دوره و شماره: دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 35، بهار 1388، صفحه 160-1 

علمی- پژوهشی

2. بررسی سازگاری Cedrus deodara Loud.و atlantica Manetti. Cedrus در چمستان

صفحه 9-1

سیداحسان ساداتی؛ سیدرضا مصطفی نژاد


5. بررسی عوامل مؤثر در پراکنش گونه­ های پسته وحشی در استان زنجان

صفحه 50-33

غلامرضا داورپناه؛ محمد فتاحی؛ محمدرضا گل‌محمدی؛ فرهاد آقاجانلو؛ طه حاجی قادری؛ جواد تاراسی


12. برازش توزیع فراوانی قطر برابر سینه با به‌کارگیری برخی مدل‌های (توزیع‌های) آماری (مطالعه موردی: جنگل خیرودکنار- نوشهر)

صفحه 124-116

خسرو محمدعلیزاده؛ محمود زبیری؛ منوچهر نمیرانیان؛ عبدالحسین هورفر؛ محمدرضا مروی مهاجر