دوره و شماره: دوره 20، شماره 2 - شماره پیاپی 48، تابستان 1391، صفحه 356-183 
5. بررسی استقرار چند گونه و پروونانس صنعتی اکالیپتوس در غرب استان فارس

صفحه 232-217

مجتبی حمزه‌‌‌پور؛ حسین سردابی؛ سید کاظم بردبار؛ لادن جوکار؛ علیرضا عباسی


6. مقایسه تغییرات آنزیم‌های آلکالین فسفاتاز و اسید فسفاتاز خاک در سه رویشگاه جنگلی و دست‌کاشت فندق در دو فصل

صفحه 242-233

فرهنگ مراقبی؛ محمد متینی‌زاده؛ بابا خانجانی شیراز؛ مریم تیموری؛ فرناز افدیده