دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 23، بهار 1385، صفحه 91-1 

علمی- پژوهشی

2. بررسی ویژگیهای مورفولوژیکی برگ گردوی ایرانی (Juglans regia L.)

صفحه 19-1

محمد حسن جعفری صیادی؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ جواد مظفری؛ هوشنگ سبحانی


4. بررسی برخی عوامل بوم‌شناختی تاغزارهای طبیعی و دست‌کاشت‌ استان‌ یزد

صفحه 38-29

محمد هادی‌ راد؛ سودابه‌ علی‌ احمد کروری‌؛ محمد متینی‌زاده‌


7. آزمایش مرحله دوم سازگاری سه گونه کاج درشبه جزیرة میانکالة مازندران

صفحه 66-59

سیف اله خورنکه؛ حسین سردابی؛ سعید علی موسی‌زاده؛ حسن بریمانی؛ عبد‌الرضا دهبندی