


13. مقایسه میزان تخم‌ریزی سنک (Monosteira unicostata Mulsant & Rey) روی کلن‌های صنوبر در کرج

صفحه 678-669

مهری باب‌مراد؛ سید محسن حسام‌زاده حجازی؛ رضا باقری؛ سید ابراهیم صادقی؛ ستار زینالی